ခ်ာခ္မြား လူမ်ဳိးဆုိတာ သက္လူမ်ဳိး မေလး အရုပ္ေပါက္တယ္

Bangla Ambassador

Jack Marson: ခ်ာခ္မြား လူမ်ဳိး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဘဂၤလားေဒခ်္သံအမတ္

ခ်ာခ္မြား လူမ်ဳိးဆုိတာ သက္လူမ်ဳိးကုိ ေခၚတာ..သူတုိ႔ အသားေတြျဖဴျပီး ဗုဒဘာသာ ကုိးကြယ္ၾကတယ္။ ျပီးေတာ့ မေလး အရုပ္ေပါက္တယ္။ တစ္ခ်ဳိ႔ကေတာ႔ ေျပာၾကတယ္ မေလးလူမ်ဳိးဆုိတာလည္း အဲဒီ ခ်ာ္မြားလူမ်ဳိးဘဲတဲ႔။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထက္ပုိင္းက ပသ်ဴးေတြနဲ႔ တူၾကတယ္။

ျမန္မာျပည္က ပသ်ဴးလူမ်ဳးိေတြကို မေလးမွာ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္နဲပ သတ္မွတ္ျပီး ႏုိင္ငံသား ေပးတာ ရွိတယ္။ ရခုိင္ျပည္က ခ်ာခ္မြား လူမ်ဳိးေတြကေတာ့ ဗုဒဘာသာကုိးကြယ္ျပီး ရခုိင္တုိင္းရင္းသား မ်ုိးႏြယ္စုထဲမွာ ရွိတယ္။ ဘဂၤလားေဒခ်္မွာလည္း အဲဒီ လူမ်ဳိးေတြ ရွိတယ္။ ဘဂၤလားေဒခ်္မွာ တုိင္းရင္းသားထဲမွာ ခ်ာခ္မြား လူမ်ဴိး နဲ႔ ရခုိင္လူမ်ဳိးေတြ ပါၾကတယ္။ အခု ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဘဂၤလားေဒခ်္ သံအမတ္ ရန္ကုန္မွာ ရွိေနတဲ႔ ဘဂၤလားေဒခ်္ သံအမတ္က ခ်ာခ္မြားလူမ်ဳိး ဗုဒ ဘာသာ၀င္ဘဲ။ ရခုိင္ေတြနဲ႔ အခ်ိတ္အဆက္ရွိတယ္။

The Chakmas

The Chakmas are the largest tribe of Bangladesh. The Chakmas are of mixed origin but reflect more Bengali influence than any other tribe. The Chakmas generally lived in the highland valleys. Most Chakmas are Buddhists, but some practice Hinduism or animism.

The Chakmas ( Chakma or ), also known as the Changma (চাংমা), are a community that inhabits the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh and the North-East India. The Chakmas are the largest ethnic group in the Chittagong Hill Tracts, making up more than half the tribal population. Chakmas are divided into 46 clans or Gozas. The Chakma has their own language, custom, culture, and profess Theravada Buddhism. The chakmas are so good in heritage and culture and found mostly in India and Bangladesh and have their own script.and some chakmas population are inhabiting in china and Burma(mayanmar) and also in Thailand.

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: