ပါဠိ ပါေမာကၡဆရာႀကီး အဟ္မဒ္ကာစင္မ္

ပါဠိ ပါေမာကၡဆရာႀကီး အဟ္မဒ္ကာစင္မ္ (B.A., B.Es.)

ပါဠိ ပါေမာကၡဆရာႀကီး အဟ္မဒ္ကာစင္မ္ (B.A., B.Es.) (၁၈၈၉-၂၂ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉၅၄) တကၠသိုလ္သံုးေဝါဟာရမ်ားကို ပထမဆံုး ျမန္မာျပန္ဆိုသူမ်ားအနက္ ပါဝင္ခဲ့သူ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီက တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပါေမာကၡကို Professor တကၠသိုလ္ကို ႕University ဟု အဂၤလိပ္လို ေခၚခဲ့ရသည္။

၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္ေသာအခါတြင္ ဆရာႀကီးသခင္ဘေသာင္းက အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ေဆာင္ရက္ၿပီး တကၠသိုလ္သံုးေဝါဟာရမ်ားကို ျမန္မာျပန္ဆိုသည္။ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျပန္ဆိုသူမ်ားတြင္ ထိုစဥ္က ြ ပါ႒ိကထိက ဆရာႀကီး အဟ္မဒ္ကာစင္မ္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္ေခတ္၌ အဂၤလိပ္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတင္ ပါ႒ိ ပထမျပန္စာေမးပြကိစၥမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရက္ရန္ ြ ဲ ြ ပါ႒ိဘာသာ ပညာေရးအဖြ႕တစ္ခုဖ႕ေပးထားသည္ ထိုအဖြဲ႔၌ အစိုးရခန္႔အဖြ႕ဝင္အျဖစ္ ပါေမာကၡအဟ္မဒ္ကာစင္သည္ ဲ ဲြ ဲ ဦးလူေဖဝင္း၊ ေဒါက္တာသိမ္းေမာင္၊ ဝဇီရဗုဒၶိ ဦးဖိုးစိန္၊ ဦးဘရုပ္တို႔ႏွင့္အတူ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးအဟ္မဒ္ကာစင္သည္ ၁၉၁၀ ျပည့္ႏွစ္တင္ ြ စတင္ဖ႕စည္းသည့္ ဲြ ျမန္မာႏိုင္ငံသုေတသနအသင္းတြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရက္ခဲ့သည္။ အသင္း၏ နာယကမွာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သခင္ႏုျဖစ္ၿပီး ဥကၠဌမွာ ြ ခန္ဆာဟစ္ Aကာစင္B.A ျဖစ္သည္။ ဒုတိယဥကၠဌမွာ ဆရာႀကီး ဦးေဖေမာင္တင္ႏွင့္ ဂ်ီအိပ္ခ်္ လုစ္ တို႔ျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီးအဟ္မဒ္ကာစင္သည္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုရန္အတြက္ ၁၉၄၈ ခု၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ေန႔တင္ ြ စတင္ဖ႕စည္းခဲ့သည့္ ဲြ ကုရ္အာန္ဘာသာျပန္ စာေပပရိယတၱိ ေကာ္မတီတင္ ြ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ကုရ္အာန္ဘာသာျပန္ဌာနကို ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္၍ ေကာ္မတီစတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ၁၉၅၀ ျပည့္နွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွ ကြယ္လန္သည့္ ၁၉၅၄ ခု ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ ဘာသာျပန္စာမူ တည္းျဖတ္ေရးအဖြ႕တြင္ သဘာပတိအျဖစ္ ြ ဲ ေဆာင္ရက္ကာ ဘာသာျပန္စာမူၾကမ္းမ်ားကို တည္းျဖတ္ခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးသည္ အရဗီ၊ ဖာရစီ၊ အူရဒူ၊ ပါ႒ိႏွင့္ ြ အဂၤလိပ္စာေပတို႔တင္ ြ အႀကံဥာဏ္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစၥလာမ္စာေပသမိုင္းတြင္ ေဒါက္တာ ဟာဂ်ီ အရဗီဘာသာစကားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဗၺဒူလ္ဂဖူရ္(ခ)ဦးဘခ်ိဳ၊ ေမာ္လဝီ ပထမဆံုး မုဟမၶဒ္ ကြ်မ္းက်င္သည္။ ကုရ္အာန္ဘာသာျပန္ဆိုမူႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားဆံုး အဘိဓာန္ႀကီးျဖစ္ေသာ “ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ႀကီး အရဗီ၊ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာအဘိဓါန္” (၁၉၄၁)ကိုလည္း ႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးေပးခဲ့သည္။ ထိုအဘိဓာန္ကို ရဟမတြလႅာဟ္ဆပ္၊ ေမာ္လဝီ အဗၺဒူရာမန္နဒ္ဝီဆပ္တို႔က ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ စကၤာပူၿမိဳ႕ အၿငိမ္းစား တရားသူႀကီး အလ္ဟာဂ်္ဟာဖိဇ္ ဂိုလာမ္ဆာရ္ဝါရ(M.A)အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပဳစုခဲ့သည့္ အရဗီ-အဂၤလိပ္အဘိဓါန္ကို အေျခခံၿပီး ျမန္မာျပန္ဆို ျဖည့္စက္ျပဳစုျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအဘိဓာန္ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အေရွ႕တိုင္းဘာသာရပ္ ပါေမာကၡ ြ ဆရာႀကီးခါန္ဆာဟစ္ဘ္ အဟ္မဒ္ ကာစင္မ္က ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆရာႀကီးသည္ ၁၉၂၃ ခု ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အေရွ႕တိုင္းဘာသာဌာန ႀကီးၾကပ္သူ အျဖစ္ေဆာင္ရက္ခဲ့သည္။ ) ပညာေရးေလာက၌ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမႈထမ္းခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါ႒ိဌာန၌ ပါေမာကၡအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့သည္။ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တင္ ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ ကြန္လြန္ခဲ့သည္။ဆရာႀကီးအား တာေမြကဗရ္စတာန္ ဦးရာဇတ္အနီး တြင္ျမဳပ္ႏွံထားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: