စစ္ပြဲမ်ားအတြက္ အစၥလာမ့္က်င့္ဝတ္ နီတိ War Ethics in Islam

War Ethics in Islam
-စစ္ပြဲမ်ားအတြက္ အစၥလာမ့္က်င့္ဝတ္ နီတိ

-Prisoners of War(POW)
-စစ္သံု႕ပမ္းမ်ား အေရး

No one should be burned alive or tortured with fire.
မည္သူ႕ကိုမွ် မီးႏွင့္ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ အရွင္လတ္လတ္မီး႐ိႈ႕ျခင္း မျပဳရ။

Wounded soldiers who are neither unfit to fight, nor actually fighting,
should not be attacked.
တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ေသာ သို႕မဟုတ္
တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမရွိေတာ့ေသာ ဒါဏ္ရာရစစ္သည္ေတာ္ကို တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳရ။

Prisoners of war should not be killed.
စစ္သံု႕ပမ္းမ်ား ကို သတ္ျဖတ္ျခင္း မျပဳရ။

It is prohibited to kill anyone who is tied up or in captivity.
လက္ရဖမ္းမိသူ၊ ၾကိဳးျဖင့္ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္းခံရသူကို သတ္ျဖတ္ျခင္းအား
တားျမစ္သည္။

တမန္ေတာ္ေတြProphets ကို ထာဝရဘုရားသခင္က ေစလႊတ္တယ္လို႕
ဂ်ဴး၊ ခရစ္ယာန္ နဲ႕ အစၥလာမ္တို႕က လက္ခံယံုၾကည္ထားၾကတယ္။

အျခားဘာသာေတြနဲ႕ပါတ္သက္လို႕ ဗဟုသုတနည္းတဲ့အတြက္
ကိုယ့္အစၥလာမ္နဲ႕ပါတ္သက္တာကိုပဲ အဓိကထားေျပာပါ့မယ္။

အစၥလာမ္ မွာ
ကုရ္အာန္က အလႅာအရွင္ျမတ္ရဲ့စကားပါ။
အလႅာအရွင္ျမတ္ရဲ့ စကား
Divine Theories ေတြကို တိုက္႐ိုက္နားမလည္ခဲ့လ်င္
အလႅာအရွင္ျမတ္ရဲ့ ေစတမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္ (peace be upon Him) ရဲ့
ဆုံးမ ညႊန္ျပစကားမ်ား(ဟဒီးဆ္)၊
က်င့္ဝတ္ေဆာင္တာမ်ား(စြႏၷသ္)ဟာ
ကုရ္အာန္ကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုရွင္းျပေပးတဲ့ Definitions မ်ားပါ။

တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး မုဟမၼဒ္(p.b.H) ဟာ
သူ႕ရဲ့ တမန္ေတာ္သက္တမ္းကာလတစ္ေလ်ာက္
အလႅာအရွင္ျမတ္ရဲ့ အလိုေတာ္နဲ႕ဆန္႕က်င္ျပီး
ေျပာဆို ျပဳမူခဲ့ျခင္းမ်ား အလ်င္းမရွိခဲ့ေလေတာ့
တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး(p.b.H)ရဲ့ စကားမ်ား(ဟဒီးဆ္)၊
တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး(p.b.H)ရဲ့ အျပဳအမူအက်င့္အၾကံမ်ား(စြႏၷသ္)ဟာ
အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြအတြက္
ကုရ္အာန္ျပီးလ်င္ ဒုယမၼိ အေရးအၾကီးဆုံး ျပဌာန္းခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး မုဟမၼဒ္(p.b.H)ဟာ
တမန္ေတာ္အျဖစ္ခ်ီးျမႇင့္ခံရျပီး
အစၥလာမ္ကို ဒုကၡမ်ိဳးစံုအား ၾကံ့ၾကံ့ခံလ်က္ ျဖန္႕ခ်ီခဲ့တဲ့
သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ
ပထမ ၁၄ ႏွစ္ခန္႕အထိ
“ခႏၲိစ သည္းခံတရား” လက္ကိုင္ထားလ်က္နဲ႕သာ
ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ျခင္းConfrontation ကိုေရွာင္က်ဥ္ခဲ့ပါတယ္။

ဇာတိ ရပ္ရြာသာမက ပိုင္ဆိုင္သမွ်စြန္႕လႊတ္ကာ
မဒီနာျမိဳ႕သို႕ တရပ္တေက်း ေျပာင္းေရႊ႕ပါေသာ္လည္း
ေငြအား လူအား အဆမတန္သာလြန္ၾကေသာ
မိမိမ်ိဳးႏြယ္တူ အာရဗ္ အရင္းအခ်ာမ်ားက
Genocide မ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ရန္အတြက္
စစ္ပြဲမ်ားကို စနစ္တက် ျပင္ဆင္ဆင္ႏႊဲၾကေလရာ၊
တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး(p.b.H)လည္း
အလႅာအရွင္ျမတ္ အမိန္႕ေတာ္အတိုင္း
မိမိတို႕ အဖိႏွိပ္ခံ လူနည္းစုတို႕အတြက္
မတရားက်ဴးေက်ာ္စစ္မ်ားကို တြန္းလွန္ခုခံရေသာ
“ဂ်ီဟားဒ္” ဟုေခၚသည့္
“တရားေသာစစ္ပြဲ” မ်ား ဆင္ႏႊဲရေလေတာ့သည္။

“Permission to fight is granted to those against whom war is made, because they have been wronged, and God indeed has the power to help them. They are those who have been driven out of their homes unjustly only because they affirmed: Our Lord is God” (22:39–40).

ထိုသူတို႕သည္(မြတ္စ္လင္မ္တို႕သည္)ကား မတရားျပဳမူခံခဲ့ရေခ်ျပီ၊
ထို႕အတြက္ စစ္မက္ျပဳလာသူတို႕အား ခုခံတိုက္ခိုက္ရန္ အခြင့္ျပဳေလသည္။
ငါ အလႅာအရွင္သည္ ထိုသူတို႕ကို ကူညီႏိုင္စြမ္းရွိေပသည္။
သူတို႕သည္ (အစၥလာမ္သာသနာအေပၚဝယ္) ၾကံ့ၾကံ့ခံရပ္တည္ေသာေၾကာင့္
သူတို႕၏ အိုးအိမ္မ်ားမွ တရားမဲ့ ေမာင္းထုတ္ခံၾကရေလသည္။

ဤကဲ့သို႕စစ္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲရသည္ႏွင့္အမွ်
“စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္” တစ္ဦးပီသစြာ
မိမိ “တပ္မေတာ္သားမ်ား” လိုက္နာရမည့္ “စစ္ဥပေဒမ်ား” ကိုလည္း
ထုတ္ျပန္ ျပဌာန္းရေလေတာ့သည္။

က်ေနာ္တို႕၏ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး(p.b.H)
ျပဌာန္းက်င့္သုံးခဲ့ေသာ ေအာက္ပါ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ႏွင့္
ယခု “ဂ်ီဟားဒ္” ဟုေအာ္ကာ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ေနၾကေသာ
မည္သည့္တပ္ဖြဲ႕ကိုမဆို ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ိန္ထိုးၾကည့္ကာ
ထိုသူမ်ားသည္ အစၥလာမ္သာသနာကိုလိုက္နာက်င့္သုံးေသာ
မြတ္စ္လင္မ္မ်ား ဟုတ္မဟုတ္
အစၥလာမ္ကျပဌာန္းထားေသာ
ဂ်ီဟားဒ္ စစ္စစ္ကို ဆင္ႏႊဲေနျခင္းဟုတ္မဟုတ္ကို
မိမိတို႕ဖာသာ ေဝဖန္ဆုံးျဖတ္ၾကေတာ္မူပါခင္ဗ်ား။

-War Ethics in Islam
-စစ္ပြဲမ်ားအတြက္ အစၥလာမ့္က်င့္ဝတ္ နီတိ

-Prisoners of War(POW)
-စစ္သံု႕ပမ္းမ်ား အေရး

No one should be burned alive or tortured with fire.
မည္သူ႕ကိုမွ် မီးႏွင့္ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ အရွင္လတ္လတ္မီး႐ိႈ႕ျခင္း မျပဳရ။

Wounded soldiers who are neither unfit to fight, nor actually fighting,
should not be attacked.
တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ေသာ သို႕မဟုတ္
တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမရွိေတာ့ေသာ ဒါဏ္ရာရစစ္သည္ေတာ္ကို တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳရ။

Prisoners of war should not be killed.
စစ္သံု႕ပမ္းမ်ား ကို သတ္ျဖတ္ျခင္း မျပဳရ။

It is prohibited to kill anyone who is tied up or in captivity.
လက္ရဖမ္းမိသူ၊ ၾကိဳးျဖင့္ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္းခံရသူကို သတ္ျဖတ္ျခင္းအား
တားျမစ္သည္။

Residential areas should not be pillaged, plundered or destroyed,
nor should the Muslims touch the property of anyone
except those who are fighting against them.
အရပ္သား လူေန အိမ္ေျခ ရပ္ရြာမ်ားကို လုယက္ဖ်က္ဆီးျခင္း မျပဳရ၊
ထို႕အတူ မြတ္စ္လင္မ္တို႕သည္(မြတ္စ္လင္မ္မွန္လ်င္)
မိမိတို႕ႏွင့္ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ေနမ်ားမွလြဲ၍
တပါးသူတို႕၏ ဥစၥာပစၥည္းတို႕ကို ထိကိုင္ျခင္းမွ်ေတာင္ မျပဳရ။

Muslims must not take anything from the general public of
the conquered country without paying for it.
မြတ္စ္လင္မ္တို႕သည္(မြတ္စ္လင္မ္မွန္လ်င္)
မိမိတို႕တိုက္ခိုက္ေအာင္ႏိုင္ေသာတိုင္းႏိုင္ငံ၏ အရပ္သားျပည္သူမ်ားထံမွ
အခ တန္ဖိုးမေပးပဲ မည္သည့္အရာကိုမွ် ယူေဆာင္ျခင္း မျပဳရ။

The corpses of the enemy must not be disgraced or mutilated.
ရန္သူ၏ အေလာင္းမ်ားကို သိကၡာမဲ့ေစေသာ
မခန္႕ေလးစား မဖြယ္မရာအလုပ္မ်ား မျပဳမူရ။

Treaties must not be broken.
ပဍိညာဥ္ မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း မျပဳရ။

အစရွိသည္ျဖင့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားထဲက
“ေရွာင္ရန္” အခ်ိဳ႕ကိုသာတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ားၾကီးက်န္ေနေသးသလို၊
“ေဆာင္ရန္” က်င့္ဝတ္မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနပါေသးတယ္။

ဒါနဲ႕ သတိရလို႕ ေမးပါရေစဦးဗ်ာ။
ကမ႓ာတစ္လႊား အစၥလာမ္အၾကမ္းဖက္သမားေတြသာ
ဒီစည္းကမ္းေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနၾကတယ္လို႕ ေအာ္ေနၾကတယ္။
အစၥေရး စစ္တပ္ႏွင့္တကြ ကမ႓ာ့အင္အားၾကီး ႏိုင္ငံမ်ားမွစစ္တပ္မ်ား၊
ဤက်င့္ဝတ္မ်ား ေစာင့္ထိမ္းၾကပါရဲ့လားဗ်ာ။

ကဲ နီးနီးနားနားပဲ ေမးပါရေစ။

၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား ႏွင့္
ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း တိုင္းရင္းသူ တိုင္းရင္းသားမ်ားခင္ဗ်ား။
လူၾကီးမင္းတို႕ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ၾကီးအေၾကာင္းကို အသိဆုံးပါ။
အထက္ပါအခ်က္မ်ားနဲ႕ခ်ိန္ထိုးျပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျဖပါ။

က်ေနာ္တို႕ မြတ္စ္လင္မ္ ပီသသူေတြကေတာ့
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရဲရဲဝံ႕ဝံ႕ေျဖမယ္။

ISIS ဆိုတဲ့ေကာင္ေတြ ဟာ
မြတ္စ္လင္မ္မေျပာ နဲ႕ လူေတာင္မဟုတ္ဘူးဗ်။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

က်ေနာ္မွီျငမ္းေသာ မူရင္း Post
Aung Soe Lynn
59 mins · Edited ·
ကြၽန္ေတာ္ဖတ္ဖူးတာေတြနဲ႔ ဒီေန႔ေတြ႕ေနရတာေတြ႕နဲ႕ အေတာ္ကြာတယ္။
POW နဲ႔ ပတ္သက္တာ IRFI ဝက္ဆုိဒ္က.
War Ethics in Islam : Prisoners of War မွာ ေတြ႕ လုိ႔ မွားမ်ား မွားေနလားလုိ႔
No one should be burned alive or tortured with fire.
Wounded soldiers who are neither unfit to fight, nor actually fighting, should not be attacked.
Prisoners of war should not be killed.
It is prohibited to kill anyone who is tied up or in captivity.
Residential areas should not be pillaged, plundered or destroyed, nor should the Muslims touch the property of anyone except those who are fighting against them.
Muslims must not take anything from the general public of the conquered country without paying for it.
The corpses of the enemy must not be disgraced or mutilated.
Corpses of the enemy should be returned.
Treaties must not be broken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: