2003 ခုုႏွစ္ကေက်ာက္ဆည္မွာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္အပါအ၀င္ ၉ ဦးကုိ အ႐ွင္လတ္လတ္မီး႐ႈိ့သတ္သူကုိ ဗုဒၶအစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားသည္ေထာင္ထဲ၌ တေယာက္မက်န္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ အကုန္လြတ္ေပးၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ၁၇ ဦးစလုံးေသဒဏ္ခ်ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္ ထိလြတ္ေျမာက္လားျခင္းမ႐ွိေသးပါ

2003 ခုုႏွစ္ကေက်ာက္ဆည္မွာဘာသာေရး

အေရးအခင္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ အဲဒီဘာသာေရး အေရးအခင္းျဖစ္ၿပီး
ခ်ိန္မွာ မြတ္စလင္အိမ္မ်ားႏွင့္ဗလီေတြမီး႐ွိ႔
ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရပါတယ္ အဲဒီအၾကမ္း
ဖက္မွဳတြင္ ၉၆၉ ေခါင္းေဆာင္ ေရစည္ဆရာေတာ္ႏွင့္ မင္ကြန္းေက်ာင္းဆရာေတာ္တုိ႔ ဦးေဆာင္ၿပီး မြတ္စလင္မ္ေတြအိမ္ႏွင့္
ဗလီမ်ား ဘာသာေက်ာင္းမ်ား မီးရီုိ႔
ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရပါတယ္ ၄င္းဗုဒၶဘာသာ
အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏လက္ခ်က္ျဖင့္ ကံဦးဗလီအနီးေနထုိင္ေန
ဟာဂ်ီးဦးယူဆြတ္၏ အိမ္ကုိမီး႐ွိဳ႕ရာ
၌အိမ္ေပၚတြင္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးအပါအ၀င္ မိသားစု ၉ ဦး
မီး႐ိႈ့အသတ္ခံခဲ့ရပါသည္

့ယင္းအေရးအခင္းအၿပီး ေရစည္ဆရာေတာ္ဝီရသူ ႏွင့္ မင္းကြန္း
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဆရာေတာ္ အပါအ၀င္ ဗုဒၶအၾကမ္းဖက္သမား
မ်ားဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့ပါသည္
ယင္း ဗုဒၶအၾကမ္းဖက္သမားကုိ
ေထာင္ႏွစ္အနည္းငယ္မွ အမ်ားဆုံး
၂၅ႏွစ္သာခ်ခဲ့ပါသည္ထုိအျကမ္းဖက္
ဗုဒၶဘာသာမ်ားကု္ိနုိင္ငံေြလြတ္ၿငိမ္း
ခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္၂၀၁၂တြင္ တစ္ေယာက္မွမက်န္ အားလုံးျပန္
လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကပါၿပီ

ယင္း၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေက်ာက္ဆည္
ဘာသာေရးအေရးခင္းအၿပီး ၃ ရက္အၾကာတြင္ အစြန္းေရာက္ဘုန္း
ႀကီးတပါးသည္ ေက်ာက္ဆည္ျမဳိ့အနီး
ပါတ္၀န္းက်င္မွရြာမ်ားကုိလွည့္လည္ၿပီး မြတ္စလင္မ္ရြာႀကီးျဖစ္ေသာ လက္ပန္ရြာကုိ ရြာအေျခမွမီးရီဳိ့့ဖ်က္
ဆီးရန္စည္း႐ုံးေရးဆင္းသည့္သတင္း
ကုိလက္ပန္ရြာအေ႐ွ႕ဘက္ကပ္လ်ွက္႐ွိေသာသေျပပင္ရြာမွေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္က လက္ပန္ရြာ ရပ္ကြက္
ဥကၠ႒အားေခၚယူသတင္းေပးၿပီး
တကာႀကီးရြာကုိကင္းမ်ားထားရန္
သတိေပးသျဖင့္ဥကၠ႒ ကရြာပါတ္ပါတ္လည္ကုိ ကင္းမ်ား
ခ်ထားလုိက္ပါသည္

၃ရက္ေျမာက္ေန႔၌ အစြန္းေရာက္ ဘုန္းႀကီးတပါးႏွင့္
အရပ္သားတေယာက္လက္ပန္ရြာ
အေနာက္ဖက္႐ွိ ရြာနန္းရြာ ငါးအုိးရြာ
သင္ေတာင္းငယ္ရြာရြာမ်ားကုိ ည ၁၁
အခ်ိန္စည္း႐ုံးေရးဆင္းစဥ္ ၄င္းဆုိင္
ြသမားႏွင့္ဘုန္ႀကီးကုိ ကင္သမားမ်ားကတားဆီးရပ္ခုိင္းရာ
အၾကမ္းဖက္ ေခါင္းေဆာင္ဘုန္းႀကီး
ကုိေမးျမန္းစစ္ေဆးရာ ကင္းသမားမ်ားကုိမေျခမငံေျပာဆုိ
ၿပီးစကားမ်ားၾကပါသည္ ကင္းအဖဲြ႔
ေယာက္႐ွိရာ ၂ ေယာက္ကဥကၠ႒
အိမ္သုိ႔ဆုိင္ကယ္ျဖင့္သြားေရာက္သတင္းပုိ႔ေနစဥ္ ယင္းဘုန္ႀကီးႏွင့္ဆုိင္
ကယ္ေမာင္းပုိ႔ေပးသူကုိ ကင္းသမား
၄ဦးက သတ္ပစ္လုိက္ပါသည္ ယင္းဘုန္ႀကီးက ဓားၿပီးတုတ္ၿပီး
ဘုန္ႀကီးျဖစ္ေနၿပီး သု႔ကုိၾကဳိက္သလုိ
ခုတ္ဟုလည္းေျပာေနပါသည္ ကင္းသမားတစ္ဦးက ဒီလုိခုတ္လုိမရဘူးဟုေျပာကာ တက္ၠဗီရ္ ဖတ္ျပီးခုတ္မွသတ္ရသြားပါ
ြြ္သည္ ဒီဘုန္ႀကီးႏွင့္ဆုိင္ကယ္ေမာင္း
သည့္လူကုိသတ္မွဳျဖင့္ ဥကၠ႒ အပါအ၀င္ ဆယ္အိမ္မွဳး ရာအိမ္မွဴး
အပါအ၀င္ ၁၇ ဦးေသဒဏ္ခ်ထားပါ
သည္ယင္းေသဒဏ္မွလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း
သာေပးတုိင္း ျပန္လည္မလြတ္လာဘဲ
ဗုဒၶအစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမား
မ်ားသည္ေထာင္ထဲ၌ တေယာက္မက်န္ အကုန္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၂တြင္
အကုန္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး အစၥလာမ္
ဘာသာ ၁၇ ဦးမွာေတာ့လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း
ခြင့္ေပးတုိင္း ၄င္း ၁၇ ဦးမွာေမွ်ာ္လင့္
ခ်က္မ်ားကင္းေဝးကာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ
လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္တြင္မပါ၀င္ခဲ့ပါ
ယခု ၂၀၁၄ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္
၃၀၇၀ လႊတ္ေပးရာတြင္လည္းေမ်ာ္လင့္
ခ်က္ကင္းမဲ့ခဲ့ရေလသည္
ကုိယ္၀န္ေဆာင္အပါအ၀င္ ၉ ဦးကုိ
အ႐ွင္လတ္လတ္မီး႐ႈိ့သတ္သူကုိ
၂၅ႏွစ္ခ်ၿပီးလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္
အကုန္လြတ္ေပးၿပီး ဒါးႏွင္ခုတ္သတ္သူအမွန္မွာလည္း
၂ ဦးက၀န္ခံၿပီးက်န္လူမ်ားလႊတ္ေပး
ရန္တရာခံ၂ ဦးမီေျပာဆုိေသာ္လည္း
၁၇ ဦးစလုံးေသဒဏ္ခ်ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္
ထိလြတ္ေျမာက္လားျခင္းမ႐ွိေသးပါ

အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အားလုံး
အီမာန္႐ွင္အားလုံး ဒုအာမွာသတရေပးၾကပါ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: