အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မိဘျပည္သူ မွ သမၼတ ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ သို႔ ေမတၲာရပ္ခံပန္ၾကားခ်က္

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မိဘျပည္သူ မွ
သမၼတ ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ သို႔ ေမတၲာရပ္ခံပန္ၾကားခ်က္။
=======================================
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ေသာ မိဘျပည္သူတစ္ဦးသည္
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ( ၁/ ၂၀၁၅) ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၆ ရက္
၁၃၇၆ ခုႏွစ္ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၃ ရက္ ဒီကေန႔ေန႔စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာပါသည္။
ေၾကျငာခ်က္အျပည့္အစံုမွာ-
အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မိဘျပည္သူ မွ
သမၼတ ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ သို႔ ေမတၲာရပ္ခံပန္ၾကားခ်က္။
၁။ျပည္သူမ်ားသည္ တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္
လူမႈဘဝဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အစဥ္ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိရာ အစိုးရ၏ယခင္ျပစ္မႈမ်ားကို
ခြင့္လႊတ္လ်က္ လက္ခံေပးေနေသာ္လည္း အစိုးရဘက္မွ အေျပာျဖင့္သာပူးေပါင္းျပီး
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈမရွိသျဖင့္ ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ႔ပါ။

၂။ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာေနထိုင္
လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္အေရးၾကီးေသာ္လည္း အဓမၼ ေျမသိမ္းလယ္သိမ္းမႈမ်ားကို
အစိုးရႏွင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ နီးစပ္ေသာသူမ်ားက ျပဳလုပ္ေနၾကသျဖင့္ စိတ္မေအးႏိုင္ၾကပါ။
၃။ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရအဆက္ဆက္တေလွ်ာက္ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားI
အမ်ိဳးအမည္မသိေသာေဒါသထြက္ေနသည့္ လူအုပ္ၾကီးမ်ား ေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ႔ရျခင္းမ်ား ပူေဆြးခဲ႔ရျခင္းမ်ားလည္း ၾကံဳခဲ႔ရသည္ကို ႏိုင္ငံတကာမွ သက္ေသမ်ားႏွင့္တကြ သိရွိၾကံဳေတြ႔ျပီးျဖစ္ပါသည္။
၄။ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးရာတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္အတူ
ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး I တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး Iတရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္
ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးတာဝန္မ်ားကို တက္ႏိုင္သေလာက္တာဝန္ခြဲယူလိုက္နာခဲ႔ေသာ္လည္း
အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ကမူ လိုက္နာျခင္းမရွိခဲ႔ျခင္းIခ်ိဳးေဖါက္သူမ်ားကို အေရးယူရန္ပ်က္ကြက္ခဲ႔ျခင္းမ်ား
ရွိခဲ႔သည္ကို ျပည္သူမ်ားၾကံဳေတြ႔ခံစားျပီးျဖစ္ပါသည္။
၅။ယခုအခါ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနၾကေသာ္လည္း
အစိုးရဘက္ကမူ စစ္မွန္ေသာသေဘာထားျဖင့္ ေဆြးေႏြးလိုစိတ္မရွိပဲ ႏိုင္ငံေရးကစားျခင္းl
၄င္းတို႔ေရးဆြဲထားေသာဥပေဒကိုသာ အတင္းအၾကပ္အတည္ျပဳရန္ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျခင္း
တို႔ကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
၆။ပညာေရးကိစၥကိုအေၾကာင္းျပဳ၍လည္းေကာင္းlဘာသာေရးကိစၥကိုအေၾကာင္းျပဳ၍လည္းေကာင္းl
လက္ပံေတာင္းကိစၥကိုအေၾကာင္းျပဳ၍လည္းေကာင္းlယခု ဝိႈက္ကတ္ကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳ၍
လည္းေကာင္း တိုင္းျပည္ဆူပူမႈျဖစ္ေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ေနသူမ်ား ၾကိဳးကိုင္ေနသူမ်ားတြင္
လက္ရွိအစိုးရတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေနမည္ကို ျပည္သူမ်ားႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားက စိတ္ပူလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
၇။သို႔ျဖစ္ပါ၍ အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းျပီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ကို
အမွန္တကယ္တည္ေဆာက္လိုပါလွ်င္ ရိုးသားေသာျပည္သူမ်ားကို လွည့္စားျခင္းမလုပ္ပဲl
ျပဳျပင္သင့္ေသာဥပေဒမ်ားကိုျပဳျပင္ရန္ ႏွင့္ တရားမွ်တလြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ကို
ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္က်င္းပေပးျခင္းျဖင့္
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေမတၲာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ား။

ဟိန္းၾကီး(မိဘျပည္သူ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: