မုုန္းစကုုိ တုုိေစ၊ ခ်စ္စကုုိ ရွည္ေစ

မုုန္းစကုုိ တုုိေစ၊ ခ်စ္စကုုိ ရွည္ေစ။

ဘယ္လူမ်ိဳးနဲ႔ ဘယ္လူမ်ိဳးၾကားမွာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သာသနာနဲ႔ ဘယ္သာသနာၾကားမွာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္

ဘယ္အုုပ္စုုနဲ႔ ဘယ္အုုပ္စုုၾကားမွာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ဂုုိဏ္းနဲ႔ ဘယ္ဂုုိဏ္းၾကားမွာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ သာသနာတစ္ခုုထဲမွာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကုုန္ကုုန္ေျပာရရင္ ေတာင္ရြာနဲ႔ ေျမာက္ရြာၾကားမွာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္

ဟုုိရပ္ကြက္နဲ႔ ဒီရပ္ကြက္၊ ဟုုိလမ္းနဲ႔ ဒီလမ္းၾကားမွာဘဲ ျဖစ္ျဖစ္

အဖုုအထစ္ေလးေတြ၊ ပဋိပကၡေလးေတြ၊ အဆင္မေျပာတာေလးေတြ အျမဲရွိပါတယ္။

အဆင္မေျပခဲ့တာေတြကုုိ သခၤန္းစာယူပါ။ အဆင္ေျပခဲ့တာေတြကိုု ေဖၚက်ဴးပါ။

ခ်စ္စကုုိ ရွည္ေစ မုုန္းစကုုိ တိုုေစ။

Ko Ko Gyi Do U meant …We need to extend our love affair with Myanmar Military by reducing our hatred on those Generals and ex-Generals?

OR JUST meant to combine forces between Buddhists and Muslims to kick out military dictators?

BUT I don’t think it is easy for Rakhines to combine forces with Rohingyas to get seperate Rakhine Independent Country? (But they have done this in the history as the agreement signed by both parties was revealed on the FB.

Aung Tin We (people) have to live. ဆုုိတဲ့ အဂၤလိပ္စကားတစ္ခုုရွိပါတယ္ ဆရာဦးကုုိကုုိႀကီး။ ဆရာပုုိသိပါတယ္။ လူေတြဟာ အသက္ရွင္ရမယ္။ အသက္ရွင္ႏိုုင္ေရးအတြက္ တစ္ခုုတည္းေသာနည္းလမ္းက အတူယွဥ္တဲြေနေရးပါဘဲ။ ျမန္မာျပည္မွာ သတ္ၾကတယ္ဆုုိတာ ကမၻာ့စံခ်ိန္နဲ႔ဆုုိ မႏႈိင္းယွဥ္သာပါဘူး။ ဟူတူနဲ႔ တူရ္ဆီ၊ ဗဟုုိအာဖရိကသမၼတႏိုုင္ငံ စသျဖင့္ဆုုိရင္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးက ေနာက္လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကုုိ ေတြ႔တာနဲ႔သတ္ဘဲ။ ဒီလူေတြေတာင္ အတူေနဖုုိ႔ မုုန္းစကုုိ တုုိ၊ ခ်စ္စကုုိ ရွာႀကံျပီး ရွည္ရပါတယ္။ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရး Justic ဆိုုတာ တစ္ပုုိင္းျဖစ္ပါတယ္။ Reconciliation ကုုိလည္း ခါးသီးတဲ့၊ နာက်င္တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ရပါတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ က်ဴးလြန္သူေတြ၊ လႈံ႔ေဆာ္သူေတြက လက္တစ္ဆုုပ္စာပါ။ အဲဒီလက္တစ္ဆုုပ္စာရဲ့ ျခိမ္းေခ်ာက္မႈေၾကာင့္ လူထုုႀကီးက Silent Majority ျဖစ္ေနရတာ ေနရာတုုိင္းမွာပါဘဲ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: