မႏၲေလးျမဳိ႕စတင္ေျမရုိင္းရွင္းစဥကတည္းက မြတ္ဆလင္မ်ားပါဝင္ခဲ႔ႀက သည္မွာ သမုိင္းသက္ေသေတြျဖစ္သည္

ခရစ္နစ္ ၁၈၅၇ခု၊ေဖေဖၚဝါရီ(၁)ရက္ ေန႔တြင္ မႏၲေလးျမဳိ႕ေတာ္ႀကီး၏
နန္းတည္ရာေျမတြင္ ေတာခ်ဳံမ်ား ခုတ္ထြင္သန္႔ရွင္းေစရာအမႈထမ္း
၂၀၀၀ ေက်ာ္ကုိႀကီးႀကပ္၍ေရႊႀကဳီး သတ္နယ္သတ္မွတ္ေစသည္ ။
ေတာခ်ဳံျမက္စတင္ရွင္းလင္းရန္အတြက္ နတ္ရွင္ေရြးအမႈထမ္း ၄၀၀ ၊

ေရြးလက်ာ္ အမႈထမ္း ၄၀၀ ပသီလူမ်ဳီး ၊ ဗုိလ္မဟာမင္းေခါင္ေက်ာ္
နတ္စုလက္ဝဲအမႈထမ္း ၄၀၀ ၊ ဗုိလ္မင္းထင္မင္းေခါင္း လက္ယာေႀကာင္း
အမႈထမ္း ၄၀၀ ၊ ဗုိလ္မဟာေဒဝမင္းေခါင္ အေျမာက္(၁၅၀)အမႈထမ္း ၄၀၀
ဗုိလ္မင္းထင္ရန္ေအာင္နင့္ျမန္မာသံခံ ငသာေခါင္တုိ႔ အသင့္အေနထားရွိေနႀကသည္ ။
အေျမာက္ပစ္ခတ္အခ်က္ေပးသူအျဖစ္ မင္းလွသီရိမင္းထင္ဦးေရႊခင္ ပသီလူမ်ဳီး
အေျမာက္မႈးဦးေရႊေဘာ္ ပသီလူမ်ဳီး အေျမာက္မႈး ဦးဓနိင္(ဦးဖုိးနိင္)ပသီလူမ်ဳီး
အေျမာက္မႈးဦးစီေမာင္ ဘရင္ဂ်ီလူမ်ဳီး တုိ႔က အခါေတာ္က်ေရာက္
အေျမာက္ပစ္ေဖာက္ျပီး ေျမရုိင္းေတာခ်ဳံမ်ား စတင္ရွင္းလင္းေစခဲ႔ပါသည္ ။


မႏၲေလးျမဳိ႕စတင္ေျမရုိင္းရွင္းစဥကတည္းက မြတ္ဆလင္မ်ားပါဝင္ခဲ႔ႀက
သည္မွာ သမုိင္းသက္ေသေတြျဖစ္သည္ ။
မႏၲေလးျမဳိ႕တည္ခဲ႔ေသာ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး
လက္ထက္တြင္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္
၃၅ လုံး ၊ သီေပါမင္းတရားလက္ထက္တြင္
ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ၂၃ လုံး
တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳခဲ႔သည္ ။
အမရပူရေခတ္မွေရွးေဟာင္းဗလီ
၁၁ လုံးအနက္မွ ၂ လုံးေပ်ာက္ပ်က္ခဲ႔သည္ ။
မႏၲေလး ရတနာပုံေခတ္ကစုစုေပါင္း
ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ ( ၆၇ ) လုံး
ရွိခဲ႔ပါသည္ ။
ဌင္းတုိ႔အနက္ ဗလီ ၄ လုံး မွာ၁၉၄၂ ခုတြင္
ဗုံးဒဏ္သင့္ခံရ၍ လုံးဝပ်က္သြားသည္ ။
အဂၤလိပ္ကုိလုိနီေခတ္တြင္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္
၉ လုံးခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ေဆာက္လုပ္ခဲ႔
ပါသည္ ။
မႏၲေလးအသင္း(ရန္ကုန္)စီစဥ္ထုတ္ေဝသည့္
မႏၲေလး အနစ္ (၁၅၀)ျပည့္မဂၢဇင္းမွ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: