ျပည္ေထာင္စုသမတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အဂၤါစဥ္အရ ပါ၀င္မႈပံုစံ (မိုးေဇၿငိမ္း)

ျပည္ေထာင္စုသမတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အဂၤါစဥ္အရ ပါ၀င္မႈပံုစံ (မိုးေဇၿငိမ္း)

December 11, 2014

ျပည္ေထာင္စု အဂၤါစဥ္အရ သမၼတမွသည္ တိုင္း/ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အထိ (၆၅)ဦးတြင္ စစ္တပ္မွအၿငိမ္းစား(၄၈)ေယာက္၊ အရပ္သား(၁၅) ေယာက္၊ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းဆဲ စစ္သား(၂)ေယာက္(ကာခ်ဳပ္/ဒုကာခ်ဳပ္)။

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ

ၾကည္း ၁၁၂၅၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္၊ စတသ(၉)

၂။ ဒုတိယသမၼတ (၁)

ေရ ၁၁၉၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးညဏ္ထြန္း၊ စတသ(၁၆)

၃။ ဒုတိယသမၼတ (၂)

ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း

၄။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ

ၾကည္း ၁၁၅၃၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္း၊ စတသ(၁၁)

၅။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ

ၾကည္း ၁၁၇၆၉၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေအာင္ျမင့္၊ ဗသက(၄၀)

၆။ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္

ၾကည္း ၁၅၅၅၇၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းဦး၊ ဗသက(၅၈)

၇။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ၾကည္း ၁၄၂၃၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၊ စတသ(၁၉)

၈။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရုံးဥကၠဌ

ဦးျမသိန္း

၉။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ

ၾကည္း ၁၁၂၃၆၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအး၊ စတသ(၉)

၁၀။ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ၾကည္း ၁၆၄၈၉၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုး၀င္း၊ စတသ(၂၂)

၁၁။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ

ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ

၁၂။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ

ဦးျမညိမ္း

၁၃။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား

(၁) ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၾကည္း ၁၃၉၃၂၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဝလြင္၊ စတသ(၁၈)

(၂) ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၾကည္း ၁၄၂၃၅၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို၊ စတသ(၁၉)

(၃) ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၾကည္း ၁၃၀၃၁၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဝဏၰေမာင္လြင္၊ စတသ(၁၆)

(၄) နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ၾကည္း ၁၅၀၁၂၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသက္ႏိုင္ဝင္း၊ ဗသက(၅၆)

(၅) ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၾကည္း ၁၄၃၁၅၊ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးရဲထြဋ္၊ စတသ(၁၉)(ဟုထင္သည္)

(၆) သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန(၁)၊ ၾကည္း ၁၁၇၀၀၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးသိန္းညြန္႔၊ စတသ(၁၂)

(၇) သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန(၂)၊ ၾကည္း ၁၃၈၅၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးေမာင္၊ စတသ(၁၇)

(၈) သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန(၃)၊ ေရ ၁၁၈၁၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုးသိန္း၊ စတသ(၁၁)

(၉) သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန(၄)၊ ၾကည္း ၁၂၀၀၈၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္မင္း၊ စတသ(၁၃)

(၁ဝ) သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန(၅)၊ ၾကည္း ၁၃၈၃၁၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ႏိုင္သိန္း၊ စတသ(၁၇)

(၁၁) သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန(၆)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွထြန္း

(၁၂) သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုးဝင္း

(၁၃) သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာန၊ ၾကည္း ၁၁၅၃၆၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္း၊ စတသ(၁၁)

(၁၄) လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ၾကည္း ၁၃၈၇၅၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္လိႈင္၊ စတသ(၁၇)

(၁၅) ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၾကည္း ၁၃၉၀၃၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအုန္းျမင့္၊ စတသ(၁၇)

(၁၆) ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ ေလ ၁၆၈၂၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမတ္ဟိန္း၊ စတသ(၁၈)

(၁၇) ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေလ ၁၅၉၁၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးညဏ္ထြန္းေအာင္၊ စတသ

(၁၈) ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဝင္းထြန္း၊ စတသ(၁၅)

(၁၉) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္ေမာင္စိုး

(၂ဝ) လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ၾကည္း ၁၃၉၀၁၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ခင္ရီ၊ စတသ(၁၇)

(၂၁) စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ၊ ၾကည္း ၁၆၅၀၃၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇယ်ာေအာင္၊ စတသ(၂၂)

(၂၂) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ၾကည္း ၁၄၈၂၆၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေမာင္ျမင့္၊ စတသ(၂၀) (ဟုထင္သည္)

(၂၃) စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္

(၂၄) အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ဦးတင့္ဆန္း

(၂၅) ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဒါက္တာခင္စန္းရီ

(၂၆) က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၾကည္း ၁၄၁၇၉၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္(ေဒါက္တာ)သန္းေအာင္

(၂၇) သတၲဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ၾကည္း ၁၁၂၄၀၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးျမင့္ေအာင္၊ စတသ(၉)

(၂၈) ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ၾကည္း ၁၁၃၈၃၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအးျမင့္ၾကဴ၊ စတသ(၁၀)

(၂၉) ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရ ၁၂၁၈၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ဝင္းရွိန္၊ စတသ(၁၉)

(၃ဝ) အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဒါက္တာကံေဇာ္

(၃၁) ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဦးေက်ာ္လြင္

(၃၂) အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၾကည္း ၁၂၅၆၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအးျမင့္၊ ဗသက(၄၆)

(၃၃) ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၾကည္း ၁၃၉၂၇၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သန္းေဌး၊ စတသ(၁၈)

(၃၄) လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဒါက္တာျမတ္ျမတ္အုန္းခင္

(၃၅) သိပံၸႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဒါက္တာကိုကိုဦး

(၃၆) ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဦးေဌးေအာင္

၁၄။ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္

ေဒါက္တာထြန္းရွင္

၁၅။ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္

ၾကည္း ၁၃၁၀၇၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းထိုက္၊ စတသ(၁၆)

၁၆။ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ဥကၠဌ

ၾကည္း ၁၂၀၆၇၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္သူ၊ စတသ(၁၃)

၁၇။ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား

(၁) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၾကည္း ၁၂၆၂၉၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္ေဆြ၊ စတသ(၁၅)

(၂) မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၾကည္း ၁၂၆၀၇၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္၊ စတသ(၁၅)

(၃) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၾကည္း ၁၂၆၁၈၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ညဏ္၀င္း၊ စတသ(၁၅)

(၄) ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၾကည္း ၁၁၃၆၄၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သိန္းေအာင္၊ စတသ(၁၀)

(၅) မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၾကည္း ၁၄၇၁၅၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဘုန္းေမာ္ေရႊ၊ ဗသက(၅၄)

(၆) တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးျမတ္ကို

(၇) စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၾကည္း ၁၃၁၄၁၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသာေအး၊ စတသ(၁၆)

(၈) ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဦးလဂၽြန္ငန္ဆိုင္း

(၉) ကယားျပည္နယ္၊ ဦးခင္ေမာင္ဦး

(၁၀) ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကည္း ၁၅၁၇၃၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္း၊ စတသ(၂၁)

(၁၁) ခ်င္းျပည္နယ္၊ ၾကည္း ၁၅၄၅၀၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ဟုန္းငိုင္း၊ ဗသက(၅၈)

(၁၂) မြန္ျပည္နယ္၊ ၾကည္း ၁၁၀၃၁၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္အုန္းျမင့္၊ စတသ(၈)

(၁၃) ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ၾကည္း ၁၆၅၁၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္း၊ စတသ(၂၂)

(၁၄) ရွမ္းျပည္နယ္၊ ၾကည္း ၁၈၈၈၂၊ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ျမတ္၊ စတသ(၂၆)(ဟုထင္သည္)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: