ျမန္မာ နိုင္ငံမွာ က်ေနာ္ တို႔ မြတ္စ္လင္မ္ ေတြ လြတ္လပ္ေရးး ရျပီးလား?

CREDIT to လန္ဗားၾကီး ။ ။
{<{<{<{<{<{<{ လြတ္လပ္ေရး }>}>}>}>}>}

ေခါင္းးးစဥ္ျမင္တာနဲ႔ လန္ဗားက ေတာ့
တစ္ခု မျပီးေသးဘူး ေနာက္တစ္ခုစတယ္ပဲေျပာေျပာ

ႀကိဳက္တဲ႔ ေခါင္းစဥ္ တပ္ က်ေနာ္ ျပန္လည္ ေျဖရွင္းးး
ေပးးးးမည္ မဟုတ္ပါ ။

က်ေနာ့္ ရင္ထဲက ခံစားခ်က္ တစ္ခ်ိဳ႕ကို တင္ျပလို
ျခင္း သက္သက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။

လြတ္လပ္ေရးးး ဆိုေတာ့ ျမန္မာ နိုင္ငံမွာ
က်ေနာ္ တို႔ မြတ္စ္လင္မ္ ေတြ လြတ္လပ္ေရးး
ရျပီးလားဗ်ားး

ဗုဒၶဘာသာ ခရိယာန္ ဟင္ဒူ ေတြလို
လမ္းေပၚလွည့္ျပီး စတိပ္ထိုးးျပီးး
က်ေနာ္ တို႔ အစၥလာမ္ တရား ေဟာခြင့္ ရွိျပီးလားး

ရွိျပီဆိုရင္ က်ေနာ္ တို႔ လြတ္လပ္ေရး ရတယ္လို႔
မွတ္မယ္

အတန္းေက်ာင္းေတြမွာ ဘုရားရွိခိုးႀကသလို
က်ေနာ္တို႔ အတြက္ နမာဇ္ဖတ္ခြင့္ ရွိျပီလားးး

ရွိျပီဆိုရင္ က်ေနာ္ တို႔ လြတ္လပ္ေရး ရတယ္လို႔
မွတ္မယ္

ေက်ာင္းတတ္ရင္း လမ္းသြားရင္း ကားလမ္းကူးရင္း
Aloe ကုလားးး လို႔ အဆဲခံရတာ လြတ္ျပီးလားး

လြတ္ျပီ ဆိုရင္ က်ေနာ္ တို႔ လြတ္လပ္ေရး ရတယ္လို႔
မွတ္မယ္

ခြင့္တူညီမွ် ဝါဒ ဆိုျပီး က်ေနာ္တို႔ မြတ္စ္လင္မ္ ေတြရဲ႕
အသက္ေပါင္း ရာေက်ာ္ သတ္ခဲ႔ႀကတဲ႔ တရားခံေတြ
ဖမ္းေပးျပီးးးျပီလားးး

ဖမ္းျပီးးးျပီဆိုရင္ က်ေနာ္ တို႔ လြတ္လပ္ေရး ရတယ္လို႔ မွတ္မယ္

က်ေနာ္ တို႔ မြတ္စ္လင္မ္ ေတြ အျပစ္မရွိပဲ အဖမ္းးးခံ
မတရားးး ေထာင္ခ်ေနတာေတြ ရပ္ျပီးးးးလားး

ရပ္ျပီဆိုရင္ က်ေနာ္ တို႔ လြတ္လပ္ေရး ရတယ္လို႔
မွတ္မယ္

အစၥလာမ့္ ပံုစံ အတိုင္း ေနထိုင္နိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝ
{ မည္သူမွ ပုတ္ခတ္ေဆာ္ကားး ျခင္းး မရွိပဲ }
ရျပီလားးး

ရျပီဆိုရင္ က်ေနာ္ တို႔ လြတ္လပ္ေရး ရတယ္လို႔
မွတ္မယ္

နိုင္ငံေတာ္က လူနည္းစု အနွိပ္စက္ ခံရသူေတြ ဘက္
ရပ္တည္ျပီးး အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ေတြကို
နိုင္ငံေတာ္ ဘက္က ေတာင္းပန္ျပီးးးး
မတရားး ဖ်က္ဆီးးးျခင္းးး ခံရတဲ႔ ဗလီတိုင္းးးကို ျပန္
လည္ တည္ေဆာက္ ေပးးး ခဲ႔ျပီးလား

တည္ေဆာက္ေပးးခဲ႔ျပီဆိုရင္ က်ေနာ္ တို႔ လြတ္လပ္ေရး ရတယ္လို႔ မွတ္မယ္

ျပည္သူေတြ မိမိတို႔ ဘက္ကို အာရံုမရေအာင္
အစၥလာမ္ ကို စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးးးခိုင္းထားတဲ႔ မဘသကို နိုင္ငံေတာ္ က ဖန္တီး ခိုင္းေစထားတာပါ
လို႔ ဝန္ခံျပီး ထို အဖြဲ႕ေတြကို ဖ်က္သိမ္း လိုက္ျပီးလား

ဖ်က္သိမ္း လိုက္ျပီဆိုရင္ က်ေနာ္ တို႔ လြတ္လပ္ေရး ရတယ္လို႔ မွတ္မယ္

အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ နည္းပါးးတဲ႔ ရပ္ကြက္ေတြမွာ
ျမိဳ႕စြန္ ေတြမွာ ငါ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ကြ လို႔
ေႀကညာျပီး အစၥလာမ္ နည္းစနစ္နဲ႔ ေနနိုင္ျပီးးလားး

ေနနိုင္ျပီဆိုရင္ က်ေနာ္ တို႔ လြတ္လပ္ေရး ရတယ္လို႔
မွတ္မယ္

ျမန္မာ နိုင္ငံမွာ ေမြးးး ျမန္မာေရေသာက္ျပီးး
ျမန္မာဆန္စား ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္
တိုက္ပြဲ ခဲ႔ တဲ႔ ျမန္မာ မြတ္စ္လင္မ္ ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕
သားစဥ္ေျမးဆက္ ေတြကို အိမ္ရွင္ အျဖစ္ လက္ခံျပီးး
လားးးးးး

လက္ခံျပီဆိုရင္ က်ေနာ္ တို႔ လြတ္လပ္ေရး ရတယ္လို႔
မွတ္မယ္

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေနတဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံသားစစ္စစ္
အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္တိုင္ နိုင္ငံသားး မွတ္ပံုတင္
ကိုင္ ခြင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ နဲ႔ ရျပီလားးး

ီရျပီဆိုရင္ က်ေနာ္ တို႔ လြတ္လပ္ေရး ရတယ္လို႔
မွတ္မယ္

ေျပာမယ္ ဆို ေနာက္ထပ္ အမ်ားးးႀကီးးး က်န္ေသးးတယ္ ဒါေပမဲ႔

က်ေနာ္ တို႔ မရွက္ပဲ လြတ္လပ္ေရးး အတြက္ ဂုဏ္ျပဳ
ေနႀကတာ သီခ်င္ သံ တစ္ညံညံ နဲ႔ အလႅာဟ္သွ်င္ျမတ္ သခင္ ကို စစ္ေႀကညာေနသလိုပဲ

ထပ္ေတာ့ မေျပာေတာ့ ဘူးးးး

ျပသနာ ရွာတာလည္းးမဟုတ္ ဖသဝါလည္းး
မေပးးထားးဘူးး ဒီpost နဲ႔ ပတ္သက္ျပီးး
ဘာမွ ျပန္လည္ ေျဖရွင္းးးဖို႔လည္း မရွိဘူးးး

ဒီေလာက္ပါပဲ

မည္သူ မဆို ခြင့္မေတာင္းးပဲ စိတ္ႀကိဳက္share နိုင္
သည္ ။

အျပစ္နဲ႔ မကင္းသူ { ေမာင္လန္ဗား }

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: