လူရည္ခၽြန္ ဘက္စံုထူးခၽြန္ စီမံကိန္း

Dr Daw Tint Tint Kyi

လူရည္ခၽြန္အဖြဲ ့မွ လက္ရွိဘက္စံုထူးခၽြန္ စီမံကိန္းအေပၚ ပါဝင္ေထာက္ကူျပဳႏုိင္ေရး အစီအစဥ္

‘လူရည္ခၽြန္’ ဟူေသာေ၀ါဟာရ ကုိ ပညာေရးဌာ နတြဲဖက္ အတြင္း၀န္ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီး ရဲထြန္းက ဥကၠဌ၊ အတြင္း၀န္ကေလး ဦးေသာင္းထြဋ္ က ေဆာ္ၾသသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျပီး အဖြဲ ့၀င္ (၁၁) ဦးပါ၀င္ သည့္‘ပညာေရး လက္ေတြ ့ဖြံျဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ား ညႊန္ၾကားေရးအဖြဲ ့ငယ္’ က ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းကာ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟူ၍ ‘ျမန္မာ့ပညာေရး ရႈခင္း’ စာအုပ္တြင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္(ျငိမ္း) ဆရာၾကီးဦးေသာင္းထြဋ္ က ေရးသားထားပါသည္။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္ လူရည္ခၽြန္စီမံကိန္း စတင္သည့္ႏွစ္ က စီမံကိန္းစာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားထားျပီးပါဝင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားကို ေတြ ့ျမင္ရပါသည္။ ေက်ာင္းသူႏွစ္ဦးမွ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ ၾကည့္ျမင္တုိင္မိန္းခေလး အထကမွ
မခင္ေထြးၾကည္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အထက လားရႈိးျမိဳ ့မွ ဖေလာ္ရီစာလိႏၵ ( Florile Sailida ) ( ရွမ္းလူမ်ိဳး၊ ဆရာေဒါက္တာ စုိင္းခမ္းလိတ္ ၏ ႏွမ ဝမ္းကြဲ ) လူရည္ခၽြန္ ေက်ာင္းသူႏွစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း(၃)ထပ္ကြမ္းလူရည္ခၽြန္ ေဒါက္တာေဒၚႏြဲ ့ႏြဲ ့တင္မွေျပာျပခဲ့ပါသည္။

 

လူရည္ခၽြန္ စခန္းမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားကို ကြင္းဆင္းေလ့လာေစသည္။ ထုိ ့ေနာက္ စာေတြ ့ပို ့ခ်ေဆြးေႏြးသည္။ ထုိ ့ျပင္ အားကစား၊ အႏုပညာ အရည္အေသြး မ်ား ေပၚထြက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေစသည္။ ပါတ္ဝန္းက်င္မွ လူအမ်ားႏွင့္အတူေနထုိင္တတ္ေစသည္။
ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာမ်ားကို ပါေမာကၡၾကီးမ်ားကုိယ္တုိင္ ေဆြးေႏြးေပးသည္။ ထူးခၽြန္သူေမာင္မယ္မ်ားကို အေျခခံပညာ အလြန္ဘာသာရပ္
မ်ားအေၾကာင္းနားလည္ ႏုိင္ေအာင္ရွင္းျပရင္းအဆင့္ျမင့္ဆီသို ့ဆြဲေခၚသြားျပီးထိေတြ ့ေစသည္။ သူတုိ ့လိုက္ႏုိင္ လက္ခံေၾကာင္းသိလာရသည္။

လူရည္ခၽြန္စီမံကိန္းကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ထက္ (၁၉၆၄) ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၆၄ ခုႏွစ္စတင္စဥ္က ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ ၏ ပညာေရးတာဝန္ခံ လက္ေအာက္ရွိ လူငယ္ေရးရာဌာန ခြဲ မွတာဝန္ယူ
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး (၁၀)ၾကိမ္ေျမာက္လူရည္ခၽြန္စီမံကိန္း(၁၉၇၃) ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ
ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပည္ေထာင္စုဆုိရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး
(၁၉၈၈) ခုႏွစ္အထိ (၂၅) ၾကိမ္တုိင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ လူရည္ခၽြန္စီမံကိန္းဗဟုိေကာ္မတီကိုဖြဲ ့စည္းကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

လူရည္ခၽြန္စီမံကိန္းဗဟုိေကာ္မတီတြင္ ပညာေရးဝန္ၾကီးမွ နာယက၊ ဒုဝန္ၾကီးမွ ဥကၠ႒ျဖစ္ကာ က်န္ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားကုန္သြယ္ေရး၊က်န္းမာေရး၊ လယ္ယာသစ္ေတာ၊ ပို ့ေဆာင္ဆက္သြယ္၊ ျပန္ၾကားေရး၊ ဒုဝန္ၾကီးမ်ားမွ အဖြဲ ့ဝင္ျဖစ္သည္။ စခန္းဖြင့္
ပြဲမ်ားကိုထုိဒုဝန္ၾကီးမ်ားမွဖြင့္ေပးျပီး ရန္ကုန္စခန္းကိုမူ ပညာေရးဝန္ၾကီးအမွာစကားေျပာဖြင့္သည္။ ဝန္ၾကီးမိန္ ့ခြန္းေဆြးေႏြးျခင္း
သည္ပင္ လူရည္ခၽြန္မ်ား၏လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဗဟုိေကာ္မတီတြင္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္၌ ၂၈ ဦးရွိျပီး ၊ ညႊန္ခ်ဳပ္မ်ား( အေျခခံ၊ အထက္တန္း၊ စက္စုိက္သက္၊ ေဆးပညာ၊ အား/ကာ ) တုိ ပါဝင္သည္။ လမ္းစဥ္လူငယ္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ၃ဦးပါဝင္ျပီး၊ ၁၉၈၃ခုႏွစ္မွ
စတင္ကာ လမ္းစဥ္လူငယ္အဖြဲ ့မွ ပါဝင္ျခင္းမရွိေတာ့ပါ။
လူရည္ခၽြန္စခန္း မ်ားကို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့စဥ္ အစုိးရဘ႑ာေရး အသံုးစရိတ္ကို ပညာသင္ဆုမ်ားဖ်က္သိမ္း လုိက္သျဖင့္
ပိုထြက္လာေသာ ဘတ္ဂ်က္ေငြျဖင့္ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆရာၾကီး ဦးသန္း ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့ဘူးပါသည္။
ငယ္စဥ္က ေက်ာင္းသားဘဝ အရြယ္တြင္ ထူးခၽြန္သူ အခ်င္းခ်င္းတရားမွ်တစြာ ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းမွ ေပၚထြက္လာသည့္ အတန္းလိုက္၊ ေဒသ
လုိက္ ေက်ာင္းသားကို ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္အေနႏွင့္ ေႏြရာသီလူငယ္စခန္းသို ့ေစလႊတ္ေစသည့္အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။
ဆုရသည့္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ထုိေခတ္ က အစစအရာရာ ရွားပါးေခၽြတာရခ်ိန္တြင္ ဌာန ဆုိင္ရာမ်ား ၏ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားျဖင့္ သာမန္လူငယ္တုိ ့ေလ့လာခြင့္ မရႏုိင္သည့္ေဒသမ်ားသုိ ့ေရာက္ရွိထိေတြ ့ခြင့္ရခဲ့ၾကပါသည္။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္ လူရည္ခၽြန္မ်ားကိုစတင္ေရြးခ်ယ္ျပီးေနာက္ ၁၉၆၅ ႏွင့္ ၁၉၆၆ (၃)ႏွစ္ဆက္တုိက္ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည့္
ပထမဆံုးေသာသံုးထပ္ကြမ္းလူရည္ခၽြန္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

စခန္ း ၏ ဖြဲ ့စည္းပံုဇယားတြင္ စခန္းမွဴး ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီးတစ္ဦးမွ တာဝန္ ခံအုပ္ခ်ဳပ္ျပီး စခန္းလုပ္ငန္း စီစဥ္ေရး ႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး၊
ျပန္ၾကားေရး( သတင္းစဥ္ ႏွင့္ ဓါတ္ပံု) ၊ေဖ်ာ္ေျဖေရး အဖြဲ ့၊ ရုပ္ရွင္ ၊ လံုျခံဳေရး၊ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေနရာခ်ထားေရး၊ အခန္းအနားျပင္ဆင္ေရး၊ က်န္းမာသန္ ့ရွင္းေရး ၊ စခန္းရုံးအဖြဲ ့ ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၊ ရိကၡာ ႏွင့္ ေကၽြးေမြး ခ်က္ျပဳတ္အဖြဲ ့၊စသည့္ အင္အားမ်ားျဖည့္တင္းထားျပီး လူရည္ခၽြန္မ်ားစခန္းဝင္ရာတြင္အဆင္ေျပေအာင္စီစဥ္ထားရွိပါသည္။
၁၉၆၄ မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အထိ လူရည္ခၽြန္ စုစုေပါင္းမွာ က်ား ၅၀၂၇ ၊ မ ၂၈၈၁ ၊ေပါင္း ၇၉၀၈ ျဖစ္သည္။

ထုိ ့အထဲတြင္
၇ ထပ္ကြမ္း ၂
၆ ထပ္ကြမ္း ၁၉
၅ ထပ္ကြမ္း ၄၃
၄ ထပ္ကြမ္း ၂၃၇
၃ ထပ္ကြမ္း ၆၂၃
၂ ထပ္ကြမ္း ၁၃၉၃
ထပ္ကြမ္းမရ လူရည္ခၽြန္ ၅၅၉၁
ထပ္ကြမ္းလူရည္ခၽြန္ ဆုိသည္မွာ လူရည္ခၽြန္ ဆုကို ရရွိရာတြင္ တၾကိမ္ထက္ပိုရျပီး ႏွစ္အားျဖင့္ဆက္တုိက္ရ
ျခင္းကိုဆုိပါသည္။ ႏွစ္ေက်ာ္ရရွိသူမ်ားကို မဆုိလုိပါ။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက မည္မွ်ပင္ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း
တႏွစ္ျခားသြားလွ်င္ ထပ္ကြမ္းလူရည္ခၽြန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ႏွစ္ထပ္ကြမ္းလူရည္ခၽြန္ရဃျပီးသူသည္ တတိယႏွစ္မရရွိဘဲ စတုတၳႏွစ္ လူရည္ခၽြန္ ထပ္မံရရွိလွ်င္ သံုးထပ္ကြမ္းလူရည္ခၽြႏ္မဟုတ္သျဖင့္ ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ လူရည္ခၽြန္ ဆုတံဆိပ္ တခုတည္းကိုသာ တပ္ဆင္ရပါမည္။
ဥပမာ- ေမာင္ေအာင္ေဇာ္မ်ိဳးသည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ သတၱမတန္း ေခ်ာင္းဆံုအထက မွ စတင္လူရည္ခၽြန္ရရွိခဲ့ရာ ၁၉၈၂၊၁၉၈၃၊၁၉၈၄၊၁၉၈၅၊၁၉၈၆၊၁၉၈၇၊၁၉၈၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ (၇) ႏွစ္ဆက္တိုက္
လူရည္ခၽြန္ ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ (၇) ထပ္ကြမ္းလူရည္ခၽြန္အျဖစ္သတ္မွတ္သည္။
ျခြင္းခ်က္ရွိပါသည္။
အခ်ိဳ ့ထပ္ကြမ္းလူရည္ခၽြန္မ်ားမွာ ခုႏွစ္အားျဖင့္ဆက္တုိက္မဟုတ္ေသာ္လည္း ထပ္ကြမ္းလူရည္ခၽြန္ အျဖစ္သတ္မွတ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတုိ ့၏ ပညာေရးႏွစ္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ မွ တရားဝင္ပိတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္
သည္။ ဥပမာ မတင္ေမသန္းသည္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ အ႒မတန္း အထက လပြတၱာ မွ လူရည္ခၽြန္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၇၇၊၁၉၇၈၊၁၉၇၉၊၁၉၈၀၊ ၁၉၈၂ စသည္ႏွစ္မ်ားတြင္ လည္းဆက္တုိက္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။ ျခားသြားေသာ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တရားဝင္ ေက်ာင္းပိတ္ထားေသာ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္၏။
ထုိ ့ေၾကာင့္ ထုိသူတုိ ့ကို ႏွစ္ျခားေသာ္လည္း ထပ္ကြမ္းအျဖစ္သတ္မွတ္သည္။ ထုိ ကဲ့သုိ ့ေသာ လူရည္ခၽြန္ထပ္ကြမ္းမ်ားမွာ
ေမာင္ခင္ေမာင္လြင္ -(၆) ထပ္ကြမ္း ၁၉၇၃၊၁၉၇၄၊၁၉၇၅၊၁၉၇၆၊၁၉၇၈၊၁၉၈၀ ( ရွင္းလင္းခ်က္- ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ေဒသေကာလိပ္ပထမႏွစ္ တက္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူရည္ခၽြန္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ဧျပီလမတုိင္မွီေက်ာင္းဖြင့္လွစ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္လူရည္ခၽြန္ေရြးခ်ယ္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ အလားတူထုိ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေအာင္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္လည္းေမလမွသာပညာသင္ႏွစ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လူရည္ခၽြန္စာေမးပြဲႏွင့္ေဝးခဲ့ရျပန္သည္။ သို ့ေသာ္သူတုိ ့သည္ လူရည္ခၽြန္ မရသူမ်ားမဟုတ္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ သူတုိ ့၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ ရေသာအခါ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ရသည္ ႏွင့္ဆက္
တုိက္ႏွစ္အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာေၾကာင့္သူတုိ ့ကို ထပ္ကြမ္းအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
စခန္းလမ္းညြန္စာအုပ္တြင္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္စာအုပ္တြင္ေမာင္ခင္ေမာင္လြင္ကို (၆) ထပ္ကြမ္းအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းမရွိႏုိင္ေသးပါ။ ေနာင္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ (၆) ထပ္ကြမ္းအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
ယခင္ ႏွစ္မ်ားကလည္း အလားတူသတ္မွတ္ေပးခဲ့ရသည္မ်ားရွိသည္။
ဥပမာ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ မျမတ္မြန္လူရည္ခၽြန္ရေသာအခါ သူမ ေက်ာင္းပိတ္စဥ္ေရြးခ်ယ္သည့္ ႏွစ္ကာလ
မ်ားတြင္ မရရွိျခင္းကို ျခြင္းခ်က္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳကာ ၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္က ဒသမတန္းတြင္ လူရည္ခၽြန္ပထမဆံုးအၾကိမ္ရျခင္း ကို ဆက္တုိက္မွတ္ယူလွ်က္ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ မျမတ္မြန္သည္ ၁၉၇၄၊၁၉၇၆၊
၁၉၇၇၊၁၉၇၈ ၄ ထပ္ကြမ္းလူရည္ခၽြန္ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္လူရည္ခၽြန္မ်ား၏ စာသင္ႏွစ္မ်ားကို စီမံကိန္းအရ မေရြးခ်ယ္မီွ ဖြင့္ရန္ ေနာက္က်ခဲ့သည့္အတြက္ ထုိ ပညာေရးႏွစ္မ်ားကို ခ်ပ္လွပ္ျပီးဆက္တုိက္အေန ႏွင့္ေရတြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၆၄ မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ (၂၅) ၾကိမ္ အထိ ႏွစ္စဥ္ လူရည္ခၽြန္ေပါင္း (၃၀၀) ခန္ ့ကို (၂၅) ႏွစ္အတြင္းေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ အတန္းစဥ္အလုိက္ေက်ာင္းသိပၸံတကၠသိုလ္ အလုိက္ ေရြးခ်ယ္မႈကိုေလ့လာၾကည့္ရန္ ေက်ာင္းသားေရးရာ႒ာန မွ ဆရာဦးညြန္ ့ေမာင္
ကိုယ္တုိင္ၾကီးၾကပ္ကာ ေအာက္ပါအတုိင္းစာရင္းျပဳစုထားခဲ့ပါသည္။
စဥ္ ေက်ာင္း သိပၸံ တကၠသိုလ္ က်ား မ ေပါင္း
၁ သတၱမတန္း ၆၉၁ ၆၃၇ ၁၃၂၈
၂ အ႒မတန္း ၇၂၉ ၅၈၇ ၁၃၁၆
၃ နဝမတန္း ၈၆၈ ၄၈၇ ၁၃၅၅
၄ ဒသမတန္း ၈၈၉ ၃၉၆ ၁၂၅၈
၅ သခ်ာၤရည္ခၽြန္ ၆၈ ၁၆ ၈၄
၆ စက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္း ၁၀၁ – ၁၀၁
၇ စက္မႈသိပၸံ ၃၀၃ ၁၈ ၃၂၁
၈ စုိက္ပ်ိဳးေရး အထက္တန္းေက်ာင္း ၆၆ ၇ ၇၃
၉ စုိက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံ ၁၄၃ ၁၀ ၁၅၃
၁၀ ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္း ၈၀ ၇၀ ၁၅၀
၁၁ ဆရာအတတ္သင္သိပၸံ ၂၆ ၃၆ ၆၂
၁၂ တကၠသုိလ္ေကာလိပ္။ ေဒသေကာလိပ္မ်ား ၁၀၂၅ ၆၀၂ ၁၆၂၇
၁၃ ရြာသစ္ၾကီးတုိင္းရင္းသားဖြံျဖိဳးေရးသိပၸံ ၃၈ ၁၃ ၅၁

ေပါင္း က်ား ၅၀၂၇ မ ၂၈၈၁ ၇၉၀၈
( မွတ္ခ်က္ အၾကိိမ္ ထပ္ကြမ္းမ်ား မႏႈတ္ရေသး)

လူရည္ခၽြန္ တံဆိပ္
ေငြေရာင္ငါးေထာင့္ၾကယ္တြင္ စပါးႏွံ ႏွစ္ခက္ဝန္းရံထားသည့္ ေရႊေရာင္ျပာပါရွိသည္။ ယင္း ေရႊေရာင္ျပား၏
အလယ္တြင္ ေခြသြားစိတ္ (၁၂) ခုပါသည့္ စက္သြားစိတ္ (ပင္နီယံ) ရွိသည္။ စက္သြားစိတ္(၁၂) ခုသည္
ေရွ ့ေဆာင္လူငယ္ က်င့္ဝတ္ (၁၂)ပါးကို သရုပ္ေဖၚျပသည္။ ( ထုိ စာသားကို ၁၉၇၃) ခုႏွစ္မွစ၍မေတြ ့ရေတာ့ပါ။ လမ္းစဥ္လူငယ္အဖြဲ ့ေပၚေပါက္လာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေရႊေရာင္ျပား၏အေပၚထိပ္တြင္
လူရည္ခၽြန္ဟူေသာစာတန္းႏွင့္စက္သြားစိတ္၏အလယ္တြင္ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ကို ေရးထားသည္။

ၾကယ္
ေတာ္လွန္ေရး အလံ၏ အထိမ္းအမွတ္သေဘာ၊ ႏုိင္ငံ၏ခ်ီးျမွင့္ေမာ္ကြန္းတင္သည့္သေဘာ၊ ခရီးလမ္းကို မရပ္
မနားသြားတတ္းျခင္း၊ သြားျမဲ ခရီးကိုမစြန္ ့လႊတ္တတ္ျခင္း၊ အဖန္းတလဲလဲေရွ ့သို ့တက္ေနျခင္း၊ ခရီးသည္တုိ ့၏လမ္း ညႊန္ျဖစ္ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အလင္းေရာင္ျဖင့္ထြန္းလင္းျခင္းစေသာသေဘာရွိသည္။
ေငြသားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ၾကယ္မွာ ျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ မွန္ကန္ျခင္း၊ တည္ၾကည္ျခင္း အဓိပၸါယ္ေဆာင္
သည္။

စပါးႏွံ
ျပည္ေထာင္စု တခုလံုး၏ အားထားရာ အသက္ေသြးခဲအျဖစ္သရုပ္ေဖၚျပသည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းကိုအဓိက
အားထားေနသည့္တုိင္းျပည္ႏွင့္လယ္သမား တုိ ့၏ ဘဝတုိးတက္ ဖြံ ့ျဖိဳးမႈ ကို ေရွး ရႈလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဟူ
ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္။

စက္သြားစိတ္
စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းကိုသရုပ္ေဖၚျပသည္။ တုိင္းျပည္အားစက္မႈလက္မႈႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္သုိ ့ေရာက္ရွိေရးကို
ေရွးရႈလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္။ ေရႊေရာင္ျပားသည္ အဘုိးတန္ျခင္း၊ ေမွးမွိန္မႈမရွိျခင္း၊
အေၾကာင္းကိုေဖၚျပသည္။
စခန္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ
တပ္ပုံဖြဲ ့စည္းမႈရွိျပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုအဖြဲ ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္တာဝန္ေပးထားသည္။ ဌာနမွ ၾကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ျခင္း
ျဖစ္ျပီး အၾကိမ္မ်ား၊ထပ္ကြမ္းအမ်ားဆံုးရသူ၊ ဦးေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိသူမ်ားကိုတာဝန္ေပးေလ့ရွိသည္။
တာဝန္က် တပ္စိတ္အလုိက္ အလံတင္အလံခ်၊ စခန္းတြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္တာဝန္ယူရသည္။ ဥပမာ ထမင္းစားခ်ိန္တြင္ ရိကၡာျဖန္ ့ျဖဴး
သည့္တာဝန္ စသည္အားျဖင့္တာဝန္မ်ားခြဲေဝယူရသည္။ တာဝန္လက္ပါတ္ကုိ တေနကုန္ လက္ေမာင္းတြင္ဝတ္ဆင္ထားရသည္။
စခန္း တြင္ေန ့စဥ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုနံက္ (၆) နာရီတြင္အိပ္ယာထ၊ (၇) နာရီ ကာယေလ့က်င့္ခဏ္းလုပ္၊ ၇း၄၅ မွ ၈း၁၅ နာရီ လၻက္ရည္ေသာက္၊ ၁၁၃၀ တြင္ နံက္စာစား၊ ၁၅ း၀၀ နာရီတြင္ ေန ့လည္လဘက္ရည္ေသာက္၊ ၁၇း၀၀ မွ ၁၉း၀၀ နာရီညေနစာစားအနားယူ ျခင္း ျဖင့္လႈပ္ရွားသြားသည္။
နံက္ခင္း ၈း၃၀ မွ၁၁၃၀ နာရီအထိ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ငပလီ၊ အင္းေလး၊ နယ္လွည့္စခန္းမ်ားအလုိက္အနည္းငယ္ကြဲျပားေသာ္
လည္း၊ စခန္းဖြင့္ပြဲအျပီးတြင္ ေဟာေျပာပြဲလုပ္ေလ့ရွိသည္မွာ လူရည္ခၽြန္မ်ားခံယူအပ္သည့္သေဘာထားကိုစခန္းမွဴးမွတာဝန္
ယူေဟာေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ငပလီစခန္းတြင္ အဏၰဝါေဗဒ အေၾကာင္း သဲေသာင္ျပင္ထြက္ကာ မေလ့လာမွီ ေဟာေျပာပို ့ခ်ျခင္း
ကို ေမာ္လျမိဳင္ေကာလိပ္မွ ဌာနမွဴးကိုယ္တုိင္လာေရာက္ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ပါတီညီလာခံမွပညာေရးမူဝါဒမ်ားအေၾကာင္း၊
လမ္းစဥ္လူငယ္အေၾကာင္း၊ အစုိးရ၏ ဖြံျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈသမုိင္းေၾကာင္း စသည္အားျဖင့္
ေဟာေျပာခဲ့သည္မ်ားရွိသည္။
ထူးျခားေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ၊ တပ္စိတ္လုိက္ယွဥ္ျပိဳင္ေျဖဆုိရေသာ ဥာဏ္စမ္းျပိဳင္ပြဲမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ဆရာဦးေသာင္းထြဋ္မွ ေမးခြန္းမ်ား
စီစဥ္ထားသည္။ စုေဆာင္းထားေသာ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းပံုစံမ်ားကို ပူးတြဲတင္ျပပါသည္။
လက္ေဆာင္လဲလွယ္ပြဲ ၊ စခန္းသိမ္း အက၊ အဆုိမ်ားကို အဖြဲ ့လုိက္ဆုိၾက ကၾက ႏွင့္မနားရေအာင္လႈပ္ရွားရသည္။
ညပိုင္းတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ရုပ္ရွင္ျပရန္ ဗဟုိရုပ္ရွင္ကားမ်ား ျပသည္။ နယ္လွည့္စခန္းမွ မွတ္တမ္းတင္ကားမ်ားကို ၾကည့္ရႈရသည့္အျပင္
စကားေျပာေသာအသည္းႏွလံုး၊ ႏုိင္ငံျခားကားမ်ားစသည္တုိ ့ကိုပိတ္ကားထုိးျပခဲ့ရာနယ္ေျမခံလူထု ပါၾကည့္ရႈခြင့္ရသည္။
သၾကၤန္ေရကစားျခင္းကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ခန္ ့အထိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျပီး၁၉၇၅ မွ စတင္ကာ သၾကၤန္အျပီးမွသာလွ်င္လူရည္ခၽြန္စခန္းမ်ား
စတင္ခဲ့သည္။ စီမံကိန္းဝင္လူငယ္ထုေတြ ့ဆံုပြဲ ကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ လူရည္ခၽြန္မ်ား၊ လမ္းစဥ္လူငယ္သင္တန္းမ်ားမွ သင္တန္းသားမ်ား၊ စံျပၾကက္ေျခနီမ်ား၊ ေရေၾကာင္းေလေၾကာင္း၊ ဘင္ခရာစသည္သင္တန္းသားမ်ား စုေဝးေသာအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
လူရည္ခၽြန္ စခန္းအေစာပိုင္းကာလ မ်ားတြင္ ၊ လူငယ္စခန္းမွ အနီးရွိ မိဘျပည္သူမ်ား အိမ္တြင္ တရက္တာသြားေရာက္ေရာက္ေနထုိင္
ကာ သူတုိ ့ေနထိုင္သည့္ဘဝဓေလ့အတုိင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးသည့္ ျပည္သူ ့ဘဝ အတူေနျပီးေလ့လာသည့္ အစီအစဥ္
မ်ားလည္းရွိခဲ့ဘူးေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ခရီးၾကမ္းစခန္းခ်၊ လမ္းညႊန္ အိမ္ေျမွာင္သံုး ကာ လမ္းရွာ သြားရသည့္ေတာစခန္းခ် အစီအစဥ္
မ်ားလည္း ရွိခဲ့ဘူးေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ မရွိေတာ့ပါ။
အင္းေလးစခန္းတြင္ ေနထုိင္လွ်က္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ ့၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ ့၊ ပင္းဒယ၊ ေညာင္ေရႊ၊ ဗထူး တပ္ျမိဳ ့စသည့္ျမိဳ ့မ်ားသို ့ေလ့လာေရး ခရီး
မ်ားညအိပ္ထြက္ၾကရပါသည္။
ငပလီ ခရီးတြင္လည္း ေလယာဥ္ပ်ံ၊ ပင္လယ္ကူးသေဘာၤ ႏွင့္ ကူးသည္မ်ားအျပင္ ၊ ပန္းေတာင္းေတာင္ကုတ္လမ္းမွ ဟီးႏုိးကားၾကီးမ်ား
စီးကာ သြားခဲ့ၾကသည္။
၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ ရြာသစ္ၾကီးစခန္း ဖြင့္ကာ ေမျမိဳ ့၊ ေရႊဘုိ၊ စစ္ကိုင္း၊ မႏၱေလး ေလ့လာေရး ခရီးထြက္ျခင္း၊ ေပြးေကာက္လူရည္ခၽြန္စခန္း
ဖြင့္ျခင္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ သံုးၾကိမ္ ႏွင့္အထက္လူရည္ခၽြန္မ်ားအတြက္ နယ္လွည့္လူရည္ခၽြန္စခန္းမ်ားဖြင့္ရာ မန္းဒဂံု၊ ျမစ္မင္းဧရာ၊
မြန္ဒဂံု၊ ေမာင္းမကန္စက္စဲ၊ ပုပၸါးစသည္အားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

လူရည္ခၽြန္စခန္းမ်ားသည္ ငယ္ရြယ္ေသးေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုမိမိကိုယ္ကုိအားကိုးတတ္ေစရန္၊ အမ်ားႏွင့္အတူတြဲ
အေကာင္းဆံုးေဆာင္ရြက္တတ္ေစရန္၊ ဥာဏ္စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ျပိဳင္ပြဲမ်ား၊ အားကစားျပိဳင္ပြဲမ်ား အဖြဲ ့လုိက္ယွဥ္ျပိဳင္ေစ
ခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ျမစ္မင္းဧရာ သံုးၾကိမ္ႏွင့္အထက္စခန္းတြင္ ဘက္စံုျပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္ရာအားကစားျပိဳင္ပြဲ အကအဆုိျပိဳင္ပြဲ ၊ အိမ္
တြင္းမႈ အခ်ဳပ္အလုပ္ျပိဳင္ပြဲ အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးတပ္စိတ္လို္က္ ျပိဳင္ရေသာ သစ္ေစ့ အဆန္၊ အရြက္ အသီးစသည္တို ့ကို
နာမည္တတ္ရေသာ ဥာဏ္စမ္းမ်ားကိုေျဖဆုိယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ရသည္။
ျပိဳင္ပြဲ အေနျဖင့္ မဟုတ္သည့္တုိင္ စခန္းသိမ္းပြဲ တြင္ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ ့လုိက္ျဖစ္ေစ တပင္တုိင္၊ ယိမ္းစသည္အားျဖင့္ အကတုိက္
ဆင္ႏႊဲၾကသည္။ အျငိမ့္က ကာ လူရႊင္ေတာ္မ်ားျဖင့္ မင္းသမီးမ်ား ကခဲ့ၾကသည္။ အႏုအရည္အေသြးမ်ားကိုလည္း ျပသခဲ့ၾကသည္။

ေနာင္တြင္ လူရည္ခၽြန္ ရျပီးသူမ်ားထဲမွ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ ့သည္ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျပီး ထုိစဥ္က အ
စုိးရမွ ေက်ာင္းထုတ္၊ အေရးယူအျပစ္ေပး၊ ေထာင္ခ်စသည္အားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ ခံခဲ့ရသူအခ်ိဳ ့လည္းရွိခဲ့သည္။ ( ၁၉၇၄ မွ ၁၉၇၆ ) အထိ။

၂။ လမ္းစဥ္လူငယ္အဖြဲ ့အေၾကာင္း
၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၄) ရက္ေန ့မွ စတင္ကာ လမ္းစဥ္လူငယ္အဖြဲ ့ကို ဖြဲ ့စည္းကာ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိလူငယ္မ်ားကို ေႏြရာသီတြင္ လႈပ္ရွားမႈ မ်ိဳးစံုေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္။
ပထမအၾကိမ္ လမ္းစဥ္လူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ကို ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာ (၂၈) ရက္ေန ့မွ (၃၁) ရက္ေန ့အထိက်င္းပခဲ့သည္။
ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း (၁၂၉၃) ဦးတက္ေရာက္သည္။
ဒုတိယအၾကိမ္ လမ္းစဥ္လူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန ့မွ စတင္က်င္းပသည္။
တတိယအၾကိမ္ လမ္းစဥ္လူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၈ မွ ၃၀ ရက္ေန ့အထိက်င္းပသည္။ ( လူရည္ခၽြန္စခန္း
လမ္းညြန္ ၁၉၈၆)
လမ္းစဥ္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္သင္တန္းမ်ားကို (၁၉၇၃)ခုႏွစ္မွစတင္ဖြင့္လွစ္သည္။

ခုႏွစ္ သင္တန္းသားအေရအတြက္
၁၉၇၃ ၇၉၄
၁၉၇၄ ၈၉၇
၁၉၇၅ ၁၁၈၉
၁၉၇၆ ၁၄၄၇
၁၉၇၇ ၁၃၇၉
၁၉၇၈ ၂၂၉၅
၁၉၇၉ ၁၅၉၅
၁၉၈၀ ၁၄၀၀
ေပါင္း ၁၀၉၉၆

၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္တုိင္း (၁၄) ခုရွိျမိဳ ့နယ္ ၂၉၁ ျမိဳ ့နယ္မွ ၈၀၀ ႏွင့္ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္သိပၸံေဒသေကာလိပ္ (၃၉) ခုမွ
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၆၀၀ ဦး သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ လမ္းစဥ္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၅ ႏွင့္ ၁၆) ျဖစ္သည္။
၃။ စီမံကိန္းဝင္လူငယ္မ်ားေတြ ့ဆံုပြဲ

လမ္းစဥ္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္သင္တန္း၊ ဘင္ခရာ၊ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းသင္တန္းမ်ား၊ လူငယ္လုပ္အားေပး စခန္းမ်ား၊ စံျပၾကက္ေျခ
နီစခန္းမ်ား စသည္အားျဖင့္ လူငယ္မ်ား ဖြံျဖိဳးမႈ ၊ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွ စီမံကိန္းဝင္လူငယ္ေတြ ့ဆံုပြဲ ကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး
အၾကိမ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။
စီမံကိန္းဝင္လူငယ္ေတြ ့ဆံုပြဲမ်ားသည္ လူငယ္ေထာင္ခ်ီ ေတြ ့ဆံုၾကသည့္ညခ်မ္းအခ်ိန္မ်ားျဖစ္ကာ လူၾကီးမ်ားစကားေျပာျပီးခ်ိန္
တြင္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္အသီးသီးမွေျပာၾကားၾကသည္ကိုေတြ ့ရသည္။ ဒုတိယပိုင္းတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။
ဖြင့္ပြဲသီခ်င္း၊ ပိတ္ပြဲသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏႈး ဘြယ္ေကာင္းလွသည္။
စီမံကိန္းဝင္လူငယ္ထုေတြ ့ဆံုပြဲမ်ား

အၾကိမ္ ရက္စြဲ ၊ ေန ့ ေနရာ တက္ေရာက္ေသာလူငယ္ေပါင္း
ပထမအၾကိမ္ ၁၀-၄-၁၉၇၄ ရန္ကုန္ဝိဇၨာႏွင့္တကၠသိုလ္
ျမက္ခင္းျပင္
ဒုတိယအၾကိမ္ ၂-၅-၁၉၇၅ ရန္ကုန္ဝိဇၨာႏွင့္တကၠသိုလ္
ျမက္ခင္းျပင္
တတိယအၾကိမ္ ၂-၅-၁၉၇၆ ရန္ကုန္ဝိဇၨာႏွင့္တကၠသိုလ္
ဘြဲ ့ႏွင္းသဘင္ ခန္းမ
စတုတၳအၾကိမ္ ၃၀-၄-၁၉၇၇ လႈိင္နယ္ေျမ
သမုိင္း အားကစားရုံ
ပဥၥမအၾကိမ္ ၂-၅-၁၉၇၈ လႈိင္နယ္ေျမ
သမုိင္း အားကစားရုံ
ဆ႒မအၾကိမ္ ၃၀-၄-၁၉၇၉ က်ိဳကၠဆံကြင္း ဆရာစံခန္းမ ၄၃၃၈ ဦး
သတၱမအၾကိမ္ ၂၁-၄-၁၉၈၀ တနလၤာေန ့ ရန္ကုန္လမ္းစဥ္လူငယ္
ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ ကေမာၻဇရိပ္သာ
(ခ်င္းေခ်ာင္း နန္းေတာ္) ၅၂၂၃ ဦး
အ႒မ အၾကိမ္ ၃၀-၄-၈၁ ၾကာသပေတး
နဝမအၾကိမ္ ၈၂
ဒသမအၾကိမ္ ၂၈-၄-၈၃
(၁၁) ၾကိမ္ေျမာက္ ၂၈-၄-၈၄
(၁၂) ၾကိမ္ေျမာက္ ၂၈-၄-၈၅
(၁၃) ၾကိမ္ေျမာက္ ၂၈၊ ၂၉၊ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ေန ့ပိုင္းတြင္ လူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ တက္ေရာက္သူအျဖစ္
ညပုိင္းတြင္ လူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ေဖ်ာ္ေျဖမႈအစီအစဥ္သို ့တက္ေရာက္သည္။
(၁၄) ၾကိမ္ေျမာက္ ၂၈-၄-၈၇
(၁၅) ၾကိမ္ေျမာက္ ၂၈-၄-၈၈ ၾကာသပေတး

စီမံကိန္းဝင္လူငယ္ေတြ ့ဆံုပြဲမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ေႏြရာသီလူငယ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္အတူ စုေဝးက်င္းပခဲ့ရာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္
ခဲ့သည္။
လူငယ္လုပ္အားေပးစီမံကိန္းမ်ားလည္းရွိခဲ့ရာ တလ တာ စခန္းခ်ေနထုိင္ျပီး လုပ္အားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သုဝဏၰျမိဳ ့သစ္ တည္ေဆာက္
ေရးမွသည္ ပ်ဥ္းမနားေရဇင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္တည္ေဆာက္ေရး၊ ပုဂံဘုရားမ်ားျပဳျပင္ေရး၊ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာတည္ေဆာက္ေရး၊
ပုသိမ္မွန္ျပားစက္ရုံ၊ ေျမာင္းျမဂုန္နီစက္ရုံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ စည္ပင္သာယာလမ္းေဖာက္လုပ္ေရး၊
ဖူးၾကီးေရေပးေရးစီမံကိန္း၊ စသည္လုပ္အားေပးစခန္းမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွစတင္ေသာ လူငယ္လုပ္အားေပးစခန္းမ်ားတြင္
ပါဝင္လုပ္အားေပးေသာ လူငယ္ေပါင္းမွာ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္အထိ (၂၃၀၀၀၀) ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။
ရန္ကုန္လူရည္ခၽြန္ စခန္းတြင္ အႏုပညာရွင္ ၾကယ္ပြင့္မ်ားႏွင့္ေတြ ့ဆံုေသာအစီအစဥ္လည္းပါသလုိ ျမန္မာ့အသံသို ့သြားေရာက္ေလ့လာ
ရသည္။ ေရႊတိဂံုဘုရားဖူးကာ အာဇာနည္ဗိမာန္တြင္ လြမ္းသူ ့ပန္းေခြခ် အေလးျပဳရသည္မွာ ႏွစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ အၾကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း
ေလ့လာျခင္း၊ တိရိ စ ၦာန္ဥယ်ာဥ္ေလ့လာျခင္း စသည္အားျဖင့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္းရွိသည္။
စံျပၾကက္ေျခနီစီမံကိန္း ျဖင့္ထူးခၽြန္ၾကက္ေျခနီလူငယ္မ်ားကို စခန္းခ်ဖြင့္လွစ္ကာဂုဏ္ျပဳေသာစီမံကိန္းကို ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္စတင္သည္။
၁၉၇၁ တြင္ငပလီ၊ ၁၉၇၂ တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့က်ိဳကၠဆံ၊ ၁၉၇၃တြင္ေမျမိဳ ့ေပြးေကာက္၊ ၁၉၇၄ တြင္ေရြးခ်ယ္ျခင္းမရွိ၊ ၁၉၇၅ တြင္ အင္းေလး၊
၁၉၇၆ တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့အင္းလ်ားေလးလူငယ္စခန္း၊ ၁၉၇၇တြင္ ပုပၸါး၊ ၁၉၇၈ တြင္ျမစ္ေၾကာင္းဧရာ စသည္ျဖင့္စခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
( အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ေမးျမန္းပါသျဖင့္
ေျဖၾကားထားပါေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: