ဘာသာေရးခုုတံုုးလုုပ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြင္း သံဃာမ်ား ၀င္ေရာက္လႈံ႕ေဆာ္ စြက္ဖက္မႈကင္းေရး ေၾကညာခ်က္ထုုတ္

ဘာသာေရးခုုတံုုးလုုပ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြင္း သံဃာမ်ား ၀င္ေရာက္လႈံ႕ေဆာ္ စြက္ဖက္မႈကင္းေရး ေၾကညာခ်က္ထုုတ္

စိုုးစိုုး ဒီဇင္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၄

ဘာသာေရးကိုုခုုတံုုးလုုပ္ကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေပၚေပါက္ေရးအတြက္ လႈံ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားမျပဳလုုပ္ရန္ အေလးအနက္သေဘာတူေၾကာင္း ဟူေသာအခ်က္ကိုု ထုုိင္းနိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေထရ၀ါဒ ဗုုဒၶဘာသာႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖ႐ွင္းေရးဆုုိင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ မွထုုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္တြင္ေဖၚျပထားသည္ဟုု ယေန႔ထုုတ္ ျပည္ေထာင္စုုေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ေဖၚျပထားသည္။

“ဗုုဒၶရဲ႕ သားေတာ္ေတြျဖစ္တဲ့ သံဃာေတြမွာ ေသးသိမ္တဲ့အျမင္ေတြ၊ အယူအဆေတြ႐ွိေနတာမျဖစ္သင့္ဘူး၊ကိုုယ့္လူမ်ိဳးမွ ကိုုယ့္ဘာသာမွစြဲေနလုုိ႔မရဘူး၊အဲဒီလုုိစြဲေနရင္ အားလံုုးအတြက္ လိုုအပ္တဲ့ဒီမိုုကေရစီကိုုေရာက္မွာမဟုုတ္ဘူး”ဟုု ေ႐ႊည၀ါဆရာေတာ္ကမိန္႔ၾကားေၾကာင္း လည္းအလားတူသတင္းတစ္ရပ္ကိုုေဖၚျပသည့္ ယေန႔ထုုတ္ The Voice Weekly တြင္ေဖၚျပထားသည္။

ထုုိင္းနိင္ငံတြင္ ႏိုု၀င္ဘာ ၂၅၊ ၂၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္က်င္းပသည့္အထက္ပါ အစည္းအေ၀းသိုု႔ အာ႐ွေဒသဗုုဒၶဘာသာအသိုုင္းအ၀ုုိင္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာ၊ထုုိင္း၊လာအုုိ၊ သီရိလကၤာ နိင္ငံတုုိ႔မွ သံဃာေတာ္ ၂၉ ပါးတက္ေရာက္ေၾကာင္း အဆိုုပါ ေဆြးေႏြးပြဲအားစီစဥ္ေပးခဲ့သည့္ HD Center မွေဖၚျပခ်က္တစ္ရပ္တြင္ထည့္သြင္းေဖၚျပထားသည္။အဆိုုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒသတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားအတြက္အေျဖ႐ွာခဲ့ၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကိုုထုုတ္ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း လည္းသိရသည္။

ပူူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ “ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔ လူမႈအသိုုင္းအ၀ိုုင္းထဲတြင္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ သဟဇာတက်မႈကိုုထိန္းသိမ္းထားနိင္ရန္ဆုုိသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုု ေက်ာ္လႊားနိင္ေရးေဆြးေႏြးၾကရန္အတြက္ ကၽြန္ပ္တုုိ႔ အာရွေဒသ ဗုုဒၶဘာသာအသိုုင္းအ၀ုုိင္းက ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္စုုေ၀းခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးကိုုခုုတံုုးလုုပ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေပၚေပါက္ေရးအတြက္ လႈံ႕ေဆာ္မႈႏွင့္၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားမျပဳလုုပ္ရန္ အေလးအနက္သေဘာတူေၾကာင္း၊ဗုုဒၶဘာသာဘုုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပုုထုုဇဥ္မ်ားကိုုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္တုုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ဖုုိ႔ရာသေဘာတူေၾကာင္း၊မတူကြဲျပားေသာယံုုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားအၾကားတြင္ပိုုမိုုနားလည္မႈရ႐ွိလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားရန္သေဘာတူေၾကာင္း၊ ညိွႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖရန္ ကိရိယာမ်ားကိုု ဗုုဒၶဘာသာအေထက္အထားမ်ားႏွင့္ အညီဖြံ႔ၿဖိဳးအားေကာင္းလာေစရန္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိုုဖလွယ္ရန္ရည္႐ြယ္ကာ ဤေဒသဆိုုင္ရာ ကြန္ရက္မ်ားကိုုအားေကာင္းလာေစရန္ေဆာင္ရြက္ဖိုု႔ သႏၷိဌာန္ခ်မွတ္ေၾကာင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု ဖလွယ္ျခင္းက လူမႈအဖြဲ႕အစည္းထဲတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သဟဇာတက်မႈ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုု ပိုုမိုုနားလည္လာနိင္ေစရန္ကူညီနိင္မည္ဟုု ယံုုၾကည္ေၾကာင္း၊ ဤနည္းလမ္းမ်ားအတိုုင္း ဓမၼအေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ဗုုဒၶ၏ေဟာၾကားခ်က္ဆုုိလုုိခ်က္အမွန္မ်ားကိုု ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းမ်ား ပိုုမိုုအားေကာင္းလာေစရန္ ေပါင္းစပ္စြမ္းအားကိုု အသံုုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ”ဟူေသာအခ်က္မ်ားကိုု ထည္သြင္းေဖၚျပထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုုေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ေဖၚျပထားသည္။

ျမန္မာနိင္ငံတြင္ ဘာသာေရးအျခခံအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားတြင္ ၉ ၆၉ ဂိုုဏ္း၀င္ ဗုုဒၶသားေတာ္သံဃာေတာ္မ်ား၏အမုုန္းတရားျဖန္႔လႈံ႔ေဆာ္ခ်က္မ်ားအမ်ားအျပားပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ဌင္းတိုု႔အနက္ ဘာသာေရးအဓိက႐ုုန္းမႈေထာင္ထြက္ ၀ီရသူ မွာထင္႐ွားသည္။

Myanmar Muslim Media & Agencies

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: