ဘဝသံသရာ

ဘဝသံသရာ
ရွည္လ်ား ေထြျပား မေနမနား
တသြားတည္း သြားၾကတာ
ခရီးပန္းတိုင္ မေရာက္မခ်င္း
တစ္ေယာက္ဆင္း တစ္ေယာက္တက္
ဆက္လက္ထြက္ခြာလာ


ေလာဘရယ္ ေဒါသရယ္ ေမာဟရယ္
အဝိဇၨာ ပစၥယာ သခၤါရတဲ့ ေပ်ာ္လိုက္
ရႊင္လိုက္ ငိုခါ ရယ္ခါ ဘယ္ဟာ မတည္ၿမဲ
ေဖာက္လြဲ ေဖာက္ျပန္ အေၾကာင္းကံ
ကမၼသကာ
ေတြ႔ဆံု ႀကံဳကြဲ ခရီးထဲ ဝမ္းနည္း ဝမ္းသာ
ဝိပံၸလာ ျဖစ္ခ်င္တာေတြလည္း မျဖစ္ရပါ
မျဖစ္ခ်င္တာေတြလည္း ျဖစ္ရတာ
ျဖစ္ခ်င္တာေတြလည္း မျဖစ္ရပါ
မျဖစ္ခ်င္တာေတြလည္း ျဖစ္ရတာ
၃၁ ဘံု ဝဋ္အတြင္းေရာက္ေတာ့
ကရြတ္ကင္းေလွ်ာက္တဲ့ ေတးဘုမၼာ
အဲ့ဒါ အဲ့ဒါ အဲ့ဒါ ဘဝသံသရာ…
(ဦးသုခ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: