ကိုးကန္႕ ဟာ တရုတ္လူမ်ဴိးမျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟာ ဘဂၤါလီ ဘယ္သို႕မွ်မျဖစ္ႏိုင္

ကိုးကန္႕ ဟာ တရုတ္လူမ်ဴိးမျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟာ ဘဂၤါလီ ဘယ္သို႕မွ်မျဖစ္ႏိုင္
===========================================
(ေရာဘတ္အယ္္လ္ဟို႕စ္)
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ကိုးက န္႕ ဆိုတဲ့ လူမ်ဴိး ရဲ႕ နာမည္ကို သူနဲ႕နယ္ျခင္းဆက္စပ္ေနတဲ့ တစ္ ဖက္ တရုတ္ျပည္က ခိုး၀င္လာတဲ့ တရုတ္ေတြ လို႕အတင္းနာမည္လာေပးလို႕ မရသလို၊ ျမန္မာ ျပည္တြင္းက မြတ္စလင္မ္ ေတြကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္က ဘဂၤါလီလို႕ အတင္းနာမည္လာ ေပးလို႕မရႏိုင္ပါ။

သူတို႕ဘဂၤါလီလို႕ စြပ္စြဲေနသူမ်ားမွာ ယေန႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တရား၀င္သံုး ဘဂၤလားစကားကို ေျပာဆိုတတ္သူမ်ား တစ္ေယာက္မွ မပါပါ။ ကိုးကန္႕တိုင္းရင္းသား ဆိုသူမ်ားကမွ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ တရား၀င္သံုး ဘာသာစကားျဖစ္တဲ့ ဖူထံုးဟြ(ေခၚ) မန္ဒရင္ ဘာသာစကားကို တရား၀င္ေျပာဆို ေရးသား သံုးစြဲေနၾကတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႕အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ထဲမွ ရိုဟင္ ဂ်ာကို ဘဂၤါလီဟု ကင္ပြန္းတပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အမည္ခံထားသူမ်ားတြင္ အခြင့္အာဏာမရွိ။

အခြင့္အာဏာမရွိဟု ဆိုလိုရာတြင္၊ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ မ်ားအရ ၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ လက္မွတ္ေရး ထုိး ခ်ဴပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဴပ္စာတမ္းမ်ားအရ မည္သည့္ အခြင့္အာဏာမွ် မရွိပါေၾကာင္းကို ဆို လိုျခင္းျဖစ္သည္။ အတင္းအက်ပ္ျပဳလုပ္လိုက ျပဳလုပ္သူ၏ သေဘာဆႏၵအရသာျဖစ္သည္။ အျပဳ လုပ္ခံရသူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵမပါဘဲ အလိုမတူမတရားျပဳက်င့္ျခင္းမွ်ၽသာျဖစ္သည္။

ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ယင္းမတရားျပဳက်င့္ခဲ့မႈ၏ အလင္ သည္ ဒိန္ခ်ဥ္ေဖာက္သကဲ့သို႕ က်န္ရွိေနဦး မည္သာျဖစ္ျပီး တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ေတာ့ ထိုအမွားကို ျပဳျပင္ရမည္သာျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ေဆြးေႏြးခန္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီး ဆိုသူ ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ ေျပာ ၾကားသြားခ်က္တစ္ခုကို ျပန္ ကိုးကား ေခ်ပလိုပါသည္။

ယင္း၏ ေျပာဆိုခ်က္တြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္သင့္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသား တစ္ မ်ဴိးမ်ဴိး ေျပာၾကားသည့္ ဘာသာစကားကို ေျပာတတ္ရမည္ ” ဟု ဆိုထားသည္။ ယေန႕ ရိုဟင္ ဂ်ာမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားဟု လက္ရွိအသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ဒိုင္းနက္ လူမ်ဴိး တို႕၏ တိုင္းရင္းသားသံုး ျဖစ္ေသာ ဘာသာစကားကို အတိအက်ပင္ ေျပာၾကားေနၾကပါ သည္။ ဒိုင္း နက္ မ်ားမွာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အသြင္၊အရပ္၊အႏြယ္၊ ဘာသာစကား၊ တူသူမ်ား ျဖစ္ပါ ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ ကိုးကြယ္သူမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႕ကို တိုင္းရင္းသား လူမ်ဴိး ၁၃၅ မ်ဴိးတြင္ ထည့္ သြင္း အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။

ကိုုးကြယ္ရာ ဘာသာကြဲသြားၾကသူ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုသာ ဘဂၤလားမွ ခိုး၀င္ေနထိုင္သူမ်ားဟု အ တင္းကာေရာ စြပ္စြဲေနျပီး၊ မည္သည့္ကာလက မည္သို႕ခိုး၀င္လာသည္ကိုမူ ယေန႕ထက္တိုင္ တိ က်သည့္ ေျဖ ရွင္းေျပာၾကားမႈမ်ဴိး ျမန္မာတာ၀န္ရွိသူမ်ား ယေန႕တိုင္မလုပ္ရေသးသည္ကို အံ့ၾသ မိသည္။ မသိ နားမလည္သူမ်ားကို ၀ါးခ်ေနသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို ေျပာၾကားလိုပါသည္။ အ မွန္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာေရာ၊ တိုင္းရင္းသားစာရင္းေပါက္ ဒိုင္းနက္ လူမ်ဴိးမ်ားပါ ထပ္တူေျပာၾကားေနၾက သည့္ ဘာသာစကားမွာ ယေန႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဘင္ေဂါလ္ ျပည္ နယ္မ်ားရွိ ဘန္ဂါလီ မ်ား ေျပာဆိုေနၾကသည့္ ရွာဒူးဘာရွား ဟုေခၚသည့္ ဘဂၤါလီ ဘာသာစကားႏွင့္ မတူပါ။ ထိုအခ်က္ကို အမ်ားျပည္ သူမ်ား သိသာထင္ရွားေအာင္ ျမန္မာတာ၀န္ရွိသူမ်ား မလုပ္ဘဲ တူသ ေယာင္ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေနၾက သည္ကိုသာ ေတြ႕ေနရပါသည္။

ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ ၏ ေျပာၾကားခ်က္ ေနာက္တစ္ခုတြင္ ရခိုင္ေဒသရွိ အဆိုပါလူမ်ဴိးမ်ား(ရိုဟင္ ဂ်ာ မ်ားမွာ) သူတို႕လို ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ ဘာသာစကား အျပင္ ရုပ္ရည္သြင္ျပင္လကၡဏာ မ်ားပါ မတူၾကပါဟု ဆိုထားသည္။ ထိုသူမ်ားကို ႏိုင္ငံသားကတ္ မ်ားထုတ္ေပးလိုက္မည္ကို စိုးရိမ္မိသည္ဟု ဆိုထားသည္။

ရုပ္ရည္ သြင္ျပင္ လကၡဏာမတူၾက ဟူသည့္အခ်က္ကို ယခုကဲ့သို႕ ေထာက္ျပခ်င္ပါသည္။ ပံုတြင္ ျပထားသည့္ ႏွစ္ဦးမွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရး ပါတီကို ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ ပူးတြဲတည္ေထာင္ခဲ့ၾက သည့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရခိုင္အစြန္းေရာက္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဦးလွေစာ ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ဦးမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ၾကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ ဆိုသူျဖစ္သည္။

၎တို႕ ႏွစ္ဦး ၏ ရုပ္ရည္ရူပကာ၊ မ်က္ႏွာသြင္ျပင္မ်ား တူၾကပါ၏ေလာ။ ယင္းတို႕၏ အသား အေရာင္မ်ား တူညီၾကပါ၏ေလာ။ မတူၾကပါဘဲ မည္သို႕ေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးစလံုး ရခိုင္လူမ်ဴိးဟု ခံယူ ေနၾကပါသနည္း။ မည္သူက ရခိုင္လူမ်ဴိး အစစ္ျဖစ္ပါသနည္း။ ယေန႕ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား မ်ားဟု ေျပာဆိုေနသူမ်ား ၏ ငါးပံုသံုးပံုမွာ ဦးေဇာ္ ေအး ေမာင္ ကဲ့သို႕ မြန္ဂိုလိြဳက္ အသြင္ရွိသူ မ်ားျဖစ္ျပီး က်န္ ငါးပံုႏွစ္ပံုခန္႕မွာမူ ဦးဦးလွေစာကဲ့သို႕ အီဘဲရီးယန္း ကုလားပံု ေပါက္ ေနသူမ်ားျဖစ္သည္ကို မည္သူမွ် ျငင္းမရႏိုင္ပါ။

ထို႕ျပင္ ထိုရုပ္ရည္သြင္ျပင္မတူ အုပ္စုႏွစ္စုတြင္ မည္သူမ်ားက ေရွးဦးရခိုင္တိုင္းရင္းသားအစစ္ မ်ားျဖစ္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ထင္ရွားသည့္ ျမန္မာ့သမိုင္းပညာရွင္ၾကီး တစ္ ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာသန္း ထြန္း ၏ ” ရခိုင္ျပည္ ဆို သည္ကား ေရွးက ကုလားျပည္ တစ္ခုမွ်သာ ” ဟူသည့္ အဆိုအမိန္႕ အရ ယခုပံုပါ ဦးဦးလွ ေစာ ကဲ့သို႕ ကုလားပံုေပါက္ေနသည့္သူမ်ားသာ မူလရခိုင္တိုင္းရင္းသားအစစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို မည္သူမွ်မျငင္းႏိုင္။

ယင္းသို႕အားျဖင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ရုပ္ရည္ သြင္ျပင္အေပၚ မီးမ်ားမီးႏိုင္၊ ေရမ်ားေရႏိုင္ ဟူဘိအလား ႏွိမ့္ခ်ေျပာဆိုဆက္ဆံေနမႈမ်ားသည္ ေအာက္တန္းက်လွေသာ ဖက္ဆစ္မ်ား၏ လုပ္ရပ္ဟု ယဥ္ေက်းေသာ ယေန႕ ကမၻာ့အသိုင္းအ၀န္း က တညီတညြတ္လက္ခံထားသည္ ဆိုသည္ကို ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ သိထားရပါမည္။ ယင္းသို႕အသြင္ေဆာင္သည့္ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင့္ ဖီလာဆန္႕က်င္ေနသည္ကို သိထားရမည္။

ဦးေဇာ္ေအးေမာင္၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္အခ်က္တြင္မွ ေဘာင္၀င္ျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လူၾကီးမင္းေျပာၾကားခဲ့သည္မ်ားအား လူၾကီးမင္းအေနျဖင့္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ တာ၀န္ယူ ရမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလးစားစြာအသိေပးေျပာၾကားလိုပါသည္။

ဓာတ္ပံု – ေရွ႕ပံု ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဦးလွေစာ ႏွင့္ ေနာက္ပံုမွာ ရႏ္ကုန္တိုင္းေဒ သၾကီး၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ၾကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ျဖစ္သည္။ ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ ၏ ဟုတ္သေယာင္ေယာင္ႏွင့္ လက္လြတ္စပယ္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား ေအာက္ပါ ဗီဒီယိုလင့္ခ္ တြင္ ၾကည့္ရႈနားဆင္ႏိုင္ပါသည္။

(ေရာဘတ္အယ္္လ္ဟို႕စ္)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: