မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားမွဳမ်ဳိးစုံ လုပ္ေနမွဳမ်ားကုိ စြမ္းအား႐ွင္ႏွင့္ေအာင္ေသာင္းကသာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ေၾကာင္႔ ဦးသိန္းစိန္၊ မင္းေအာင္လွဳိင္ ႏွင့္ ဦးေ႐ႊမန္းတုိ ့မပါ၀င္ အျပစ္မ႐ွိဟု လြဲမွားစြာထင္ေနၾကပါသည္

မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားမွဳမ်ဳိးစုံ လုပ္ေနမွဳမ်ားကုိ စြမ္းအား႐ွင္ႏွင့္ေအာင္ေသာင္းကသာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း  ေၾကာင္႔ဦးသိန္းစိန္၊ မင္းေအာင္လွဳိင္ ႏွင့္ ဦးေ႐ႊမန္းတုိ ့မပါ၀င္ အျပစ္မ႐ွိဟု လြဲမွားစြာထင္ေနၾကပါသည္

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားမွဳမ်ဳိးစုံ လုပ္ေနမွဳမ်ားကုိ စြမ္းအား႐ွင္ႏွင့္ေအာင္ေသာင္းကသာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျမန္မာ လူထု မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ကမၻာကသိေနၾကပါၿပီ။

ျမန္မာစစ္အစုိးရအေနႏွင့္ အျပစ္မ႐ွိဟု လြဲမွားစြာထင္ေနသူမ်ား မ်ားစြာ႐ွိပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္၊ မင္းေအာင္လွဳိင္ ႏွင့္ ဦးေ႐ႊမန္းတုိ ့မပါ၀င္ အျပစ္မ႐ွိဟု လြဲမွားစြာထင္ေနၾကပါသည္။

COMMAND RESPONSIBILITY ေခၚ အမိန္ ့ေပးႏုိင္မွဳအာဏာ ထိပ္ဆုံး႐ွိသူတုိ ့မွာ၄င္းတုိ ့ လက္ေအာက္ အဖြဲ ့၀င္မ်ား လုပ္ေဆာင္မွဳ အတြက္တာ၀န္႐ွိသည္၊ အျပစ္႐ွိသည္။

၄င္းအျပင္ ျပစ္မွဳဥပေဒအရ OMISSION OF DUTY ေခၚတာ၀န္႐ွိသူ၏ တာ၀န္ပ်က္ကြက္မွဳ မွာ ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ အျပစ္႐ွိပါသည္။

ဥပမာ – သမတ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊ ရဲခ်ဳပ္၊ ကာခ်ဳပ္ အစ႐ွိသူတုိ ့သည္ ၄င္းအႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားမွဳမ်ဳိးစုံ လုပ္ေနသူ တုိ ့၏ ရန္ျပဳ  မဳွ  မွ အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္မွဳ
နွင့္ ရာဇ၀တ္သားမ်ားအေပၚ ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္မွဳတုိ ့ကုိ က်ဴး လြန္၍ ၄င္းတုိ ့မွာတာ၀န္ပ်က္ကြက္မွဳဟူေသာ ျပစ္မွဳကုိ က်ဴးးလြန္ရာေရာက္၍ ဥပေဒအရ အျပစ္ေပးခံၾကရႏုိင္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: