လူနည္းစု ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ

လူနည္းစု ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတရပ္ ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ထိုး၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါသည္။ မူၾကမ္းတင္သြင္းခဲ့သူမွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေအးေမာင္ျဖစ္ျပီး ၄င္းမွာ ရခိုင္ျပည္ေန (ယခုအခါ အစိုးရက ဘဂၤါလီဟုသာ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ) ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏိုင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ခြင့္၊ ပါတီျဖစ္ခြင့္မရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈ၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထူးျခားခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တနံတလ်ားက ပညာရွိသူခမိန္၊ ႏုိင္ငံအက်ိဳးေဆာင္၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား စုေ၀းရာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ တညီတညြတ္တည္း ကန္႔ကြက္သူမရွိဘဲ ထိုမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေနရာေဒသအႏွံ႔ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူအားလံုးနီးပါးကို ႏိုင္ငံေရးစိစစ္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လူနည္းစုျဖစ္ေသာ (ဘဂၤါလီ ေခၚ) ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသာ ျမန္မာျပည္တြင္ ႏိုင္ငံေရးစိစစ္ေရးကတ္ျပားမရွိဘဲ ျဖစ္ေနျခင္းကို ေျပာလိုသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ၁၉၅၀ ေက်ာ္ႏွစ္ကစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအရ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ သက္ေသခံကတ္ျပား (အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ NRC) မ်ားကို ၁၉၉၀ ခု တြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားႏွင့္ လဲေပးမည္ဆိုၿပီး (ႏိုင္ ၂) ပံုစံျဖင့္ လ၀ကၿမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ေစခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ကတ္ထုတ္မေပးဘဲ ရပ္ဆိုင္းထားျပီး ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ NRC မ်ားကို သိမ္းယူကာ ယာယီသက္ေသခံကတ္ျပား (အျဖဴကတ္) ဆိုသည္ကို ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ မရေသးေသာ လူငယ္မ်ားကို အျဖဴကတ္သာ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ သက္ဆိုင္ရာ လ၀ကဌာန အဆင့္ျမင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ အဆိုအရ ယာယီသက္ေသခံကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ၆ သိန္းခြဲခန္႕ရွိေနသည္။

ဤေနရာတြင္ လႊတ္ေတာ္၌ အားလံုးတညီတညႊတ္တည္း ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳျခင္းသည္ လူအမ်ားစုကို ကိုယ္စားျပဳသူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လူနည္းစု (ဘဂၤါလီ ေခၚ) ရိုဟင္ဂ်ာ၏ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေနရာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီသည္ Tyrany of Majority ျဖစ္ေနသလားဟု စဥ္းစားေနရသည္။

အေၾကာင္းကား

(က) ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ေခတ္ MLC အမတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးစီး က်င္းပခဲ့ေသာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလြတ္ေတာ္ Constitutional Assembly မွအစ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးအဆံုး အားလံုးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ မဲထည့္ခြင့္၊ အေရြးခ်ယ္ခံခြင့္မ်ား ရခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကသာ ရႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား မဲထည့္ခြင့္မရွိပါ။

(ခ) ယာယီကတ္သည္ ယေန႔၀န္ႀကီးတခ်ိဳ႕ေျပာေနသလို မည္သူမည္၀ါ ခြဲျခားႏုိင္သူကို ထုတ္ေပျခင္းမဟုတ္။ ျပည္တြင္းေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းနည္းဥပေဒအပိုဒ္ (၁၃) ၁၊ ၂ အရ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္အစား ယာယီထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ထုတ္ေပးျခင္းမဟုတ္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုသာ ထုတ္ေပးခြင့္ရွိသည္။ ဤတြင္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္၊ ယာယီသက္ေသခံကတ္ျပား ကိုင္ေဆာင္သူ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္မေပးဘဲ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးပိတ္ပင္ျခင္းသည္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) သက္ေသခံကတ္ျဖစ္ (အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ NRC) သည္ ၂၀၁၂ ခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအထိ အေရြးခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကိုင္ေဆာင္အေရြးခံခြင့္ရွိျခင္းကိုၾကည့္ပါက ၄င္းသည္ ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ဟု ဆိုရေပမည္။ မၾကာခင္ကာလအထိ ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ လက္ရွိ လ၀က ၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ အတူတူဟု ေျပာခဲ့သည္။

(ဃ) အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္သည္ ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္မဟုတ္ဟုဆိုလွ်င္ ယေန႔လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ အမတ္မင္းမ်ား၏ မိဘမ်ားတြင္ ထိုလက္မွတ္ (NRC) ကိုင္ေဆာင္ဆဲသူမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးစိစစ္ေရးကတ္ စတင္ထုတ္ေပးေသာ ၁၉၈၉ ခု မတိုင္ခင္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္စဥ္ ကြယ္လြန္သူ (မိဘ)မ်ားလည္း ရိွႏိုင္သည္။ ထို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ မိဘမ်ား ႏိုင္ငံသားျဖစ္မျဖစ္ကို မည္သည့္အရာ (ေပတံ) ျဖင့္ တိုင္းတာမည္နည္း။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ မိဘမ်ားလည္း ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္ဟု ဥပေဒကဆိုထားသည္။ ကခ်င္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ ျမန္မာ၊ ရခိုင္ဆိုရံုျဖင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သြားပါသလား။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ အပိုဒ္ (၆) မွာ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေမြးျပီး ႏိုင္ငံျခားမွာ ၾကီးျပင္းေသာ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ဟု ဆိုထားပါသည္။

(င) သို႕ျဖစ္ပါ၍ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုကတ္ NRC သည္၄င္း၊ ယင္းကိုယ္စား ယာယီထုတ္ေပးေသာ ယာယီသက္ေသခံကတ္ ေသာ္၄င္း၊ ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ျဖစ္သည္ဟု က်ေနာ္တို႕ ယံုၾကည္ပါသည္။ ယင္းတို႔အား ႏိုင္ငံေရးပါတီ မတည္ေထာင္ႏိုင္၊ ပါတီ၀င္မျဖစ္နိုင္ဆိုျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသားအဆင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျဖစ္ေနသည္။ ထိုသို႔ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးပိတ္ပင္မူသည္ အတၱလြန္ကဲမႈ အစြဲအလန္းၾကီးမႈျဖစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ပါ။ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ (၁၅) ႏွင့္ ကမာၻ႔ကေလးမ်ား အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေနသည္။ ထိုစာတမ္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံလက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ အပိုဒ္(၃)တြင္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္အမွတ္၊ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ အမွတ္၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသား လက္မွတ္အမွတ္၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ လက္မွတ္အမွတ္၊ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္အမွတ္ စသည့္ စကားရပ္ကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားအမွတ္ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးရမည္ဟု ပါရွိပါသည္။ ၄င္းတြင္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္လည္း အစားထိုးရန္ ျဖစ္ေနရာ ၄င္းသည္ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္အျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ျခင္းကို ေက်ာခိုင္းသြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္ အပိုဒ္(၅)တြင္ မွတ္ပံုတင္ရထားျပီးေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ယခုျပင္ဆင္ျပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သင့္တင့္ေသာ အခ်ိန္ေပးမည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ျပင္ဆင္ထားရာတြင္ ယာယီသက္ေသခံ ကတ္ျပား၊ အမ်ိဳးသား သက္ေသခံ ကတ္ျပားမ်ားကို ႏိုင္ငံစိစစ္ေရးကတ္မ်ားအျဖစ္ ရယူျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ဧည့္ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္လက္မွတ္မ်ားအား ဥပေဒအရ စိစစ္ေရးကတ္ႏွင့္ လဲလွယ္ ၍မရ။ ဤတြင္သက္ဆိုင္ရာ လ၀ကရံုးမွ ႏိုင္ငံေရးစိစစ္ေရးကတ္ မထုတ္ေပးပါက မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။ ယေန႔အထိ ရခိုင္မွာ စိစစ္ေရးကတ္ ထုတ္မေပးသျဖင့္ ယာယီကတ္ကိုင္ေဆာင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရးရျပီး ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ဆံုးရႈံးခံရျခင္းျဖစ္ေနေပသည္။ သူတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး အနာဂတ္ေပ်ာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္။

(စာေရးသူသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။ ယခုေဆာင္းပါးသည္ ဦးေက်ာ္မင္း၏ ကိုယ္ပိုင္အယူအဆသာျဖစ္ျပီး ဧရာဝတီ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ မဟုတ္ပါ။)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: