ပထမဆံုးေသာ လြတ္လပ္ေရးေန႕ မိန္႕ၾကားခ်က္(ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ သခင္ႏု)

ပထမဆံုးေသာ လြတ္လပ္ေရးေန႕ မိန္႕ၾကားခ်က္(ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ သခင္ႏု)

ယေန႔ရရွိတဲ႕လြတ္လပ္ေရးဟာ ႏိုင္ငံေရး တသင္း တဖြဲ႕ တည္းရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးမဟုတ္။

ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္၊ ဆိုရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဗမာမူစလင္၊လူငယ္၊အမ်ိးသၼီး ၊ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားအစည္းအရံုး  -သမဂၢ အစရွိတဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အသီးသီးဟာ၊ ကိုယ္႕ဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္ အတြင္းမွေနျပီး၊ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ၾကီးကို၊ ဝိုင္းအံု တိုက္ခိုက္ၾကတဲ႕အတြက္ ရရွိလာတဲ႕ လြတ္လပ္ေရးၾကီးျဖစ္ တာေၾကာင္႔ ယခုလြတ္လပ္ေရးဟာ- ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္၊ ဆိုရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဗမာမူစလင္၊လူငယ္၊ အမ်ိးသၼီး၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမား အစည္းအရံုး-သမဂၢ အစရွိတဲ႕ မ်ားေျမာင္လွစြာေသာ အသင္းအဖြဲ႕အားလံုးရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးပင္ျဖစ္တယ္

ယေန႔႔ရရွိတဲ႕လြတ္လပ္ေရးဟာ လူတစုတည္းရဲ႕လြတ္လပ္ေရး မဟုတ္။ဗမာတႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ႕ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ကရင္နီ၊ ရခိုင္၊မြန္-ဗမာအစရွိတဲ႕၊  ဗမာ တိုင္းရင္းသူ တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္း သားခ်င္း အားလံုးတို႕စည္းစည္းလံုးလံုး ၾကိဳးပမ္းမွဳေၾကာင္႔ ရတဲ႕ လြတ္လပ္ေရး ျဖစ္တဲ႕ အတြက္၊ ယခုလြတ္လပ္ေရးဟာ-ရွမ္း၊ခ်င္း၊ကခ်င္၊ကရင္၊ ကရင္နီ၊ရခိုင္၊မြန္-ဗမာ အစရွိတဲ႕ တိုင္းရင္းသား ေသြးခ်င္း သားခ်င္း အားလံုးရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးျဖစ္တယ္။ ယေန႕ရရွိတဲ႕လြတ္လပ္ေရးဟာ-လူတန္းစား တစားတည္းရဲ႕ လြတ္လပ္ေရး မဟုတ္။ ဗမာတႏိုင္ငံလံုးမွာရွိၾကတဲ႕-လယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ေစ်းသူ၊ေစ်းသား၊ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား၊ အမွဳထမ္း အရာထမ္းမ်ားမွ စ၍ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားသို႕တိုင္ေအာင္ လူတန္းစားေပါင္းစံုက ညီညီညာညာ စြန္႕စြန္႕စားစားအံုၾကြကာ-ၾကိဳးပမ္းမွဳေၾကာင္႔၊ ရရွိတဲ႕လြတ္လပ္ေရးျဖစ္ သျဖင္႔။

ယခုလြတ္လပ္ေရးဟာ-လယ္သမား၊ အလုပ္သမား ၊ ေစ်းသူေစ်းသား၊ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၊ အမွဴထမ္း အရာထမ္းမ်ားမွစ၍၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား အထိ ပါဝင္ေသာ လူတန္းစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးျဖစ္တယ္။

ယေန႔ရရွိတဲ႕လြတ္လပ္ေရးဟာ ႏိုင္ငံေရး တသင္း တဖြဲ႕ တည္းရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးမဟုတ္။ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္၊ ဆိုရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဗမာမူစလင္၊လူငယ္၊အမ်ိးသၼီး၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားအစည္းအရံုး-သမဂၢ အစရွိတဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အသီးသီးဟာ၊ ကိုယ္႕ဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္ အတြင္းမွေနျပီး၊ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ၾကီးကို၊ ဝိုင္းအံု တိုက္ခိုက္ၾကတဲ႕အတြက္ ရရွိလာတဲ႕ လြတ္လပ္ေရးၾကီးျဖစ္ တာေၾကာင္႔ ယခုလြတ္လပ္ေရးဟာ- ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္၊ ဆိုရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဗမာမူစလင္၊လူငယ္၊ အမ်ိးသၼီး၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမား အစည္းအရံုး-သမဂၢ အစရွိတဲ႕ မ်ားေျမာင္လွစြာေသာ အသင္းအဖြဲ႕အားလံုးရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးပင္ျဖစ္တယ္

ယခုလိုတႏိုင္ငံလံုးရွိ တုိင္းရင္းသားအသီးသီး လူတန္းစားအသီးသီး အသင္းအဖြဲ႕အသီးသီးတို႕ အျပင္းအထန္ၾကိဳးပမ္းမွဳေၾကာင္႔ ရရွိလာေသာ လြတ္လပ္ေရးျဖစ္သျဖင္႔ ဤလြတ္လပ္ေရးကို တိုင္းရင္းသားအားလံုး-လူတန္းစားအားလံုး-အသင္းအဖြဲ႕အားလံုး- ဟာ ရိုေသၾကရမယ္။ ျမတ္ႏိုးၾက ရမယ္။ ေလးစားၾကရမယ္။ ဒီလြတ္လပ္ေရးကို တိုက္ရိုက္အားျဖင္႔ေသာ္၄င္း ၊ သြယ္ဝိုက္တဲ႕နည္း အားျဖင္႔ေသာ္ ၄င္း ထိပါးျငိစြမ္း လာမယ္ဆိုလွ်င္၊ တိုင္းရင္းသား အားလံုးသည္၄င္း လူတန္းစား အားလံုးသည္၄င္း- အသင္းအဖြဲ႕ အားလံုးသည္၄င္း ၊ ရင္ကိုေျမကတုပ္လုပ္၍ ခုခံ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ၾကရမယ္ ၊ ယေန႕ရရွိတဲ႕လြတ္လပ္ေရးဟာ-လူတမ်ိဳးတည္း အတြက္ အသံုးခ်ရန္ မဟုတ္၊ ဗမာ ျပည္ေထာင္စု သမတႏိုင္ငံ အတြင္းမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ႕ တိုင္းရင္းသား အသီးသီးအတြက္ မွ်မွ်တတ အသံုးခ်ရန္ျဖစ္တယ္။ ဒီလြတ္လပ္ေရးဟာ လူတန္းစားတစားတည္းအတြက္ အသံုးခ်ရန္မဟုတ္ ။ လူ႕အခြင္႔အေရးမ်ားကို ဘယ္အခါမွ ဒင္းျပည္႕က်ပ္ျပည္႔မရခဲ႕ၾကဖူးတဲ႕ လူတန္းစားအားလံုးအတြက္ မွ်မွ်တတ အသံုးခ်ရန္ျဖစ္တယ္။ ဒီလြတ္လပ္ေရးဟာ-တသင္းတဖြဲ႕တည္း အတြက္ အသံုးခ်ရန္မဟုတ္၊ ျပည္ေထာင္စု အေျခခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစည္းမ်ဥ္းၾကီးကို လိုက္နာရိုေသေသာ အသင္းအဖြဲ႕အားလံုးအတြက္၊ မွ်မွ်တတ အသံုးခ်ရန္ ျဖစ္တယ္။

ဒီလြတ္လပ္ေရးမွ ျပည္ေထာင္စု သမတ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းရွိ လူအမ်ားဆံုးအတြက္ အက်ိဳးအမ်ားဆံုး ရရွိႏိုင္ဘို႕အတြက္ ဒီလြတ္လပ္ေရးကို ခုိင္ခိုင္ခံ႔ခံံ အုဠ္ျမစ္ခ်ျပီး ဗမာႏိုင္ငံသစ္ၾကီးကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ အင္အားရွိသေလာက္ တည္႕တည္႔မတ္မတ္ ခိုင္ခိုင္ခံ႔ခံ႔ တည္ေဆာက္ၾကေတာ႕မယ္။ ဒီဗမာႏိုင္ငံသစ္ၾကီးကို အျပီးသတ္တည္ေဆာက္ျပီးတဲ႕အခါ ၊ ဒီႏုိင္ငံအတြင္းမွာ လူညႊန္႕ခူးစားေနတဲ႕ လူတန္းစားလဲမရွိေတာ႕ဘူး။ လူညြန္႕ခူး အစားခံေနရတဲ႕ လူတန္းစားလဲ မရွိေတာ႕ဘူး။ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ေနတဲ႕ လူတန္းစားလဲ မရွိေတာ႕ဘူး။ လက္ဝါးၾကီးအုပ္ ခံေနရတဲ႕ လူတန္းစားလဲ မရွိေတာ႕ဘူး။ ႏွဖူးကေခြ်းေျခမ အထိ က်ေအာင္ ရႊံ႕ဗြက္ေတြထဲမွာ-စက္ရံုေတြထဲမွာ -ေတာအထပ္ထပ္ ေတာင္ အထပ္ထပ္ေတြထဲမွာ-ေျမတြင္းေတြထဲမွာ -ေနပူမေရွာင္၊ မိုးရြာမေရွာင္၊ တကုန္းကုန္းတရုန္းရုန္းႏွင္႔ လုပ္ၾကရျပီး၊ လူတန္းေစ႕ ဘဝကေလးေတာင္မွ မရရွိၾကတဲ႕ လူတန္းစားတို႕လဲ မရွိေတာ႕ဘူး။ ဒီလူတန္းစားေတြကို ဒီလိုဘဝဆံုးေအာင္ ႏွိပ္ကြပ္ထားတဲ႕ လူတန္းစားေတြလဲ မရွိေတာ႕ဘူး။

ဒီႏိုင္ငံသစ္မွာ ရွိရွိသမွ်လူေတြဟာ ကိုယ္႕အစြမ္း ရွိသေရြ႕ ကိုယ္စြမ္းတဲ႕ဘက္မွ ဝင္ျပီး အမွဳထမ္းၾက၊ လယ္လုပ္တတ္တဲ႕လူေတြက လယ္ေတြလုပ္ၾက၊ စက္ေမာင္းတတ္တဲ႕လူေတြက စက္ေမာင္းၾက။ တြင္းေတြ တူးႏိုင္တဲ႕လူေတြကလဲ တြင္းေတြကို တူးၾက။ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးကို ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ႕လူေတြကလဲ တရားရံုးေတြ ရာဇဝတ္ ဌာနေတြမွာ လုပ္ၾက။ ကာကြယ္ေရးမွာ ကြ်မ္းက်င္ၾကတဲ႕လူေတြကလဲ စစ္တပ္ေတြမွာ အမွဳထမ္းၾက။ အအုပ္အခ်ဳပ္ အစီအမံမွာ လိမၼာပါးနပ္ၾကတဲ႕လူေတြကလဲ၊ အစိုးရဌာန အသီးသီးမွာ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ၾက။ အဲ႕ဒီနည္းႏွင္႔ ဗမာ႕ေျမတြင္းေျမျပင္မွာ ရွိတဲ႕ အဆီအႏွစ္ေတြကို ဗမာတိုင္းရင္းသားေတြ လူတန္းေစ႕ေစ႕ေနႏိုင္တဲ႕အေျခအေနကစျပီး လိုသေလာက္အသံုးျပဳႏိုင္တဲ႕အေျခအေနအထိ အားလံုးဝိုင္းျပီး ၾကိဳးပမ္းၾကရမယ္။ ဗမာ႕ေျမဆီေျမႏွစ္ေတြႏွင္႔ ဗမာတိုင္းရင္းသူ၊တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လူဦးေရနဲ႕ယွဥ္ၾကည္႕မယ္ ဆိုလွ်င္၊ ေျမဆီေျမႏွစ္ေတြက အင္မတန္မ်ားျပားေနတဲ႕ အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကလဲ သစၥာမေဖါက္ဘဲ- ေျခလွမ္းမမွားဘဲ- လူထုကလဲ ထမ္းေဆာင္ရမည္႕တာဝန္ေတြကို မပ်က္မကြက္ဘဲ၊ ဝါးအစည္းေျပသလို မေျပဘဲ- ဇြဲေကာင္းေကာင္ႏွင္႔ ၾကိဳးပမ္းလိုက္ၾကရင္- ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ႕တဲ႕ ဗမာႏိုင္ငံသစ္ၾကီးဟာ – အေႏွးထက္ အျမန္ေဆာက္ျဖစ္ရမယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္အတည္႕ အလင္း ေက်ညာလိုက္တယ္။

အဲ႕ဒီႏိုင္ငံသစ္ၾကီးတည္ေဆာက္ေနတဲ႕ေနရာမွာ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြသစၥာေဖါက္ၾကရင္၄င္း၊ ေျခလွမ္းမွားၾကရင္၄င္း၊ ယေန႕စိုက္ထူတဲ႕ ဤလြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တိုင္ၾကီးသည္- ထိုသစၥာေဖါက္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကို၄င္း၊ ေျခလွမ္းမွားေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၄င္း အခ်ိန္မီ သတိေပးႏိုင္သည္ျဖစ္ပါေစသတည္း။

အဲ႕ဒီႏုိင္ငံသစ္ၾကီး တည္ေဆာက္သည္႕ေနရာတြင္ ဗမာ႕လူထုၾကီးသည္ ထမ္းေဆာင္ရမည္႕ တာဝန္ဝတၲရားမ်ားကို ပ်က္ကြက္လွ်င္၄င္း၊ ဝါးအစည္းေျပသကဲ႕သို႕ ေျပၾကေတာ႕မည္ဆိုလွ်င္၄င္း၊ ဤေက်ာက္တိုင္ၾကီးသည္ အခ်ိန္မီ သတိေပးႏိုင္သည္ျဖစ္ပါေစသတည္း။

အဲ႕ဒီႏိုင္ငံသစ္ၾကီးအား တည္ေဆာက္ျခင္းကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္လိုေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရန္သူမ်ား ေပၚေပါက္လွ်င္လည္း၊ ထိုရန္သူမ်ားကို အျပီးတိုင္ ေခ်မွဳန္းပစ္ႏိုင္သည္ အထိ- ဗမာ႕လူထုၾကီးအား ဇာတိေသြး ဇာတိမာန္ မ်ား တခဲနက္ တက္ၾကြလာႏိုင္ေအာင္ ဤေက်ာက္တိုင္ၾကီးသည္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္သည္ ျဖစ္ပါေစသတည္း။

ဓါတ္ပံု အညႊန္း -သမၼတႀကီး စိဝ္ေရႊသိုက္ထံ က်မ္းသစၥာ က်ိမ္ဆုိေနသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သခင္ႏု။ (၁၉၄၈ ခု ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္)

(ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ျပန္ၾကားေရး ႏွင္႔ အသံလႊင္႔ဌာန.. မွ ထုတ္ေဝေသာ ” ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပြဲ ” စာအုပ္မွ မူရင္းအေရးအသား အတုိင္း ကူးယူေဖၚျပသည္။)

Credit => Nay Win FB စာမ်က္ႏွာ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: