ဘာေၾကာင့္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ဘာေၾကာင့္လည္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနႏွင့္ –
ေက်ာင္းသားသပိတ္ကုိ စိတ္ဓါတ္အားေပးမွဳႏွင့္
လူအင္အားျဖည့္ဆည္း၀ုိင္းရံ ပန္ ့ပုိးမွဳလုပ္၍

စစ္အစုိးရ ဆန္ ့က်င္မွဳအ႐ွိန္ျမင့္တင္ေပးၿပီး
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မွဳလုပ္ေပးရန္ ဖိအားေပးသင့္ပါလ်က္ –

သပတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္
အစုိးရ ညွိႏွဳိင္းျပလည္မွဳရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္ဟုေၾကျငာခဲ့သည္။

ေဒၚစုကုိ အႀကံမေပးၾကဖူးလား
ေဒၚစုနားမလည္တာလား

အခြင့္အေရး ထုိင္ေစာင့္၍ မရပါ –
အခြင့္အေရးကုိ ဖန္တီးယူရမည္
ရသည့္အခြင့္အေရးကုိ လူထုအတြက္အသုံးခ်ႏုိင္ရမည္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: