ဗမာစစ္၀ါဒီႏွင့္ စစ္၀ါဒ အျမန္က်ဆုံးပါေစ

Than Donn Gree

ဗမာစစ္၀ါဒီႏွင့္ စစ္၀ါဒ အျမန္က်ဆုံးပါေစ

မွ်တမႈတခုအတြက္ ႀကိဳးစားေနၾကေသာ၊ ကိုယ္ပုိင္အခြင့္အေရးကို ကုိယ္ပုိင္ဆုိင္ဖုိ႔ႀကိဳးစားေနၾကေသာ သူမ်ားကို လူမဆန္စြာ ရက္စက္သတ္ျဖတ္ေသာ ဦးသိန္းစိန္အမည္ခံ၍ ဦးမင္းေအာင္လိႈင္ စီမံေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ ယုတ္မာပက္စက္မႈသည္ ဤ ကမၻာေျမျပင္ေပၚမွာ မရွိသေလာက္ရွားပါးေလာက္သည္။

ဗမာအစုိးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါလုိ႔ ပါးစပ္ကေအာ္ၿပီး လက္နက္အားကိုးႏွင့္ တဖက္သတ္အႏူိင္ယူရန္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ဗမာလုိခ်င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး ကုိယ္စီ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ရပုိင္ခြင့္အခြင့္ေရးေတြကို ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး မွ်မွ်တတၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ားကားမဟုတ္။ တုိင္းရင္းသားမ်ားလုံး လက္နက္ကုိယ္စီကို ဗမာ့တပ္မေတာ္ထံပါးမွာ လာေရာက္အပ္ႏွံၿပီးမွ အႏူိင္ယူစုိးမုိးလုိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳးသာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏူိင္ငံလုိ႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဧရီယာ မွာ ရွိေနၾကတဲ့ လူမ်ိဳးမ်ားအားလုံးသည္ ႏူိင္ငံထူေထာင္လုိသည္ကားမဟုတ္။ လူမ်ိဳးတုိင္းပုိင္ဆုိင္ေသာ လူမ်ိဳးအခြင့္အေရး၊ လူမ်ိဳးဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မွ်မွ်တတ တန္းတူးရည္တူေနထုိင္လုိျခင္းသာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္အစုိးရသည္ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ အခြင့္အေရး၊ ဂုုဏ္သိကၡာမ်ားအတြက္ လုံး၀ထည့္မတြက္ပဲ လက္နက္အားကုိးႏွင့္ အႏူိင္ယူဗုိလ္က်လုိ၍ ရက္စက္မႈေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ေနသည္။

ႏူိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္က ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕လူမဆန္မႈေၾကာင့္
အသက္ဆံုးရႈံး ခဲ့ရေသာ KIA ဗုိလ္ေလာင္းမ်ား၊ AA (ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္) ဗုိလ္ေလာင္းမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ဗုိလ္ေလာင္းမ်ားကို အေလးျပဳအပ္ပါသည္။

အကြ်ႏ္ႈပ္တုိ႔အားလုံး အမဲေရာင္ လက္ပတ္၀တ္ဆင္၍ ဗမာ့တပ္မေတာ္၊ ဗမာ့စစ္၀ါဒီ၊ ဗမာ့စစ္၀ါဒကုိ က်ဆုံးပါေစေၾကာင္း က်ိန္စာသင့္ပါေစေၾကာင္း ……ဆုေတာင္းၾကပါစုိ႔။

ဗမာစစ္၀ါဒီႏွင့္ စစ္၀ါဒ အျမန္က်ဆုံးပါေစ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: