“သားေ႐ႊအုိးထမ္းလာတာ ျမင္ပါရေစ”

“သားေ႐ႊအုိးထမ္းလာတာ ျမင္ပါရေစ”

 • ဆႏၵျပေနေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၊
 • ၄င္းတုိ ့၏မိဘျပည္သူ ေတာင္သူ၊ လယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊
 • အတုိက္အခံ ဒီခ်ဳပ္၊
 • ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္း သားမ်ားႏွင့္
 • ၾက့ံဖြံ (တပ္မေတာ္ ) တုိ ့အားလုံးေဘးကင္းၿပီး ခ်စ္ၾကည္ညီညႊတ္ၾက သည္ကုိ ေတြ ့လုိလွပါသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းထားေသာ ၾက့ံဖြံ ့ႏွစ္ဖြဲ ့ စလုံးကုိလုိအပ္ပါသည္။

  ဒီခ်ဳပ္အေနႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အျပည့္အ၀ ထိမ္းေက်ာင္းေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ေကာင္းမြန္ပြင့္လင္းေသာ အစုိးရအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားအကူအညီမ်ားႏွင့္ ရင္ႏွီးႁမွပ္ႏွံမွဳမ်ားဆြဲေဆာင္ေပးရန္လုိပါသည္။

  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၾက့ံဖြံ ့အဖြဲ ့တုိ ့မွာလည္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ လုံၿခဳံေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးသာမက ႏုိင္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱားကုိ ကၽြမ္းက်င္သူ မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္လုိအပ္ပါေသးသည္။

  ယခုႏွစ္ပုိင္းမ်ား၌ ညစ္ပတ္ေသာ ေအာက္လမ္းႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား ကုိ၀မ္းနည္း စြာေတြ ့႐ွိေနရပါသည္။

  ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တုိးတက္ေရးအတြက္ ျဖစ္ခဲ့သမွ်ကုိ သင္ပုန္းေျခ၍ အားလုံးညီညႊတ္စြာျဖင့္ အိမ္ေစာင့္ၾကားျဖတ္ အစုိးရတရပ္ဖြဲ ့စည္းရန္လုိအပ္ပါေနပါၿပီ။

  ၾက့ံဖြံ ့၊ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားပါ၀င္ေသာ လူ ၁၀၀ ခန္ ့ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကုိေ႐ြးၿပီး ၄င္းတုိ ့ျဖင့္၀န္ႀကီး ဒု၀န္ႀကီးမ်ားဖြဲ ့သင့္ပါၿပီး။

  ၾကံ့ဖြံ ့ႏွင့္ဒီခ်ဳပ္ တို႕ က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နွင့္ရာထူးမ်ားကုိ တလွည္႕စီ ေျပာင္း၍ ၂ ႏွစ္တခါတာ၀န္ယူသင့္ပါသည္။

  ၿပီးခဲ့သမွ်ကုိ အျပစ္မ႐ွာ အျပစ္မဖုိ ့ အေရးမယူပဲ သင္ပုန္းေျခၿပီး ႏွစ္နာသူမွန္သမွ်ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ထုိက္သင့္သလုိ ႏွစ္နာေၾကး ေပးၿပီး အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေပးမည္ဆုိပါကၾကားျဖတ္ အစုိးရ ဖြဲ႕ ေရး ကုိ ဆန္ ့က်င္မွဳေလ်ာ့သြားပါမည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: