လူငယ္မ်ား ဖိႏွိပ္ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရလွ်င္ အစြန္းထြက္သမားမ်ား၏ စည္းရံုး ခံရမည္

အလ္ဟဂ်္ဦးေအးလြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာေပါင္းစံု၊ လူမ်ိဳးေပါငး္စံုရိွေၾကာင္း၊ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာကို လူအမ်ားစု ကိုးကြယ္ၾကျပီး၊ အစၥလာ သာသနာမွာ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခန္႔မွန္းေခ် အစၥလာမ္ ကိုးကြယ္သူ (၈) သန္း အထက္တြင္ ရိွေၾကာင္း၊

ယခုအခါ ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရး အလို႔ဌာ အသံုးခ်၍ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အသြင္ သ႑ာန္ေဆာင္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေနာက္ကြယ္မွ ၾကိဳးကိုင္၍ စနစ္တက် ဖန္တီးေနေၾကာင္း၊

လူငယ္မ်ား အဖိႏွိပ္ခံရလွ်င္၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရလွ်င္ အစြန္းထြက္သမားမ်ား ၏ စည္းရံုးျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊

အၾကမ္းဖက္ႏွင့္ အစြန္းထြက္မႈကို ကာကြယ္ရန္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လူအခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျပီး၊

က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ႏွင့္ တမန္ေတာ္၏ အမိ္န့္ၾသဝါဒ အကိုးအကားမ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္၏ ျငိမ္းခ်မး္ေရး မတူကြဲျပားမႈကို နားလည္လက္ခံေရး၊ အစြန္းလြတ္တရားစသည့္ တို႔ကို တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါတယ္။

လူငယ္မ်ား ဖိႏွိပ္ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရလွ်င္ အစြန္းထြက္သမားမ်ား၏ စည္းရံုး ခံရမည္ဟု အစြန္းေရာက္ဝါဒ တိုက္ဖ်က္မႈ ကမာၻ႕ညီလာခံတြင္ အလ္ဟဂ်္ ဦးေအးလြင္ေျပာၾကား
=======================================
ဒီဇင္ဘာ ၅ ၊ ၂၀၁၄
M-Media
သီဟ

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ အလ္အဇ္ဟရ္ တကၠသိုလ္မွ ၾကီးမႉး က်င္းပေသာ အၾကမ္းဖက္မူနဲ႔ အစြန္းေရာက္ဝါဒ တိုက္ဖ်က္မႈ ကမာၻ ညီလာခံ (Al-Azhar Conference for Confronting Extremism and Terrorism ) ကို ဒီဇင္ဘာ (၃ – ၄) ရက္တို႔တြင္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ကိုင္ရိုျမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ ညီလာခံကို ႐ိႈက္ခြလ္ အဇ္ဟရ္ အီမာမ္ အက္ဘရ္ ႐ိႈက္ေဒါက္တာ အဟ္မဒ္ တိုင္ေယဘ္ ဦးေဆာင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ျပီး ကမၻာႏိုင္ငံ အသီးသီးမွ အစၥလာမ္သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ Coptic Pope, Vatican အပါအဝင္ ခရစ္ယာန္ Church ေက်ာင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မူ ခံစားေနရေသာ လူမ်ိဳးစု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အဆိုပါညီလာခံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အစၥလာမ္ဓမၼဗိမာန္ ဦးေဆာင္ၾသေရးမွဴးႏွင့္ ဘာသာေပါငး္စံု ခ်စ္ၾကည္ေရး အဖြဲ႔ဝင္ ကာဒရီယာ အာလီယာ ခလီဖႊာ အလ္ဟဂ်္ ဦးေအးလြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အလ္ဟဂ်္ဦးေအးလြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာေပါင္းစံု၊ လူမ်ိဳးေပါငး္စံုရိွေၾကာင္း၊ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာကို လူအမ်ားစု ကိုးကြယ္ၾကျပီး၊ အစၥလာ သာသနာမွာ ဒုတိယ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခန္႔မွန္းေခ် အစၥလာမ္ ကိုးကြယ္သူ (၈) သန္း အထက္တြင္ ရိွေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရး အလို႔ဌာ အသံုးခ်၍ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အသြင္ သ႑ာန္ေဆာင္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေနာက္ကြယ္မွ ၾကိဳးကိုင္၍ စနစ္တက် ဖန္တီးေနေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား အဖိႏွိပ္ခံရလွ်င္၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရလွ်င္ အစြန္းထြက္သမားမ်ား ၏ စည္းရံုးျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အၾကမ္းဖက္ႏွင့္ အစြန္းထြက္မႈကို ကာကြယ္ရန္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လူအခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျပီး၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ႏွင့္ တမန္ေတာ္၏ အမိ္န့္ၾသဝါဒ အကိုးအကားမ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္၏ ျငိမ္းခ်မး္ေရး မတူကြဲျပားမႈကို နားလည္လက္ခံေရး၊ အစြန္းလြတ္တရားစသည့္ တို႔ကို တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါတယ္။

အဆိုပါညီလာခဲ့တြင္ ႐ိႈက္ခြလ္အဇ္ဟရ္ အပါအဝင္ အစၥလာမ္သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္မူနဲ႔ အစြန္းေရာက္ဝါဒကို ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကျပီး အစၥလာမ္ အမည္ခံျပီး အၾကမ္းဖက္မူမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္မူနဲ ႔အစြန္းေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္ တြန္းပို႕တဲ့ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး အေၾကာင္းခံမ်ားကိုလဲ ေထာက္ျပေဝဖန္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: