အလ္ဟာဂ်္ ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္ ..”က၀ိပညာေက်ာ္တို႔၏ မ်က္႐ႈ ျမတ္တမန္”

က၀ိပညာေက်ာ္တို႔၏ မ်က္႐ႈ ျမတ္တမန္
=====================
(ဘာသာျပန္သူ -အလ္ဟာဂ်္ ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္)

ၿဗိတိသွ်စြယ္စံုက်မ္း အတဲြ (၁၂)
—————————————–
– သမိုင္း၏ ေစာစြာေသာက႑ အေျခအေနမ်ားတြင္ မ်ားစြာေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သူ(“မုဟမၼဒ္”)သည္ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ေသာ အျခား ပုဂိၢဳလ္မြန္မ်ား၏ ေက်းဇူးသစၥာ ေစာင့္သိျခင္းကို ခံခဲ့ရသူလည္း ျဖစ္ေပသည္။-

– “မုဟမၼဒ္”သည္ တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္ “အေအာင္ျမင္ဆံုးပုဂၢဳိလ္”ျဖစ္သည္။


ေဂ်ာ့(ဂ်္)ဘားနဒ္ေရွာ (GEORGE BEANARD SHAW)
—————————————————————-
အကယ္၍ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာအယူ၀ါဒတစ္ခုသည္ အဂၤလန္ မဆိုထားဘိ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႔တိုင္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္တစ္ရာအတြင္း လႊမ္းမိုးလာရန္ အခြင့္အလမ္းရရွိခဲ့ပါလွ်င္ ၎သည္ “အစၥလာမ္”သာသနာ ပင္ျဖစ္ႏိုင္ေပမည္။

-ကၽြႏု္ပ္သည္ အစဥ္အၿမဲ မုဟမၼဒ္၏သာသနာကို အထင္ႀကီး ေလးစားခဲ့ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုသာသနာ၏ အံ့ၾသေလာက္ေအာင္ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေနမႈေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္ ျမင္ရသည္မွာ“အစၥလာမ္”တစ္ခုတည္းကသာလွ်င္ သူ၏ အထင္ႀကီးေလးစား ထုိက္ေသာ စြမ္းရည္ေၾကာင့္ လက္ရွိအေျခအေန၏ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈအဆင့္ဆင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိၿပီး ေခတ္တိုင္းႏွင့္လည္း အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းညိႇေဆာင္ရြက္ႏုိင္ လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။-

ကၽြႏု္ပ္သူ႕ကို (တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ကို) ေလ့လာၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ “ထူးဆန္း အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းသူ” ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ကတည္းက ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံခဲ့သူမဟုတ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာရပါလွ်င္ သူ႕အား လူသားထုတစ္ရပ္လံုး၏ “ကယ္တင္ရွင္”ဟုပင္ ေခၚဆိုရေပမည္။-

အကယ္၍ သူ႔ကဲ့သို႕ေသာ သူသာ ဤေခတ္သစ္ ကမၻာေပၚတြင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ လာမည္ဆိုပါက ျပႆနာ ႀကီးငယ္တို႔ကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး လိုအပ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕မႈ အ၀၀ကို ေအာင္ျမင္စြာ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ ရြက္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ယံုၾကည္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္သည္ မုဟမၼဒ္၏ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာ “အစၥလာမ္” ကို ႀကိဳတင္ ေဟာကိန္း ထုတ္ခဲ့သည္မွာ မနက္ျဖန္ (အနာဂတ္) အတြက္ ဥေရာပတိုက္အဖို႕ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာ ဘာသာတစ္ရပ္ ျဖစ္သလို ယေန႔(ပစၥကၡအေျခအေန)တြင္ အစျပဳ က်င့္သံုးလွ်င္ လည္း လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာဘာသာ ျဖစ္ပါသည္။ –

Sir George Bernard Shaw
In ” the Genuine Islam – Vol-1 No.8-1936

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ရဲဗ့္၊ ရဲန္ဒ္၊ ရီဂ်င္နာလ္ဒ္၊ ေဗာစ့္၀ါသ္ စမစ္ (REV. REGINALD BOSWORTH SMITH)
————————————————————–
– သူ(“မုဟမၼဒ္”)သည္ တစ္ကုိယ္တည္းႏွင့္ “ဆီဇာ”လည္း ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ “သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး”ကဲ့သို႕ လည္းျဖစ္ပါသည္။

– သာသနာပိုင္ျဖစ္လင့္ကစား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကဲ့သို႔ သာသနာပိုင္ အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ ကိန္းခန္း ႀကီးက်ယ္ျခင္းမွကင္းသည္။

– “ဆီဇာ”ျဖစ္လင့္ကစား “စစ္ဘုရင္ဆီဇာ”ကဲ့သို႕ တပ္ေတာင္တာ ဗိုလ္ထုမရွိ၊ အခိုင္အမာ အျမဲတမ္း စစ္တပ္ႀကီးလည္း မရွိ၊ သက္ေတာ္ေစာင့္ ကိုယ္ရံေတာ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ်ပင္မရွိ၊ စံျမန္းရန္ အေဆာင္ နန္းေတာ္တစ္ခုမွ်မရွိ၊ အခြန္အတုပ္ တစ္စံုတစ္ရာ စည္းၾကပ္ျခင္းလည္းမရွိ။

– လူတိုင္း အမွန္အတိုင္းေျပာႏိုင္သည့္ အခ်က္မွာ မွန္ကန္ေသာေကာင္းကင္က် လမ္းၫႊန္ဥပေဒအတုိင္း တိက်စြာအုပ္ခ်ဳပ္သြားသူမွာ “မုဟမၼဒ္”ပင္ျဖစ္သည္။

– မည္သည့္ကိရိယာတန္ဆာပလာ လက္နက္ယႏၲရား ပစၥည္းမွ်မပါ။ မည္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈမွ် မပါရွိဘဲ အလံုးစံု ေသာ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာကို ပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္ခဲ့သူမွာ သူ … “မုဟမၼဒ္”ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

– (ရဲဗ့္၊ ရဲန္ဒ္၊ ရီဂ်င္နာလ္ဒ္၊ ေဗာစ့္၀ါသ္စမစ္)

REV. REGINALD BOSWORTH SMITH.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

မိုက္ကယ္ အိပ္ခ်္ ဟာတ္(MICHAEL . H . HART)
————————————————————
မိုက္ကယ္အိပ္ခ်္ဟာတ္က (ေက်ာ္စြာတစ္ရာ စာအုပ္တြင္) မုဟမၼဒ္အား အဆင့္(၁)ေပးရျခင္းမွာ သူသည္ လူ႕ဘ၀၏ ေကာင္းစားေရး အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈႏွင့္ လူသားထုတစ္ရပ္လံုးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္ အတြက္ ျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။

– ကၽြႏု္ပ္က“မုဟမၼဒ္”ကို ကမၻာေပၚတြင္ ၾသဇာတိကၠမ အႀကီးမားဆံုးထိပ္သီးပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္ မွတ္တမ္းတြင္ အဆင့္(၁) ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာ႐ႈသူအခ်ဳိ႕တို႕အဖို႕အံ့ၾသေကာင္း အံ့ၾသမိေပမည္ ဘ၀င္မက်ဘဲေစာဒက တက္ေကာင္းတက္ၾကေပမည္။

-လူ႕သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ခုလံုးကို က်နစြာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ ၾကည့္ပါလွ်င္သူ (မုဟမၼဒ္)တစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ “ဘာသာေရး”ႏွင့္ “ေလာကီေရးရာ” ႏွစ္ပိုင္း စလံုး၌ “အေအာင္ျမင္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္”တစ္ဦးျဖစ္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ဤကဲ့သို႕အဆင့္(၁)ေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

– M.H.Hart In his book, THE 100

A RANKING OF THE MOST INFLUENTIAL PERSONS IN HISTORY,New York 1978.P.33

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

နပိုလီယံဗိုနာပတ္ (NGPOLEAN BONAPARTE)
———————————————————
ကၽြႏု္ပ္ေမွ်ာ္လင့္သည္မွာ ႏုိင္ငံအသီးသီးရွိ အေတြ႕အႀကံဳ အေျမာ္အျမင္အသိဉာဏ္ပညာႂကြယ္၀သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ပညာရွင္မ်ားကို စုစည္း၍ တစ္ေျပးညီ၊ မေျပာင္းလဲေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ လူေနမႈစနစ္တစ္ခုကို က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား အတုိင္း အေျခခံေရးဆဲြ ျပဳစုတည္ ေဆာက္ရန္အခ်ိန္မွာ သိပ္ မေ၀းကြာေတာ့ၿပီျဖစ္သည္။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားသာလွ်င္ တစ္ခုတည္းေသာ မွန္ကန္မႈ၊လူသားထု တစ္ရပ္လံုး လူမႈဘ၀ ခ်မ္းေျမ႕ သာယာေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ ဦးေဆာင္ႏုိင္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

-နပိုလီယံဗိုနာပတ္ (NGPOLEAN BONAPARTE)

QUOTED IN CHRISTIAN CHERFILS’ BONAPARTE ET ISLAM (PARIS.1914)

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ေက်ာ္ၾကားသည့္သမိုင္းပညာရွင္ လာမာတင္ LAMARTINE –
——————————————————————-
လူ႕ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမား ထည္၀ါမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အေလးအနက္ ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ျခင္း

-အနည္းဆံုးေသာစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈအရင္းအႏွီးကိုသာလက္၀ယ္ ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး အႀကီးမားဆံုးေသာ လုပ္ငန္းႀကီးကို အံ့အား သင့္ေလာက္ေအာင္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို လူသားထု၏ ထူးခၽြန္မႈပါရမီကို တိုင္းတာသည့္စံႏႈန္း(တစ္နည္း)မွတ္ေက်ာက္သံုးခ်က္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ပါ လွ်င္ ထင္ရွားႀကီးက်ယ္သူ မည္သူမဆို ေခတ္သစ္သမိုင္း၏ စာမ်က္ႏွာတြင္ရွိေသာ “မုဟမၼဒ္”ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္အံ့နည္း။

– ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားဆံုးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ လက္နက္ဆန္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ အင္ပါယာမ်ားကိုသာ ထုတ္လုပ္ ေရးဆဲြ ဖန္တီး တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ၎ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ႐ုပ္၀တၳဳစြမ္းအားမ်ားသာ ျဖစ္၍ အခ်ဳိ႕ေသာသူတို႕၏ ၾသဇာ အရွိန္အ၀ါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားသည္ ၎င္းတို႕၏ မ်က္ေမွာက္တြင္ပင္ က်ဆံုးၿပိဳပ်က္ သြားၾကကုန္သည္။

– ဤပုဂၢိဳလ္(မုဟမၼဒ္)သည္ စစ္တပ္မ်ား၊ တရားဥပေဒ ျပဳျပင္ ေရးဆဲြ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္း၊ အင္ပါယာႏိုင္ငံမ်ား (ဧကရာဇ္ မင္း တစ္ပါး၏ပိုင္နက္)၊ လူသူအမ်ားႏွင့္ နန္းဆက္ မင္းဆက္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ မဟုတ္၊ ထိုစဥ္က ရွိခဲ့ေသာ (သံုးပံုတစ္ပံု)ရွိ ကမၻာ့ လူဦးေရ၏ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူအုပ္စုႀကီးကိုပါ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေပၚ ထြန္းေစခဲ့သည္။ ထိုမွ်ပင္မကေသး ထိုေခတ္ ကာလမ်ားတြင္ရွိခဲ့ ေသာ ဘာသာအယူ၀ါဒမ်ား ယံုၾကည္ စြဲလန္း ရာ (၀ိညာဥ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ) အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ား ကိုပါ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။

-သူ၏ ေအာင္ႏုိင္မႈအတြက္ သည္းခံ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္း၊ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လိုေသာ ဆႏၵအလံုးစံု တို႕သည္ တစ္ခုတည္းေသာ အေတြးအေခၚ ဒႆနကိုသာ အာ႐ံု စူးစိုက္ေဆာင္ရြက္အသံုးခ်ျခင္းျဖစ္ၿပီး အင္ပါယာ တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ အလ်ဥ္းမဟုတ္ပါေပ။

-သူ၏စြဲၿမဲစြာ ၀တ္ျပဳမႈ၊ ဗ်ာဒိတ္ရ၍ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ၊သူ၏ ကြယ္လြန္ ျခင္းႏွင့္ သူကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ေအာင္ျမင္မႈတို႕ကပင္ သူသည္ အေယာင္ေဆာင္ အလိမ္ အညာမဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွား ေပၚလြင္ေစၿပီး ခိုင္မာပီျပင္ ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ကပင္ သူ႕အား ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ အယူ၀ါဒတစ္ခုကို ရွင္သန္ လာေစခဲ့သည္။

-ဤကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ အယူ၀ါဒတြင္ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ပါရွိၿပီး တစ္ပိုင္းက အရွင္တစ္ဆူ၀ါဒ(The unity of God)ႏွင့္ က်န္တစ္ပိုင္းက အလႅာဟ္အရွင္၏ ႐ုပ္သေဘာကင္းလြတ္မႈ (The immateriality of God)ကိုျပသည္။ ပထမအပိုင္းသည္ တုႏိႈင္းမဲ့ ထာ၀ရ ကိုးကြယ္ရာ “အလႅာဟ္”ဘာလဲ ဆိုသည္ ကို ရွင္းျပ၍ ဒုတိယပိုင္းသည္ ကိုးကြယ္ရာအရွင္သခင္ မျဖစ္ ထုိက္သည္တို႕က ဘာလဲဆိုသည္ကိုျပသည္။ ဘုရားတု ဘုရား ေယာင္မ်ားကို ၿဖိဳခြင္းၿပီး ယံုၾကည္ရာ အစစ္အမွန္ တုႏိႈင္းမဲ့ ကိုးကြယ္ရာအရွင္သခင္ကို ေတြးေခၚ သည့္ ဒႆန မ်ားျဖင့္ ေ၀ဆာစြာ အစျပဳခဲ့သည္။

-“မုဟမၼဒ္”သည္-

-သဘာ၀တၳပညာရွင္ (PHILOSOPHER)၊
-တရားပို႕ခ်သူ၊အေျပာအေဟာေကာင္းသူ(ORATOR) ၊
-အယူ၀ါဒျပဳျပင္ေရး လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ (APOSTLE)၊
– ဥပေဒျပဳျပ႒ာန္းသူ (LEGISLATOR) ၊
– စစ္သူႀကီး (WARRIOR) ၊
-ေတြးေခၚေျမႇာ္ျမင္မႈ ဒႆနမ်ားကို ေဟာၾကားပို႕ခ်ေအာင္ႏိုင္သူ (CONQUEROR OF IDEAS) ၊
ဆင္ျခင္ တံုတရားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ရာ အယူ၀ါဒ ျပန္လည္ရွင္သန္ေစသူ၊(RESTORER OF RATIONAL DOGMAS)ႏွင့္ ဘာသာေရးအယူ၀ါဒကို စဲြစဲြၿမဲၿမဲ ကိုးကြယ္က်င့္သံုးမႈကို ႐ုပ္ထု(IMAGES) မ်ား မပါဘဲ တည္ေထာင္ႏိုင္သူျဖစ္သည္။

-ဤကမၻာေျမေပၚတြင္ အင္ပါယာပိုင္နက္ (၂၀)ကို တည္ေထာင္ ခဲ့သူႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ နာမ္အင္ပါယာႀကီး(SPIRITUAL EMPIRE)ကို တည္ေထာင္သူမွာ “မုဟမၼဒ္” ပင္ ျဖစ္သည္။

-လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ၏ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္မႈကို တိုင္းတာသည့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္စက္တိုင္းတာမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ မိမိကိုယ္ မိမိ ေကာင္းစြာေမးျမန္းထား ရမည္မွာ –

-“သူ”( မုဟမၼဒ္)ထက္သာ ပိုႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သူ ရွိပါသလား? ဟူ၍ပင္ျဖစ္ပါသည္။

-အဲလ္ဖြန္စီ၊ ဒီ ၊ လာမာတင္

-HISTORIES DE LA TURQUIE Paris 1854 VOL-II P.P 276-277

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ဒီ ၀မ္းခ်မ္ဒ္း သွ်ရမား DIWAN CHAND SHARMA
————————————————————
ဒီ ၀မ္းခ်မ္ဒ္း သွ်ရမားကေရးသည္မွာ –

-သူ(မုဟမၼဒ္)၏ညႇာတာေထာက္ထား ၾကင္နာေသာစိတ္ေနသေဘာထား ႏွင့္ သူ၏အၾကင္နာတရားမ်ားက ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ပုဂၢိဳလ္တို႔တြင္ ဘယ္ေသာ္အခါမွ် မေမ့ႏိုင္ၾကေပ။

-D.C Sharama.

THE PROPHETS OF THE EAST

Calacutta 1935. PP-12

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

အက္ဒ၀ါဒ္၊ဂစ္ဘြန္ႏွင့္ဆိုင္မြန္ေအာကၠေလး EDWARD GIBBON AND SIMON OCKLEY
————————————————————
“ကၽြႏု္ပ္သည္ကိုးကြယ္ရာအရွင္တစ္ပါးတည္းကိုသာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ပါ၏။ မုဟမၼဒ္သည္ ထိုအရွင္္၏ တမန္ေတာ္ျဖစ္သည္”ဟု ဆိုျခင္းသည္ အစၥလာမ္၏ ႐ိုးစင္း၍ ေျပာင္းလဲမရႏိုင္ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ သဒၶါတရားျဖစ္သည္။

– အစၥလာမ္၏ ျမင့္ျမတ္သည့္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြးေခၚဆင္ျခင္မႈ ပံုရိပ္မ်ားကို မည္သည့္အခါမဆို ျမင္ႏုိင္စြမ္း ရွိေသာ အရာမ်ားျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏွိမ့္ခ်ေျပာဆိုေလ့မရွိပါ။

– တမန္ေတာ္ျမတ္ကို ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးေျမႇာက္ရာတြင္လည္း လူသား တစ္ဦး၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဂုဏ္၊ သမာဓိ သစၥာတရားကို တုိင္းတာ သည္ထက္ သာပိုလြန္က်ဴး၍ မည္သည့္ အခါမွ် တုိင္းတာ ျခင္း မရွိပါ။

– သူ၏ ရွင္သန္လ်က္ရွိေသာ ပညတ္ခ်က္၊ ၀ိနည္း၊ က်င့္၀တ္မ်ားကို သူ၏တပည့္ေနာက္လိုက္ အေဆြေတာ္မ်ားက ေက်းဇူးတရားကို ေစာင့္သိမႈျဖင့္ က်ဳိးေၾကာင္း ဆင္ျခင္တံုတရား ဆင္ျခင္ဉာဏ္ကိုအသံုးျပဳ၍ အစၥလာမ့္စည္းေဘာင္မ်ားအတြင္းမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခဲ႔သည္။

-Eward Gibbon and Simon Ockley, HISTORY OF THE SARACEN EMPIRE , London, 1870.p.54

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ ကဗ်ာဆရာမႀကီး ဆ႐ိုဂ်င္နီႏိုင္ဒူး THE FAMOUS POETESS OF INDIA.(SAROJINI NAIDU)
—————————————————————————–
ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာအယူ၀ါဒတစ္ခုအေနျဖင့္ ေဟာၾကားပို႕ခ်ၿပီး “ဒီမိုကေရစီ”စနစ္ကို လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးေသာ ပထမဦးဆံုးေသာ ဘာသာမွာ “အစၥလာမ္” ျဖစ္ပါသည္။

– အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၀တ္ျပဳရန္အခ်ိန္ က်ေရာက္၍ သံေတာ္ဆင့္မွ ၀တ္ျပဳရန္ ဖိတ္ေခၚေႂကြးေၾကာ္သံကို ၾကားရသည့္အခါ ၀တ္ျပဳသူမ်ားအားလံုး အတူတကြ စု႐ံုး၍ ၀တ္ျပဳမည့္ေနရာသို႔ေရာက္ၾကရပါသည္။

– အစၥလာမ္ က က်င့္သံုးေနသည့္ ေန႕စဥ္ (၅)ႀကိမ္ ၀တ္ျပဳမႈတိုင္းတြင္ “ေတာင္သူလယ္သမား”ႏွင့္ “ဘုရင္”ပင္ ျဖစ္ပါေစ၊ ပခံုးျခင္း ယွဥ္လ်က္ “ထာ၀ရကိုးကြယ္ရာ တုႏႈိင္းမဲ့ အရွင္ သာလွ်င္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး”ဟု အထင္အရွား သိျမင္ ၾကေစရန္ တစ္ညီတည္း၊တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္း၊ တစ္တန္းတည္း၊ ေႂကြးေၾကာ္ေနျခင္းသည္ “အစၥလာမ္၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္”ကို ပီျပင္စြာ သ႐ုပ္ေဖာ္ေနျခင္းပင္တည္း။

– ကၽြန္မ၏ စိတ္အသြင္၀ယ္ ထပ္တလဲလဲ သိသာထင္ရွား လာေစသည့္အခ်က္မွာ အစၥလာမ္သာသနာ၏ လူမ်ဳိး ဘာသာ မခဲြျခား၊ အေသြးအေရာင္ မပိုင္းျခားႏုိင္ေသာ တစ္အူတံုဆင္း ညီရင္းအစ္ကိုပမာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေသြးစည္းညီညြတ္ေစမႈပင္ ျဖစ္သည္။

-ဆ႐ိုဂ်င္နီႏိုင္ဒူး

– (S.Naidu IDEALS OF ISLAM; Vide Speeches & Writings . Madras 1918 . P. 169)

-≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ပါေမာကၡ ဟာရြန္ဂ်ီ (PROF. HURGRONJE)
—————————————————-
“ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ႀကီး” (The League of Nations)ကို အစၥလာမ္သာသနာ၏ တမန္ေတာ္ႀကီးက တည္ေထာင္ခဲ့ရာတြင္ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ညီညြတ္ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ လူသားထုတစ္ရပ္လံုးညီရင္းအစ္ကို ပမာခ်စ္ခင္တြယ္တာရန္ စည္းကမ္း ဥပေဒသမ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆဲြခဲ့သည္။

– ထိုသို႕ စၾက၀ဠာ ကမၻာတစ္ေလာကလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္တြင္ ဤကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းခဲ့သည္မွာ အျခားေသာႏုိင္ငံ မ်ားအား အလင္းေဆာင္ လမ္းၫႊန္ရန္ ျဖစ္သည္။ Prophet’s Constrtution (Meesaaq-al-Madinah or sahifat-alMadinah)သည္ ထိုစဥ္က က်ယ္၀န္းလွေသာ (ယခုဆိုလွ်င္ အာရွတုိက္ ေဒသ အတြင္းရွိ) နယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ လူမ်ဳိးစံု ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့စ႐ိုက္ အစံုစံု ေသာ လူ႕အဖဲြ႕ အစည္းကို စုစည္းညီညြတ္ေသာ လူ႕အစုအေ၀းတစ္ရပ္ ပီျပင္စြာ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ဦးတည္ တည္ေထာင္ေသာLeague of Nations ျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ေ၀ါဟာရအရ လူ႕သမိုင္းစဥ္တြင္ ပထမဦးဆံုးေရးဆဲြသည့္ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းခံမွာ အစၥလာမ္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ဤဖဲြ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု စနစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရျခင္း၏ သေဘာထား အယူအဆ ကဲ့သို႕ အလားတူ ကမၻာေပၚရွိ မည့္သည့္တိုင္းျပည္ ႏုိင္ငံကမွ်ယွဥ္ၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မရွိေသးေပ။

– ဤကမၻာေလာကႀကီးသည္ ပံုျပင္ဆန္လွ၍ ဒ႑ာရီပမာ ရွိသည့္အတုိင္း လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတို႕၏ ဘ၀ႏွင့္ ဒႆနမ်ား ဆံုး႐ႈံးပ်က္စီး ခဲ့ရမႈျဖစ္ရပ္မ်ားအစား ထူးကဲျမင့္ျမတ္ေသာ ဂုဏ္အဆင့္အတန္း မွ်ေ၀ရရွိရန္ ျမႇင့္တင္ေတာင္း ဆုေခၽြေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈတြင္လည္း အလွ်ဥ္း တံု႕ဆိုင္းမႈ မရွိေပ။

– သမိုင္းအေျခခံျဖင့္ေျပာရပါလွ်င္ မည္သည့္ ပံုျပင္၊ ဒ႑ာရီပမာ ရွိသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကမွ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ေဆာင္ရြက္ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ အပိုင္းအစငယ္မွ် အက်ဳိး ရလာဒ္ရရွိေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ သူ၏ ႀကိဳးစား ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားမႈ အလံုးစံုတို႕သည္ လူသားထု တစ္ရပ္လံုးအား စုစည္း၍ ထာ၀ရ တူႏုိင္းမဲ့ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ သခင္တစ္ဆူတည္း ကိုသာ စိတ္ေစတနာ ၾကည္ျဖဴစြာႏွင့္ အက်င့္သိကၡာျမင့္မား စြာျဖင့္ ထားရွိကိုးကြယ္ရန္သာျဖစ္သည္။

– မုဟမၼဒ္ (သို႕မဟုတ္) သူ၏ ေနာက္လိုက္တပည့္ အေဆြေတာ္မ်ားက မည္သည့္ အခ်ိန္ကမွ မည္သို႕မွ သူ( မုဟမၼဒ္ )သည္ ဘုရား၏ သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း (သို႕မဟုတ္) ဘုရား၀င္စားသူျဖစ္ေၾကာင္း (သို႕မဟုတ္) ထူးကဲ ျမင့္ျမတ္ ေတာ္မူေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေႂကြးေႀကာ္ခဲ့ပါေပ။ သို႕ေသာ္လည္း သူ(မုဟမၼဒ္)သည္ အစဥ္အၿမဲ ယေန႕တိုင္ အမ်ား လက္ခံယံုၾကည္ထားသည္မွာ ထာ၀ရ ကိုးကြယ္ရာ တုႏိႈင္းမဲ့ အရွင္သခင္၏ ေရြးခ်ယ္ခံ တမန္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

– ယေန႕ႏွစ္ေပါင္း (၁၄၀၀)ေက်ာ္မွ် အခ်ိန္မ်ား ကုန္လြန္ခဲ့ျငားလည္း မုဟမၼဒ္၏ ဘ၀ႏွင့္ ဒႆန သြန္သင္ ဆံုးမ ၾသ၀ါဒ မ်ားမွာ အနည္းငယ္ စိုးစဥ္းမွ် ဆံုး႐ႈံးမႈမရွိဘဲ ေျပာင္းလဲျခင္း တစ္စံု တစ္ရာ ျဖည့္စြတ္ခ်က္ မရွိဘဲ မပ်က္မစီး တည္တံ့ေနသည္။

– အစၥလာမ္သာသနာ၀င္တို႕သည္လည္း ၄င္း သက္ေတာ္ ထင္ရွား ရွိစဥ္ ကာလက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသကဲ့သို႕ပင္ အစဥ္ ထာ၀ရ ျဖစ္တည္ေနေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ လူသားထု တစ္ရပ္ လံုး၏ လူမႈကိစၥဒုကၡဆင္းရဲ ျခင္းအ၀၀ကို အေကာင္းဆံုး ျဖည့္ဆည္း လ်က္ ရွိၾကသည္။

-ဤအရာသည္ မုဟမၼဒ္၏ေနာက္လိုက္တပည့္ အေဆြေတာ္မ်ားက ေတာင္း ဆိုခဲ့ျခင္း မဟုတ္သလို မလဲႊမေရွာင္သာေသာ မလြတ္ကင္း ႏုိင္သည့္ အဆံုးနိဂံုးခ်ဳပ္ အေျခအေန က်ေရာက္လာသည့္အခါ လူ႕သမိုင္းစဥ္၏ ဘက္လိုက္မႈကင္း ေသာ ျဖစ္စဥ္အရသာျဖစ္ရ ေလသည္။

-မုဟမၼဒ္သည္က်ယ္၀န္းနက္႐ိႈင္းၿပီးမတူကဲြျပားျခားနားသည့္ လူ႕ဘ၀ နယ္ပယ္၏ ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္ျခင္းႏွင့္ ျပဳမူေနထိုင္သည့္ စည္းကမ္းကို စြမ္းအား ျပည့္ျဖင့္ စံနမူနာျပဳကာ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ အျဖစ္ လူ႕သမိုင္းစဥ္တြင္ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ခဲ့သည္။

– သူ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အေသးစိတ္ႏွင့္ ဘ၀အေျခ အေနမ်ား လူထုပရိတ္သတ္ေရွ႕၀ယ္ ေျပာၾကားသည့္မိန္႕ခြန္းမ်ားကို ေသခ်ာ တိက်စြာ စာေပမ်ားျဖင့္ ေရးသားမွတ္တမ္း ျပဳၿပီး ယေန႕အထိ သိမ္းဆည္းထားရွိခဲ့ပါသည္။ သူ၏ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ားသည္ တိက်မွန္ကန္ခိုင္မာၿပီး နဂိုမူလအတုိင္း ရွိေပသည္။ ထိုသို႔ သစၥာရွိစြာျဖင့္ ခိုင္လံုစြာ သိမ္းဆည္းထားျခင္းကို သူ၏ ေနာက္လိုက္ တပည့္အေဆြေတာ္မ်ားကသာ ျပဳလုပ္ထားရွိၾကသည္ မဟုတ္ဘဲ သူ႕အား အာဃာတျဖင့္ အျပစ္ရွာ တတ္သ ူ ေ၀ဖန္ေရးသမား မ်ားကလည္းျပဳစုသိမ္းဆည္းထားရွိၾကေပသည္။

-မုဟမၼဒ္သည္

သင္ၾကားပို႕ခ်သူဆရာတစ္ပါး(A teacher)၊
လူမႈေရးျပဳျပင္မႈ၀ါဒီ (A Social Reformer) ၊
က်င့္၀တ္သိကၡာ ကုိယ္က်င့္တရားကိုလမ္းၫႊန္သူ (A Moral Guide) ၊
အလြန္ ႀကီးမားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၲယား၏ အလံုးစံုဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္သူ (An Administrative Colossus) ၊
သစၥာေစာင့္သိေသာ မိတ္ေဆြေကာင္း (A Faithful Friend) ၊
အံ့ၾသေလာက္သည့္ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအေဖာ္ (A Wonderful Companion) ၊
တာ၀န္ေက်ပြန္ေသာ ခင္ပြန္း (A Devoted Husband) ၊
ခင္တြယ္စရာေကာင္းေသာ ဖခင္တစ္ဦး(A Loving Father)

စသည့္ဂုဏ္ပုဒ္မ်ား အားလံုးႏွင့္ ျပည့္စံုစြာ ရွိသူျဖစ္သည္။

-သူ႕ဘ၀၏ ကဲြျပားျခားနားေသာ ဤကဲ့သို႕စြမ္းေဆာင္ခ်က္ မ်ားတြင္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေအာင္မဆိုထားဘိ၊ သူႏွင့္ သာတူညီမွ်ပင္ သမိုင္းတြင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေခ်။

-သို႔ျဖစ္ရသည္မွာ မုဟမၼဒ္၏ ကိုယ္က်ဳိး အတၲကင္းေသာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ ေၾကာင့္ မယံုၾကည္ ႏုိင္ ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေသာ အထူး ျပည့္စံု ေကာင္းမြန္ သည့္ အက်ဳိး ရလဒ္ မ်ားကို ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

မဟတၱမ ဂႏၵီ (MAHATMA GANDHI)
———————————————–
ကၽြႏု္ပ္သိလိုခ့ဲသည္မွာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူသားတို႕၏ ႏွလံုးသားတြင္ တိမ္းၫႊတ္ စဲြၿငိေစၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အလ်ဥ္းမရွိ အေကာင္းဆံုးပါဟု လက္ခံထားရသူ တစ္ဦးသည္ မည္သူပါလဲဟူ၍ပင္ျဖစ္သည္။

– ကၽြႏု္ပ္ပို၍ သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္လာသည္မွာ ထိုေခတ္ အေျခအေနမ်ားအရ လူေနမႈဘ၀အစုစုတို႔၏ စီမံကိန္း (စနစ္) အတြက္ အစၥလာမ္သာသနာအေနျဖင့္ ေနသားတက် ျဖစ္ခဲ့ရသည္မွာ“ဓား”လက္နက္ေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။

-မုဟမၼဒ္၏ –

-တည္ၾကည္ခိုင္မာေသာ ႐ိုးသားျဖဴစင္မႈ၊
-အတၱစဲြကို ေျခဖ်က္တတ္မႈ ၊
-သေဘာတူညီမႈကတိက၀တ္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာမႈ ၊
-မိတ္ေဆြ၊ တပည့္္မ်ားအေပၚ ျပည့္၀စြာတာ၀န္ေက်ပြန္မႈ၊
– ရဲစြမ္းသတိၱရိွမႈ ၊
– ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းကင္းရွင္းေသာစိတ္ဓာတ္၊
-“ကိုးကြယ္ရာထာ၀ရတုႏိႈင္းမဲ့အရွင္သခင္” ကို အႂကြင္းမဲ့ယံုပံုလဲႊအပ္ထားရွိသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္သဒၶါတရားရိွမႈႏွင့္
-သူကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ အစၥလာမ္သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းတို႔ေၾကာင့္သာျဖစ္ေပသည္။

ဤအရာမ်ားကသာ သူရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ေက်ာ္လႊားသြားေစႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ “ဓား”ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။

-တမန္ေတာ္ျမတ္၏ အတၳဳပၸတၱိ ဒုတိယတဲြကို ဖတ္ၿပီး ေသာအခါ ဤမွ် ႀကီးက်ယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မြန္၏ အတၳဳပၸတၱိကို ဖတ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တြင္ စာအုပ္ ေနာက္ထပ္ မရွိေတာ့၍ ၀မ္းနည္းမိပါသည္။

-မဟတၱမ ဂႏၵီ

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ေသာမတ္(စ)ကာလိုင္း THOMAS CARLYLE
——————————————————
THOMAS CARLYLE in his HEROES AND HERO-WORSHIP, was simply amazed as to:

– ေသာမတ္(စ)ကာလိုင္း၏ သူရဲေကာင္းမ်ားႏွင့္ သူရဲေကာင္းဆည္းကပ္ျခင္း၀ါဒ စာအုပ္တြင္-

-အကူအညီမပါဘဲ မည္သို႕ေသာ လူသားတစ္ဦးတည္းက ဖက္ၿပိဳင္စစ္ခင္းေနေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာေနေသာ (Bedouins ) အရဗ္ေက်းေတာသားတို႔ကို ေပါင္းစပ္ ညီညြတ္ေစၿပီး အင္အား အေတာင့္တင္းဆံုးႏွင့္ ယဥ္ေက်းေသာ လူအစုအေ၀း တစ္ရပ္၏ တုိင္းႏိုင္ငံ တစ္ခုအျဖစ္ ရာစုႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္နည္း ?

– စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းျဖင့္ စိတ္အားထက္သန္သူ ဤပုဂၢိဳလ္မုဟမၼဒ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက အလိမ္အညာအတင္းအဖ်င္းမ်ားစုပံုေျပာဆိုေနျခင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကိုယ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။

-ႏႈတ္ဆိတ္ၿပီး ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း စိတ္အားထက္သန္၍ အေလးအနက္ သေဘာေဆာင္သူျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤကမၻာ ေလာကႀကီးအား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေသာဖန္ဆင္းရွင္က သူ႕အား ဤကမၻာႀကီးကို လႈပ္ရွား ႏိုးထလာေစရန္ တာ၀န္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

– ေသာမတ္(စ)ကာလိုင္း THOMAS CARLYLE

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

အဲယ္နီဘီးစဲန္တဲ့ (ANNINE BESANT)
——————————————–
ANNINE BESANT , in The Life & Teaching of MUHAMMADsays

– တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္၏ ဘ၀၊ သြန္သင္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာရာတြင္-

– တစ္စံုတစ္ဦးအတြက္ အေရးဗီးယားႏုိင္ငံမွ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္လွေသာ တမန္ေတာ္ႀကီး၏ ဘ၀ႏွင့္ ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ားကို ေလ့လာ ဆည္းပူးမည္ဆိုပါက ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိပါ။

– အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ တမန္ေတာ္တို႔တြင္ တစ္ပါး အပါအ၀င္ ျဖစ္ၿပီး ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သည့္ ထိုတမန္ေတာ္၏ ၾကည္ညိဳ ေလးစား ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာကိုမူ စိတ္အာ႐ံုတြင္ တစ္စံုတစ္ခုမုခ်ထိေတြ႕ခံစား ရမည္ျဖစ္သည္။

– ကၽြန္မတင္ျပမည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အားလံုးေကာင္းစြာ သိရွိထားၿပီျဖစ္ေသာ အရာမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနမည္ ျဖစ္သည္ကို သိပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ကၽြန္မ အေနျဖင့္ ထိုတမန္ေတာ္၏ အတၳဳပၸတၱိကို ျပန္၍ ျပန္၍ ဖတ္တုိင္း ဖတ္တုိင္း ခ်ီးက်ဴး ေထာပနာျပဳမႈ အသစ္ အသစ္ တစ္မ်ဳိး၊ ၾကည္ညိဳ ေလးစား ျမတ္ႏိုးမႈအႏွစ္သာရ အစုစုတို႔ကို ထုိ “အေရးဗီးယားမွ ၾသဇာတိကၠမရွိေသာဆရာ”အတြက္ စိတ္အလ်င္၀ယ္ သာယာထိေတြ႕ခံစားမႈအျပည့္ရရွိပါသည္။

-အဲယ္နီဘီးစဲန္တဲ့ (ANNINE BESANT)
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

LANE – POOLE in Speeches and Table Talk of the Prophet:
——————————————————————————–
လိန္း(န္)ပူလ္း၏မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားႏွင့္ စကားမ်ားမွ တမန္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပခ်က္မ်ား သူ၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခံတို႕အတြက္ သူသည္ ယံုၾကည္စိတ္အခ်ရဆံုးေသာ၊ သစၥာအရွိဆံုးေသာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူ ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ အခ်ဳိသာဆံုးႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ ႏွစ္သက္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာကိုသာေျပာသည္။

သူ႕ကို႐ုတ္ခ်ည္းျမင္လိုက္ရသူတိုင္း ၾကည္ညိဳ ေလးစားျမတ္ႏိုးတြယ္တာျခင္း ျဖစ္ရသည္။

– သူ႕အနားခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ရသူတိုင္းသူ႔ကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး၏။

-သူ႕အေၾကာင္းကို ေျပာျပခဲ့သူတို႔၏ ေျပာခဲ့ၾကသည့္အတုိင္း ဆိုရပါလွ်င္-

-ကၽြႏု္ပ္ ထိုပုဂၢိဳလ္ႏွင့္တူသူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ် ယခင္ကလည္း မေတြ႕ခဲ့ဘူးပါ။ ေနာင္လည္းေတြ႕မည္ မဟုတ္ပါ။

ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ အလြန္ စကားနည္းသူ ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း သူစကားေျပာသည့္အခါ အေလးအနက္ျပဳ ဆင္ျခင္ စဥ္းစား၍ ေျပာသျဖင့္ တစ္စံုတစ္ဦးကမွ် ထိုပုဂၢိဳလ္ေျပာသည့္ စကားကို ေမ့သြားျခင္း မရွိပါ။

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
၀ါရွင္တန္အာဗင္ (WASHINGTON IRVING)
—————————————————
WASHINGTON IRVINGသူ၏စစ္ေရးစစ္ရာေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ အကယ္၍သာ ကိုယ္က်ဳိးအတၱအတြက္ ရည္စူး၍ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ားျဖစ္လွ်င္ ဂုဏ္ယူစရာလည္းမရွိသကဲ့သို႕ အခ်ီးႏွီး အလဟႆလည္း မဟုတ္ပါလားဟုသတိျပဳမိပါသည္။

-သူ၏ တန္ခိုးအာဏာအႀကီးမားဆံုးေသာ အခ်ိန္ကာလမွာပင္ သူ(မုဟမၼဒ္)သည္ ႐ိုးရွင္းေသာ သူ၏ကိုယ္က်င့္မူရာႏွင့္စ႐ိုက္ သြင္ျပင္အေနအထားကို ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်၍ စိတ္ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ခဲ့ရသည့္ ေန႔ရက္ကာလမ်ားကကဲ့သို႕ပင္ ထိန္းသိမ္း တည္တံ့ေစခဲ့သူျဖစ္သည္။

-သူ(မုဟမၼဒ္)သည္ ေတာ္၀င္၍ မင္းဧကရာဇ္တို႔ႏွင့္သာ ထိုက္တန္ေသာ “တိုင္း ႏိုင္ငံ အင္ပါယာ”ကို စိတ္၀ယ္စဲြၿငိ ခင္တြယ္ရန္ေ၀းစြ၊

၄င္း၏ ေနာက္လိုက္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေရာင္းရင္းမ်ားက သူ႔အားဂုဏ္ေပးေသာအေနျဖင့္ ထူးျခား ပ်ဴငွာစြာအ႐ိုအေသျပဳမႈကိုပင္လွ်င္ သေဘာမက် မႏွစ္ျခိဳက္သူ ျဖစ္ေပသည္။

-၀ါရွင္တန္အာဗင္ (WASHINGTON IRVING)

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

အေမရိကန္ စိတ္သ႐ုပ္ခဲြပညာရွင္ႀကီး ပါေမာကၡ ဂ်ဴးလ္(စ္)မက္ဆာမင္း PROF – JULES MASSERMAN of USA Psychiatric Association:
————————————————————
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ က႑သံုးရပ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရေပမည္။

-(၁) မိမိ၏ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ သူမ်ား၏ အက်ဳိးကိစၥအ၀၀ကို သယ္ပိုးႏိုင္ရမည္။

-(၂) လူမႈဘ၀တည္ေဆာက္ရာတြင္ လံုျခံဳမႈကို အာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀ရွိေစမည့္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ေပးႏိုင္ရမည္။

-(၃) ၎င္းတို႔အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ယံုၾကည္ခ်က္တစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ရမည္။

– ပါစၥ္ခ်ာ (Pasteur) ႏွင့္ ဆာလ္က္ခ္ (Salk)တို႔ ကဲ့သို႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက “ပထမ”က႑ ကိုသာ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ၾကသည္။

-ဂႏၵီ (Gandhi) ၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္(စ္) (Confucius) ၊ အလက္ဇဲႏၵား (Alexander) ၊ ဆီဇာ (Caesor) ႏွင့္ ဟစ္တလာ (Hitler)တို႔ကား “ဒုတိယ”က႑ ကိုသာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ၾကသူမ်ားဟု ဆိုႏုိင္သလို “တတိယ” က႑အပိုင္းကိုလည္း ျဖည့္စြမ္းေပးႏုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဟုလည္း ဆိုႏုိင္ေကာင္းပါသည္။

– ဤက႑သံုးရပ္စလံုးကို တစ္ဦးတည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္သူမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ သာလြန္ ျမင့္ျမတ္ႀကီးကဲသည့္ ပုဂၢိဳလ္ဟုဆိုရမည့္ “မုဟမၼဒ္” ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္မူစာ(ေမာ္ေရွး)က တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္၏ ေနာက္မွ အနီးစပ္ဆံုး ကပ္ၿပီး လိုက္ပါသည္။

– ပါေမာကၡ ဂ်ဴးလ္(စ္)မက္ဆာမင္း

M-Media Link =>http://www.m-mediagroup.com/news/33181
============================
IRAC Website မွ ထပ္ဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
http://iracmyanmar.org/

က၀ိပညာေက်ာ္တို႔၏ မ်က္႐ႈ ျမတ္တမန္ EBook ဖတ္ရႈလိုလွ်င္
http://library.mmsy.info/2014/04/Know-This-Man.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: