ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ လူ႕အခြင့္အေရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတကာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ေကာ္မရွင္မွ အစီရင္ခံစာထုတ္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ လူ႕အခြင့္အေရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတကာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ေကာ္မရွင္မွ အစီရင္ခံစာထုတ္

ႏိုဝင္ဘာ ၇ ၊ ၂၀၁၄ M-Media
– အေမရိကန္သမၼတ ဘာရက္အုိဘားမား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ရန္ ရွိေနခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတကာဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ေကာ္မရွင္ USCIRF က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကုိ ယေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္ဟု သိရသည္။

“ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးကုိ ႀကီးမားစြာေႏွာက္ယွက္ေန” (Burma: Religious Freedome and Related Human Rights Violations are hindering Broader Reform) ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လအတြင္းက ေကာ္မရွင္နာ အမ္ ဇူဟ္ဒီ၊ အဲရစ္ ပီ ရွက္၀ါ့ဇ္ႏွင့္ အျခားႏွစ္ဦးတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ လာေရာက္ေလ့လာမႈတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ေစာ္ကားတုိက္ခုိက္ျခင္း၊ အမုန္းတရားမ်ားေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သည္းမခံႏုိင္ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူနည္းစု ဘာသာေရးလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးအေပၚ သက္ေရာက္သည့္ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အထင္ကရပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္ ရွိေနေသာ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ၊ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ အဆုိျပဳထားေသာ ဥပေဒမူၾကမ္း၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ထားမႈ၊ မြတ္စလင္မ်ား၏အသိအမွတ္ျပဳေရး စာရြက္စာတမ္းမ်ား အာမခံခ်က္အတြက္ ထိခုိက္နစ္နာေစေသာ က်င့္သံုးမႈမ်ား စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ာအား အထူးအေလးထား ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာ၌ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္မႈကုိ ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ၎တို႔အား လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ေပးရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာေနထုိင္ခဲ့ၿပီး အျခားမည္သည့္တုိင္းျပည္ကမွ မဟုတ္သည္ကုိ သိရွိေနသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ ခြင့္အား ျငင္းပယ္၍မရသည္ကုိ ေသခ်ာေစရန္ အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ “ရခုိင္စီမံခ်က္” (Rakhine State Action Plan) ကုိ ျပင္ဆင္ရန္ စသည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ အေမရိကန္အစုိးရအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဖိအားေပးရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရန္အတြက္ ျမန္မာအစုိးရအား ဖိအားေပးရန္၊ သည္းခံမႈႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တုိက္တြန္း အားေပးရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာမီထြက္လာေတာ့မည့္ ကုလသမဂၢ ဥပေဒမူၾကမ္းအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံအတြင္း ဘာသာေရး လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ေရး ႏုိင္ငံတကာမွ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပံ့ပုိးကူညီရန္အတြက္လည္း အေမရိကန္အစုိးရအား အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ တုိက္တြန္းထားသည္။

လူမ်ိဳးအမည္ကုိ ကုိယ္တုိင္သတ္မွတ္ျခင္းမွာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ အခြင့္အေရးျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက “႐ုိဟင္ဂ်ာ” ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကုိသာလွ်င္ သံုးႏႈန္ရန္လည္း တုိက္တြန္းထားသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အစီရင္ခံစာတြင္ ဖတ္႐ႈေလ့လာႏုိင္သည္။

USCIRF ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္မႈမွာ ႏုိင္ငံတကာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အက္ဥပေဒေအာက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ “စုိးရိမ္ရသည့္ ႏုိင္ငံ” (CPC) အျဖစ္ ထင္ရွားေစျခင္း လည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ကမ္းကုန္ေအာင္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈကုိ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ခုလက္ရွိတြင္လည္း ဆက္လက္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္အစုိးရမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအား စုိးရိမ္ရသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ၾကာ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဘာသာေရးလြတ္္လပ္ခြင့္၊ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားရန္အတြက္ အေမရိကန္အစုိးအေနျဖင့္ CPC အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းကုိ အသံုးခ်ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိလည္း USCIRF ၏ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ref_ United States Commission on International

ဓါတ္ပံု အညႊန္း-
၁) USCIRF ၏ Website တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဇူလို္င္လ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မႏၱေလးျမိဳ႕မွ မြတ္စလင္မ္ သုသာန္အား မီးရိႈ႕ ဖ်က္ဆီးမႈဓါတ္ပံု
၂)USCIRF ၏ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး ၾသဂုတ္လအတြင္း ျမန္မာႏို္င္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္

အစီအရင္ခံစာ အျပည့္အစံု အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္
http://www.uscirf.gov/sites/default/files/BurmaReport.ReligiousFreedomAndHumanRightsViolations.pdf

M-Media Website တြင္ ဖတ္ရန္ =>http://www.m-mediagroup.com/news/33936

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: