ရိုဟင္ဂ်ာ တြင္းအနိႈက္မွားတာမွာ အသက္ဆက္ခ်င္ရင္ ရခိုင္ဆိုးအဖြဲ႔တို႔ ၉၆၉ တို႔ကို ရဲရဲႀကီး ခုတ္ျဖတ္ျပစ္မွရမယ္

လက္ကို ေျမြကိုက္ရင္

က်ြန္ေတာာ္ေတြ႔ဖူးတာေလးပါ။
ကခ်င္ လူငယ္ေလး ေတာထဲ ဖါးရွာ ငါး ရွာနဲ႔
တြင္းနိႈက္မွားတာ လက္ညိႈး ေျမြကိုက္ခံရေရာ။
သူက ခ်က္ခ်င္း ခါးက ဓါးျဖဳတ္ လက္ညိႈးကို လဲေနတဲ႔သစ္ပင္ေပၚတင္ ခုတ္ျဖတ္လိုက္တယ္။
ျပီးေတာ့ ေဘးမွာ သူသိတဲ႔ေဆးရြက္ပင္ေတြရွာ
လက္ထိပ္အံု ပါတ္တီးစီးလိုက္တယ္။
မေသနိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့။

ခုရိုဟင္ဂ်ာ တြင္းအနိႈက္မွားတာမွာ အသက္ဆက္ခ်င္ရင္
ရခိုင္ဆိုးအဖြဲ႔တို႔ ၉၆၉ တို႔ကို ရဲရဲႀကီး ခုတ္ျဖတ္ျပစ္မွရမယ္

အင္း. . . ကရင္ေဒသ စစ္ရာဇဝတ္မႈ႔ ေျမြ
ကခ်င္ေဒသ စစ္ရာဇဝတ္မႈ႔ေျမြ တို႔ကိုက္ရင္လည္း
လက္ငုတ္စိက်န္ေအာင္တခုျပီးတခုသာ
ျဖတ္ေပေတာ့ပဲ။

အခ်ိန္ဆြဲတာနဲ႔ အဆိပ္က ျပန္႕ေတာ့မွာ။

Tun Mahathir also used to say: If cancer of extremities, we need to do proper AMPUTATION or radical procedures. IF not we would pay the price with our life…See Angelina Jolie even done BILATERAL MASTECTOMY (cut off her breasts) even B 4 cancer because she had the gene of possible Cancer……@

“I choose not to keep my story private because there are many women who do not know that they might be living under the shadow of cancer. It is my hope that they, too, will be able to get gene tested, and that if they have a high risk they, too, will know that they have strong options.”
—Jolie on her reasons for speaking out about her mastectomy

Read all here in Wikipedia

But…what to do… In Buerger’s disease, even when we advise the patients that IF THEY FAIL TO CUT OFF (the habit of smoking) cigarettes, they may need to cut off their legs…some are stubborn and continue to smoke. @ Wikipedia

And in the Diabetes patients with Infection of the legs (Acute Osteomyelitis) some patients resists on cutting off their legs (Amputation) leading to the infection spreading the whole body (Septicaemia) and unnecessary death.Reference: Treating Diabetic Foot Osteomyelitis Primarily With Surgery or Antibiotics: Have We Answered the Question?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: