ဗမာအစိုးရ။ရခိုင္။မဘသတို႔သြားေနသည့္ဖက္စစ္ စနစ္ နာဇီဝါဒ

Solonight Emparor : ဗမာအစိုးရ။ရခိုင္။မဘသတို႔သြားေနသည့္နာဇီဝါဒ.

နာဇီပါတီႏွင့္ ၀ါဒ ျဖန္႔ခ်ီေရး ယႏၱယား
=========================

နာဇီ ပါတီ၏ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရး ယႏၱယားသည္ ဟစ္တလာ အာဏာမရခင္ ႏွင့္ ရျပီးကာလမ်ား (၁၉၃၃-၁၉၄၅) အတြင္း အရွိန္အဟုန္ ႏွင့္ လည္ပါတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၁၉ တြင္ တဖက္သတ္ ခ်ဳပ္ဆုိခံခဲ့ရေသာ ဗာေဆးစာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္ယုိ႕ယြင္းလာေနေသာ ဂ်ာမာန္ လူထုအတြက္ စစ္ေသြးၾကြ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ ကုိ စတင္၀ါဒျဖန္႕ သြတ္သြင္းခဲ့ၾကသည္။


ေအာက္ေဖၚျပပါ စာတမ္းသည္ ၁၉၂၅-၂၆ တြင္ ဟစ္တလာကုိယ္တုိင္ ေရးသားခဲ့ေသာ မိန္းကမ့္ (Mein Kampf) မွ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ျပီး နာဇီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလတေလ်ာက္လုံး လက္စဲြ အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။

“၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးသည္ က်ယ္ျပန္ေသာ လူထုလူတန္းစား အလႊာအသီးသီးကုိ ဦးတည္ ဆဲြေဆာင္ႏူိင္ရမည္။

လူၾကဳိက္မ်ားႏူိင္မည့္ အသြင္ဖန္တီးႏူိင္ရမည္ျဖစ္ျပီး မိမိရည္ရြယ္ေသာ လူတန္းစား၏ နားလည္ႏူိင္ေသာ ပညာညဏ္အတုိင္းအတာကုိ အထူးသတိျပဳ ရေပမည္။

၎တုိ႕၏ စိတ္ခံစားမႈကုိ ဆဲြေဆာင္ႏူိင္ရန္လုိျပီး ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရး သေဘာတရားကုိ မ်က္ေျခမျပတ္ပဲ လူထု၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကုိ ႏႈိးဆြႏူိင္ရမည္။

၎တုိ႕၏ ႏွလုံးသားကုိ ဆဲြကုိင္လႈပ္ရမ္းႏူိင္မည့္ အျခင္းအရာကုိ စိတ္ပညာ ရႈ႕ေဒါင့္မွ ရွာေဖြႏူိင္ရမည္။

မိမိတုိ႕ ျပစ္မွတ္ထားေသာ လူတန္းစားမ်ားမွာ သံတမာန္မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ အက်ဳိးအေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္စြာ ေတြးေခၚႏူိင္စြမ္းရွိေသာ သူမ်ား ပါ၀င္မည္မဟုတ္၊

အဓိက ထားရမည့္သူမ်ားမွာ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားကုိ ခုတမ်ဳိး ေတာ္ၾကာတမ်ဳိး အျမဲတေစ ေျပာင္းလဲလဲြေသာ ကေလးသာသာ အေတြးရွိေသာ လူမ်ား (Human Children) ကုိသာ ရည္ရြယ္ရမည္။
(စာေရးသူ– သူမ်ားေျပာသည္ကုိ ယုံလြယ္ျခင္းကုိ ရည္ညႊန္းသည္)

ႏူိင္ငံရွိ လူအမ်ားစု၏ သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ အျမင္မ်ား ေတြးအေခၚ ႏွင့္
ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ …. (Forgive me for editing to understand more easily)
တည္ၾကည္ စြာ အက်ဳိးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားခ်င္းထက္ စိတ္ခံစားမႈကုိ ပုိ၍ အေလးေပးတတ္ေသာ သေဘာရွိသည္။

အဆုိပါ စိတ္ခံစားမႈမ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးနက္နဲမေန၊ လြယ္ကူျပီး တသမတ္တည္းျဖစ္ကာ အခ်စ္၊အမုန္း၊အမွား၊ အမွန္၊ အမွန္တရားႏွင့္ ေဖါက္ျပန္မႈစသည့္ ကဲြျပားျခားနားရန္ မခက္ခဲေသာ အျမင္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ထုိ႕အတြက္ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ ဦးတည္သည့္ အေၾကာင္းအရာအား ဓမၼဌိထန္က်က် ဘက္ႏွစ္ဖက္ သုံးသပ္ရန္ မလုိ၊ ဤသုိ႕ျပဳလုပ္က အျခားတဘက္ကုိ အေထာက္အကူျပဳရာ ေရာက္ႏူိင္ေပသည္။ သီအုိရီမ်ား စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ကုိးကား၍ မိမိအတြက္ အက်ဳိးရွိမည့္ ဘက္ကုိသာ အမွန္တရားအျဖစ္ တင္ျပႏူိင္စြမ္းရွိရမည္။

လူထု လူတန္းစား အလႊာအသီးသီးမွ လူအမ်ား၏ ခံယူႏူိင္မႈသည္ အကန္႕အသတ္သာရွိျပီး အားေပ်ာ့တတ္သည့္ အသြင္ရွိသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အလြယ္တကူ ေမေလ်ာ့သြားႏူိင္သည္။ သုိ႕ျဖစ္၍ ၀ါဒျဖန္႕သူမ်ားအေနျဖင့္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တတ္ႏူိင္သမွ် က်စ္လစ္၍ ပုံစံခြက္ထဲထည့္သြင္းကာ အဆက္မျပတ္ ထပ္တလဲလဲ ေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ အားလုံးမက်န္ မိမိေျပာလုိသည္ကုိ နားလည္လာၾကေပမည္။

အဆုိပါ မိန္းကမ့္ ပါ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ဂ်ဴးဆန္႕က်င္ေရး ဥပေဒမ်ား၊ ႏုရင္ဘတ္ ဥပေဒ ဟု အမည္တြင္သည့္ အာရန္ (Aryan) မဟုတ္သူမ်ား ႏွင့္ ဂ်ဴး၊ ဂ်စ္ပစီ၊ လူမည္မ်ား ထိမ္းျမားျခင္းကုိ တားျမစ္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ မစြမ္းမသန္သူမ်ားအား ကိစၥတုံး စီရင္သည့္ အစီအစဥ္ (T-4 Euthanansia) ၊ ႏွင့္ ဗာဆုိင္းစာခ်ဳပ္အေပၚ အျပစ္ပုံခ်၀ါဒျဖန္႔ျခင္း အစရွိသည္တုိ႕ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏူိင္ခဲ့သည္။

ထုိ႕အျပင္ Sturmabteilung (SA) ကုိ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ဟစ္တလာ အာဏာရရွိလာေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳခဲ့သည့္ မုန္တုိင္းတပ္( ရွပ္ညဳိ)ဟု ေနာက္ပုိင္းတြင္ လူသိမ်ားလာခဲ့သည္။ ၎အား ျပည္သူ႕လက္ရုံးတပ္ဖဲြ႕မ်ားအသြင္ ဖဲြ႕စည္းျပီး အဓိကတာ၀န္မွာ နာဇီလူထုအခမ္းအနားမ်ားတြင္ လုံျခဳံေရးယူရန္ ႏွင့္ အတုိက္အခံတုိ႕၏ လူထု စုေ၀းမႈမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီး ေခ်မႈန္းရန္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာရွိ တုိက္ပဲြသတင္းမ်ား၊ ရႈံးနိမ့္မႈမ်ားကုိ သေရာ္သည့္အေၾကာင္းမ်ား၊ က်ဆုံးသြားေသာ ဂ်ာမာန္စစ္သားမ်ားအား အမိေျမအတြက္ အသက္ေပးခဲ့ေသာ သူရဲေကာင္းမ်ား အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳမႈမ်ားကုိ ေရဒီယုိမွ ေန႕စဥ္နီးပါး အထက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားကုိ သုံး၍ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၾကသည္။

Ko Ko Gyi >>>

Yes, good. Please add or write again of the Fascism practiced by Hitler’s Nazi Germany and Mussolini of Italy is SIMILAR to U Thein Sein’s Myanmar Military Government and 969 Ma Ba Thas…May be ဗမာအစိုးရ။ရခိုင္။မဘသတို႔သြားေနသည့္ဖက္စစ္ ဝါဒ OR ဖက္စစ္ စနစ္ @ Fascism (/fæʃɪzəm/) is a form of radical authoritarian nationalism. Fascism borrowed theories and terminology from socialism but replaced socialism’s focus on class conflict with a focus on conflict between nations and races.[13] Fascists advocate a mixed economy.
4 Tenets>>>
4.1 Nationalism
4.2 Totalitarianism
4.3 Economy
4.4 Action
4.5 Age and gender roles
4.6 Palingenesis and modernism

Nationalism is the main foundation of fascism.[156] The fascist view of a nation is of a single organic entity which binds people together by their ancestry and is a natural unifying force of people.[157] Fascism seeks to solve economic, political, and social problems by achieving a millenarian national rebirth, exalting the nation or race above all else, and promoting cults of unity, strength and purity.

Fascism promotes the establishment of a totalitarian state.[163] The Doctrine of Fascism states, “The Fascist conception of the State is all-embracing; outside of it no human or spiritual values can exist, much less have value. Thus understood, Fascism is totalitarian, and the Fascist State—a synthesis and a unit inclusive of all values—interprets, develops, and potentiates the whole life of a people.

Fascism emphasizes direct action, including supporting the legitimacy of political violence, as a core part of its politics.[11][189] Fascism views violent action as a necessity in politics that fascism identifies as being an “endless struggle”.[190]
The basis of fascism’s support of violent action in politics is connected to social Darwinism.[190] Fascist movements have commonly held social Darwinist views of nations, races, and societies.[191] They say that nations and races must purge themselves of socially and biologically weak or degenerate people, while simultaneously promoting the creation of strong people, in order to survive in a world defined by perpetual national and racial conflict.[192] READ ALL HERE @ https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism#Nationalism

Advertisements

2 Responses to “ဗမာအစိုးရ။ရခိုင္။မဘသတို႔သြားေနသည့္ဖက္စစ္ စနစ္ နာဇီဝါဒ”

 1. drkokogyi Says:

  Melvin Moe

  ေက်ာင္းသား ေတြ ကို ဖမ္းေစခ်င္ ေနၾကတဲ့ လူေတြ ထဲမွာ တပ္က အထုတ္ခံထားရတဲ့ သူေတြ အမ်ားဆုံးဗ် (တပ္ထဲမွာ တုန္းက မရခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ိဳးေတြ ရေနေတာ့လဲ ခြက္ေပ်ာက္မွာ ေၾကာက္ေနတာပါဘဲ)

  ၉၆ တုန္းက ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမွဳမွာပါဝင္ခဲ့ လို႔ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး စစ္ေၾကာေရးမွာ ပါး ၂ ခ်က္ေလာက္ ပိတ္႐ိုက္လိုက္လို႔ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းေပး ျဖစ္သြားတဲ့ ပါတီဥကၠဌ ငေၾကာက္ ကလဲ ေက်ာင္းသားေတြ ကို ဖမ္းေစခ်င္တယ္

  ဘာသာေရးအမုန္းတရား ေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဟာခြင့္ရေနၿပီး ေထာက္ပ့ံမွဳေတြ ရ ဇိမ္က်ေနတဲ့ စစ္ဘုန္းႀကီး အခ်ိဳ႕ က လဲ ေက်ာင္းသားေတြ ကို နစ္နာေစခ်င္ၾကရွာတယ္

  စာမတတ္ ေပမတတ္ ရပ္ကြက္ဥကၠဌ ျဖစ္ေနတဲ့ စြမ္းအားရွင္ေတြ က လဲ ခြက္ေပ်ာက္မွာေၾကာက္လို႔ တာဝန္ လက္ပတ္ပတ္ၿပီး ကေလကေခ် စြမ္းအားရွင္လက္သစ္ေတြကို စုေဆာင္းေနၾကတာေပါ့

  တကယ္ေတာ့ ျမန္မာျပည္ တိုးတက္ခ်င္ရင္ လြယ္လြယ္ေလးဗ်

  အရပ္ဖက္ေျပာင္းၿပီး ေလက်ယ္ေနတဲ့ ဗိုလ္ျပဳတ္ေတြ ကို ယခင္လစာ အတိုင္းခံစားခြင့္ေပး တပ္ထဲျပန္သြင္းၿပီး ေရွ႕တန္းပို႔ လိုက္ပါ

  ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းေပး ပါတီ ဥကၠဌ ငေၾကာက္ ကို ပါး ၂ ခ်က္ေလာက္ ေခၚ ႐ိုက္လိုက္ပါ

  စာမတတ္ေပမတတ္ ရပ္ကြက္ ဥကၠဌ ဆိုသူေတြကို ေပၚတာထမ္းခိုင္း လိုက္ပါ

  စြမ္းအားရွင္လက္သစ္ ေထာင္ထြက္ ဂ်ပိုး သူခိုး ေတြ ကို ေထာင္ထဲျပန္ထည့္ လိုက္ပါ

  စစ္ဘုန္းႀကီး ေတြ ကို အရပ္ဝတ္ျပန္ဝတ္ေပးၿပီး တပ္ထဲ ျပန္ေခၚထားလိုက္ပါ (ဖြဲ႕စည္းပုံ မျပည့္တဲ့ တပ္ေတြအတြက္ အဆင္ေျပသြားလိမ့္မယ္)

  ၄၃၆ ျပင္ လိုက္ ပါ

  တိုင္းျပည္ ခ်က္ခ်င္း ဦးေမာ့လာမယ္

 2. drkokogyi Says:

  D Myo Chit – ဒီ မ်ိဳး ခ်စ္

  ေနမ်ိဳးေဝတို႕လို အမ်ိဳးသားေရးအေယာင္ေဆာင္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြကို …

  ဘယ္ေလာက္ပဲ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေဖာက္ …

  အေရးမယူပဲ လြတ္ထားတဲ့ ေရြး/ေကာ္၊ အစိုးရ
  ၾကားနာပြဲထဲ ပင့္ဖိတ္ျပီး အပုဎ္ခ်ခိုင္းတဲ့ လႊတ္ေတာ္

  ခင္ဗ်ားတို႕ ဟာ ျပည္သူက ၾကည္ညိဳဖို႕ မေကာင္းေအာင္
  ခင္ဗ်ားတို႕ သိကၡာ၊ ခင္ဗ်ားတို႕ ဂုဏ္ကို
  ခင္ဗ်ားတို႕ ဘာသာ
  ေျမာင္းထဲ တြန္းခ်ေနတာပဲ

  ခင္ဗ်ားတို႕ဟာ အၾကမ္းဖက္အားေပးေတြ ဆိုတာ ျပသေနတာပဲ

  အမ်ိဳးသားေရးနာမည္ခံေတြဟာ
  ၾကံ့ဖြတ္စစ္အစိုးရကလြဲရင္

  ကုလားဆိုလဲ … ခ်ပစ္လိုက္ ခ်ပစ္လိုက္
  ဒီခ်ဳပ္ဆိုလဲ ….ခ်ပစ္လိုက္ ခ်ပစ္လိုက္
  တိုင္းရင္းသား ဆိုလဲ ….ခ်ပစ္လိုက္ ခ်ပစ္လိုက္
  ၈၈ ဆိုလဲ …..ခ်ပစ္လိုက္ ခ်ပစ္လိုက္
  အလုပ္သမားဆိုလဲ …..ခ်ပစ္လိုက္ ခ်ပစ္လိုက္
  လယ္သမားဆိုလဲ …..ခ်ပစ္လိုက္ ခ်ပစ္လိုက္

  ေနာက္ဆုံး …
  ေက်ာင္းသား …..ဆိုလဲ ခ်ပစ္လိုက္ ခ်ပစ္လိုက္ …တဲ့

  ခင္ဗ်ားတို႕ အဆင့္ဟာ လိုင္စင္ရ လူမိုက္ဂိုဏ္း ျဖစ္ေနျပီ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: