လမ္းဆံု

လမ္းဆံု။ ။

ေရြးလမ္း(၁)။

(က)။ အေမရိကန္ႏွင့္တရုတ္တုိ႔၏ အာရွပစိဖိတ္ေဒသအားျပိဳင္မွဳအေပၚ တရုတ္အားတန္႔လ်က္ဆက္ဆံ၍ အေမရိကန္ႏွင့္အေနာက္အုပ္စုဖက္သုိ႔ ပါးနပ္စြာတိမ္းညႊြတ္ရန္၊

(ခ)။ လက္ရွိစည္းစိမ္ႏွင့္ေက်နပ္ေရာင့္ရဲ၍ တုိင္းျပည္အေပၚေစတနာအမွန္ထားကာ၊စစ္မွန္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိေဇာက္ခ်ေဆာင္ရြက္ရန္၊

(ဂ)။ တပ္မေတာ္သည္ တုိင္းျပည္ကာကြယ္ေရးအတြက္သာျဖစ္ေစျပီး၊ အာဏာသံုးရပ္မွ သိသာစြာဆုတ္ခြာေပးရန္၊

(ဃ)။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကုိအခ်ိန္မီွျပင္ဆင္လ်က္၊အမွန္တကယ္လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ (၂၀၁၅)ေရြးေကာက္ပြဲကုိ က်င္းပေပးရန္။

ရလာဒ္။ ။ေခတ္မီဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေသာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ၾကီးဆီသုိ႔

ေရြးလမ္း(၂)။

(က)။ အေမရိကန္ႏွင့္တရုတ္ကုိ ေလွနံႏွစ္ဖက္နင္းသည့္လွည့္ကြက္၊လိမ္ဆင္မ်ဳိးစံုျဖင့္၊ေတာ္သလုိၾကည့္
ကစားရန္။

(ခ)။ အာဏာမလြတ္ေစေရး၊လက္ရွိအေနအထားထက္ ပုိ၍ အခြင့္ထူးရရွိႏိုင္ေရးတုိ႔အတြက္ မသမာေသာနည္းမ်ဳိးစံုကုိသံုးရန္၊

(ဂ)။ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္၏ဦးေဆာင္မွဳက႑ကိုတုိးျမွင့္၍ စစ္တပ္ဗဟုိရ္ျပဳစနစ္ကုိဆက္လက္တည္ေဆာက္ရန္၊

(ဃ)။ (၂၀၁၅)ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရုိးသားဟန္ေဆာင္၊အသံေကာင္းလႊင့္ျပီး၊ျဖစ္သည့္နည္းႏွင့့္အႏုိင္ယူရန္၊

ရလာဒ္။ ။ ကပ္ၾကီးသံုးပါးဆုိက္မည့္ ဗရမ္းဗတာႏုိင္ငံဆီသုိ႔။ ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: