ကုိယ့္အတတ္ကုိယ္စူးေနေသာ ျမန္မာစစ္အစုိးရ အခု အ႐ူးမီး၀ုိင္းျဖစ္ေနၿပီ

ကုိယ့္အတတ္ကုိယ္စူးေနေသာ ျမန္မာစစ္အစုိးရ

ေက်ာင္းသားသပိတ္ကုိ ၿဖဳိခြဲရန္ရည္႐ြယ္၍
စစ္အစုိးရ အဆက္ဆက္ က တကၠသုိလ္မ်ားကုိ
ထပ္တလဲလဲ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာခြဲ၍ အၿမိဳ ့ၿမိဳ ့အနယ္နယ္သုိ ့ျဖန္ ့ပုိ ့ခဲ့သည္။

ယခင္က ေက်ာင္းသားသပိတ္ဆုိလ်င္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု႐ွိေသာ
ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ႏွင့္ စက္မွဳတကၠသုိလ္ တုိ ့မွာ hot spot အျဖစ္ ဗဟုိျ့ပဳခဲ့ၾကသည္။

ယခု စစ္အစုိးရ ကုိယ့္အတတ္ကုိယ္စူးၿပီ
အပူဖု တစ္လုံးႏွစ္လုံးထြက္၍ ေခါင္တုံးရိတ္လုိက္မွ ေခါင္းတခုလုံး အနာအျပည့္ ထြက္လာေသာ ကေလးအခ်ဳိ ့ကဲ့သုိ ့—

ေက်ာင္းသား သူပုန္မ်ဳိးေစ့ကုိ ျမန္မာျပည္အႏွံ ့ျဖန္ ့က်ဲထားသလုိျဖစ္ၿပီး အခု အ႐ူးမီး၀ုိင္းျဖစ္ေနၿပီ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: