People & Power: Myanmar: A new dawn.. အရုဏ္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

People & Power: အရုဏ္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

စက္တင္ဘာ ၁၇ ၊ ၂၀၁၄ M-Media

ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ အာဏာရွင္အုပ္စုိးမႈမွ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ခြဲျဖာထြက္လာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေနၿပီျဖစ္ေသာ ၎၏အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို အမွီလိုက္ႏိုင္ပါမည္ေလာ ?

ရာစုႏွစ္၀က္နီးပါး အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ဖိႏွိပ္ျခင္း၏ ေအးစက္ေမွာင္ပိန္းသည့္ႏွစ္ ကာလမ်ားထံမွ တိုးထြက္ေနၿပီ ျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈၾကီးထြားလာေစျခင္း၊ အေမရိကန္၊ ဥေရာပႏွင့္ အျခားတိုင္းျပည္မ်ား၏ ပိတ္ပင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေ၀ဖန္ခ်က္ တစစေပ်ာ့ေျပာင္းလာျခင္း တို႔ႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အသစ္တစ္ရပ္ထံ ဦးတည္ေနေပၿပီ။

ဤျပန္လည္ထြန္းကားမႈ၏ ေနာက္ဆံုးလကၡဏာကို ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ ေတြ႕ရသည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဂၽြန္ကယ္ရီ ဘြားကနဲေပၚလာၿပီး (ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿပီးျပတ္ေအာင္မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေသာ လူမ်ဳိးစုပဋိပကၡမ်ား၊ လူနည္းစု ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စ္လင္မ္တို႔အေပၚ သေဘာထား၊ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ မီဒီယာ ဖိႏွိပ္မႈျပႆနာမ်ားေၾကာင့္) ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တို႔မွာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေနေသးေသာ္လည္း တိုးတက္မႈလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္မွ ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ အိုဘားမား အစိုးရအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဥပေဒေရး၌ ထပ္မံ မြမ္းမံေျပာင္းလဲဖို႔ တြန္းအားေပးရန္ စိတ္ဆႏၵ ရိွပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

သာဓကေဆာင္ရလွ်င္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္အစြန္အဖ်ားရိွ ခ်ဳိ႕တဲ့ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဒလ၌ ေက်ာင္းအပ္စားရိတ္မွာ သံုးေဒၚလာမွ်သာရိွသည္။ ယင္းပမာဏသည္ ကမာၻတစ္ခြင္၌ မဆိုစေလာက္ေသာတန္ေၾကးျဖစ္လင့္ကစား ဤေနရာရိွ လူအခ်ဳိ႕အတြက္ေတာ့ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ျဖစ္ေနရသည္။

ဗြက္ထလမ္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ကြင္းဆင္းသြားလာၾကည့္ပါက ေရဆိုးေရပုပ္အေပၚရိွ ညစ္ပတ္ေပေရယိုင္နဲ႔ေနသည့္ ေနအိမ္မ်ားအတြင္း လူမ်ားစြာ ေနထိုင္လ်က္ရိွသည္ကို ေတြ႕ရေပမည္။ သူတို႔ထံ လွ်ပ္စစ္မရိွ၊ ထိုက္သင့္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလည္း မရိွပါေလ။

သို႔တေစ ဂၽြန္ကယ္ရီသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းပိုင္းသို႔ ေျခဆန္႔သြားလာခဲ့ပါလွ်င္ ေခတ္သစ္ကမာၻ၏ အက်ဳိးတရားႏွင့္ ျမန္မာျပည္၏ေခတ္ေဟာင္းရုန္းကန္မႈအၾကား ကြဲလြဲမႈ ရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သည္ သဘာ၀သယံဇာတ ၾကြယ္၀လွေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတြင္း ျပည္သူအမ်ားစုမွာ ယင္းအက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈအက်ဳိးတို႔ကို အျပည့္အ၀ မခံစားရေသးပဲ ကမာၻေပၚတြင္ အက်ဳိးခံစားမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲပင္။

သတင္းစာအေရအတြက္မ်ားျပားလာသည့္အက်ဳိးေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔မွာ အျမင္ပြင့္လာၾကေသာ္လည္း – စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္သစ္အခ်ဳိ႕၌ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕မွ စြန္႔ဦးေျခခ်ခြင့္ျပဳလာၾကေသာ္လည္း ျပည္သူအမ်ားစုမွာကား သူတို႔ရင္ေသြးမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ လံုေလာက္စြာပင္ မေထာက္ပံ့ႏိုင္ၾကေခ်။

သာဓကေဆာင္ရလွ်င္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္အစြန္အဖ်ားရိွ ခ်ဳိ႕တဲ့ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဒလ၌ ေက်ာင္းအပ္စားရိတ္မွာ သံုးေဒၚလာမွ်သာရိွသည္။ ယင္းပမာဏသည္ ကမာၻတစ္ခြင္၌ မဆိုစေလာက္ေသာတန္ေၾကးျဖစ္လင့္ကစား ဤေနရာရိွ လူအခ်ဳိ႕အတြက္ေတာ့ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ျဖစ္ေနရသည္။

ဗြက္ထလမ္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ကြင္းဆင္းသြားလာၾကည့္ပါက ေရဆိုးေရပုပ္အေပၚရိွ ညစ္ပတ္ေပေရယိုင္နဲ႔ေနသည့္ ေနအိမ္မ်ားအတြင္း လူမ်ားစြာ ေနထိုင္လ်က္ရိွသည္ကို ေတြ႕ရေပမည္။ သူတို႔ထံ လွ်ပ္စစ္မရိွ၊ ထိုက္သင့္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလည္း မရိွပါေလ။

ထိုေဒသမွကေလးငယ္မ်ားအဖို႔ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ငါးဆယ္အလ်င္က လူျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ကံေကာင္းေလစြဟု မွတ္ယူေကာင္းမွတ္ယူေပလိမ့္မည္။ ကေလးမိဘ အမ်ားစုတို႔မွာ အဆင့္ျမင့္ လူေနမႈစနစ္ ဟူသည္ကို ဘာမွန္း မသိၾကေသးသည့္အတြက္ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ႀကိဳဆိုေကာင္းႀကိဳဆိုၾကေပမည္။

(၁၉၆၀)ႏွစ္မ်ားကာလ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သူ ဦးသန္႔၏ေျမး ရန္ကုန္သမိုင္းအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦးမွ “ လက္ရိွ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္မႈရဲ႕ေရခ်ိန္အတိုင္း ဆက္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေကာင္းျမင္သေဘာနဲ႔ ယံုၾကည္လို႔ရတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္။ ထို႔အတူ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဖက္ကို ဆက္ေရွ႕မယ္လို႔ အတိုင္းအတာတစ္ရပ္အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံလူတန္းစားဘ၀ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲ သြားမလဲဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ေတြးၾကည့္ပါတယ္။ ၀င္ေငြမညီမွ်မႈက ပိုမိုဆိုး၀ါးသြားေလမလား၊ ႏိုင္ငံ့လူဦးေရ သံုးပံုႏွစ္ပံုထိရိွတဲ့ ေက်ာမြဲ လူတန္းစားေတြရဲ႕ ဘ၀အေျခအေန အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားေလမလား ဆိုတဲ့ အဓိကေမးခြန္းႀကီးကေတာ့ ရိွေနဆဲပါ”ဟု ေျပာဆိုသည္။

အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေရးအတြက္ ပင္မအတားအဆီးမ်ားအနက္တစ္ရပ္မွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျပႆနာမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သူက ေထာက္ျပ ထား၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ အခက္ခဲဆံုးေနရာဟု ကမာၻ႕ဘဏ္မွ သံုးသပ္ထားျခင္းမွာ အံ့ၾသစရာ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။

“လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း အႀကီးမားဆံုး အနိဌာရံုတစ္ခုက – ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ သို႔မဟုတ္ ၅၀ စစ္အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးရဲ႕ေနာက္မွာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားရတဲ့ လြတ္လပ္စြာတရားစီရင္ခြင့္နဲ႔ ယခင္ႏွစ္ ၅၀က တရားစီရင္ေရးစနစ္ပါပဲ။ ခုိင္မာတဲ့တရားစီရင္ေရးစနစ္၊ တရားသူႀကီးမ်ားနဲ႔ ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္လက္ေအာက္က ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕အားေကာင္းတဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးယႏၱရား  ေရွ႕ဆက္ဖို႔ အလြန္အင္မတန္ကို ခက္ခဲမွာေသခ်ာပါတယ္” ဟုလည္း ျဖည့္စြက္ေျပာျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ် သံအမတ္ေဟာင္း ဗစ္ကီ ဘိုးမန္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအဆက္အႏြယ္လူတစ္ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ အတန္ၾကာေနထိုင္ ခဲ့သည္။ ယခုအခါ အက်င့္ဖ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး NGO တစ္ခု၌ လုပ္ကိုင္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေနၿပီျဖစ္ေသာ ၎၏အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို ခပ္သြက္သြက္အမွီလိုက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟူ၍ မႈိင္းမိေနသည့္ အေကာင္းျမင္သေဘာထားရိွ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား သူမက သတိေပးထားသည္။

“၀င္လာတဲ့ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္အလြန္က ေရာက္လာခဲ့ရင္ သူတို႔ထဲက အမ်ားစုဟာ ခပ္ဆိုင္းဆိုင္းပဲ လုပ္ကိုင္ေဖာ္ေဆာင္ၾကမယ္လို႔ ကၽြန္မ ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီႏိုင္ငံက တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္မႈ မရိွလုိ႔ပါပဲ”။

သူမအျမင္အရ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးမွာ ေႏွးေကြးေနဆဲျဖစ္ၿပီး အျမစ္တြယ္ေနေသာ တုိုင္းျပည္၏ခြဲျခားမႈသည္လည္း တိုးတက္မႈအသြင္ေဆာင္လာရမည့္ အစား ေခတ္ေဆြးထဲမွ မရုန္းထြက္ႏိုင္ေသးေပ။

“လူမ်ဳိးစုသူပုန္ေရာ၊ စစ္တပ္ပါ အပတ္စဥ္လူေတြ၊ အရပ္သားေတြကို သတ္ျဖတ္ေနတဲ့ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡရိွေနဆဲ၊ ရွင္သန္ေနဆဲတိုင္းျပည္တစ္ခုဆိုတာ ခုအခ်ိန္မွာ မေမ့ေလ်ာ့လိုက္ဖို႔ တကယ္အေရးႀကီးတယ္လို႔ ကၽြန္မ ျမင္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္အႏွံ႔မွာေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ဖက္ ေတာ့္ေတာ့္ကို ေဇာင္းေပး အားသန္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒါေတြဟာ ပီျပင္တဲ့ အေျခခံႏိုင္ငံေရးအေဆာက္အဦေပၚ အမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး”။

အကယ္၍ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီရုပ္လံုး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လာမည့္ႏွစ္၌ သမၼတေနရာသို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳပါလွ်င္ ယင္းျပႆနာမ်ားမွာ ေျဖရွင္းရ ပိုလြယ္ကူလာ လိမ့္မည္ဟု ျမန္မာျပည္တြင္းျပည္ပ လူမ်ားစြာတို႔က ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူမမွာ ေတာင္ကုန္းတိုက္ပြဲတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ၎မွာ စစ္တပ္မွ ေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒစည္းမ်ဥ္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူမ၏ကြယ္လြန္သူ ခင္ပြန္းႏွင့္ ရင္ေသြးမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားျဖစ္ေနသျဖင့္ အဆိုပါဥပေဒက သူမအား သမၼတရာထူး၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ကို တားျမစ္ထား၍ျဖစ္သည္။ ဂၽြန္ကယ္ရီ၏ လတ္တစ္ေလာ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ေတာ့ မသက္ဆိုင္၊ ထိုျပဌာန္းခ်က္ကို ရုပ္သိမ္းမည့္အလားအလာအား မဆိုစေလာက္ေတာ့ ေတြ႕ရေပၿပီ။ သို႔တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳေနပါေသာ္လည္း ၎၏ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္မူ ေလာက္ေလာက္လားလား မေျပာင္းလဲေသးပါတကား။

xxxxxxxxxxxxxxx

Al Jazeera ၏ လူထုႏွင့္အာဏာ အခန္းက႑ မွ Myanmar: A new dawn ေဆာင္းပါးကို ျမင့္မိုရ္ေမာင္ေမာင္ ျပန္ဆိုသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: