မွန္ကန္ေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒဆုိတာ ဘာလဲ (ေဝေဝႏု)

 

မွန္ကန္ေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒဆုိတာ ဘာလဲ (ေဝေဝႏု)

ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ဘာသာက သီးျခားစီျဖစ္ေနဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။

ဘာသာေရးအေပၚအေျခခံျပီး ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္မႈေတြရွိေနရင္ အရမ္းအႏၱရာယ္ႀကီးပါတယ္။

ဥပမာ ဗမာ ဗုဒၶဘာသာဆုိရင္ ပိုျပီး အခြင့္အေရးရတယ္။

ဗမာမဟုတ္ဘူး။ ဗုဒၶဘာသာဆုိရင္ ဒိထက္နည္းနည္းေလးတစ္မ်ိဳး ဆက္ဆံခံရမယ္။

ဗမာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဗုဒၶဘာသာလည္း မဟုတ္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ဒိထက္ပုိဆုိးသြားမယ္။

ဘာသာေတြ၊ လူမ်ိဳးေတြေပၚမွာ အေျခခံျပီးေတာ့ အစုိးရေတြက ခဲြျခားဆက္ဆံေနတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။

ဒါေတြကို ျပဳျပင္ဖို႔လုိပါတယ္။

အာဏာရွင္ေတြက လူမိ်ဳးစဲြဝါဒေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ေတာ့၊ ျပည္သူေတြက ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡေတြျဖစ္လာေတာ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ထြန္းကားလာတာကို ေတြ႔ရတယ္။

အမ်ိဳးသားေရးဝါဒဆုိရင္ ဘယ္လုိ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကုိ ေျပာတာလဲ။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေအာင္ တုိက္ပဲြဝင္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒလား။

ႏုိင္ငံသားေတြ၊ လူမ်ိဳးေတြအားလုံးပါဝင္တဲ့၊ ႏုိင္ငံကုိခ်စ္တဲ့၊ ႏုိင္ငံတစ္ခုလုံးရဲ့ ႀကီးပြါးတုိးတက္မႈ၊ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိလုိခ်င္တဲ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒလား။

အဲလိုမဟုတ္ဘဲ ငါ့လူမ်ိဳးကုိခ်စ္တဲ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒလား။

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဆုိတာကုိ ျပန္ဆန္းစစ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။

အခုျဖစ္လာတ့ဲ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒဆုိတာက လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးခ်င္းစီကုိ ခ်စ္တယ္။ ဒီလူမ်ိဳးကုိ ကာကြယ္ရမယ္ဆုိတဲ့ ဝါဒျဖစ္လာတယ္။

ကုိယ့္လူမ်ိဳးကုိ ကာကြယ္ရမယ္ဆုိတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒက ႏုိင္ငံရဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ႏုိင္ငံရဲ့ အက်ိဳးစီးပြါးနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္လာရင္

အဲဒါေတြကုိ ေျပာင္းလဲဖုိ႔အတြက္

ႏုိင္ငံကုိခ်စ္တဲ့၊ တုိင္းျပည္္တစ္ခုလုံးကုိခ်စ္တဲ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒျဖစ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။

အဂၤလိပ္လုိဆုိရင္ Civic Nationalism ဆိုတဲ့ တုိင္းျပည္ခ်စ္တဲ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ ျဖစ္ရမယ္။

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကုိဘဲခ်စ္တဲ့ Ethnic Nationalism ကို ပယ္ဖ်က္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ေဝေဝႏု

https://soundcloud.com/rohingyablogger/ypokq2g6rvar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: