History of our Kingswood building

[ 10-January -2014 ]

သမိုင္းမွတ္တမ္း(၁)

G.T.I,Kalaw&Ayetharyar

(၁) ေက်ာင္းစတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း

ကေလာ စက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းသည္ ကေလာၿမိဳ႕၊ အေနာက္ဗိုလ္ကုန္းရပ္ကြက္အတြင္း၌ တည္ရိွပါသည္။ ေက်ာင္းႀကီး၏ စာသင္ေဆာင္ပံုသဏၭာန္မွာ အင္းစိန္စက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းမွ သံုးထပ္မွန္ေဆာင္ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေက်ာင္းေဆာင္ကို ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္လုိက္ပါသည္။

အက်ယ္အ၀န္း ၆၀ ဒသမ ၈၃ ဧကေပၚတြင္တည္ရိွသည့္ ယင္းေက်ာင္းႀကီးမွာ စက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းမ်ားအနက္ ထူးျခားေသာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး (Mining Engineering) ဘာသာရပ္မွာ ကေလာစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌သာ ရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။

ေက်ာင္းစာသင္ေဆာင္ အေဆာက္အဦမွာ ယခင္က Staff College ေနရာျဖစ္သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ Staff College အား ဗထူးၿမိဳ႕သို႔ေျပာင္းေပးခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦကိုလည္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့သည္။ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္စဥ္က အမွတ္(၁၀)ရပ္ကြက္အတြင္းရိွ ပင္မစာသင္ေဆာင္ႏွင့္ ကေနာင္ေဆာင္၊ အမွတ္(၉)ရပ္ကြက္အတြင္းရိွ မိႈင္းလံုးေဆာင္ႏွင့္ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္အတြင္းရိွ သဇင္ေဆာင္တို႔ အပါအ၀င္ ဧက ၆၀ ေက်ာ္ ရိွခဲ့ပါသည္။

သမိုင္းမွတ္တမ္း (၂)
============

(၂) ေက်ာင္းအိပ္ေဆာင္မ်ား

ကေလာစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အိပ္ေဆာင္ႏွစ္ေဆာင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အိပ္ေဆာင္တစ္ေဆာင္တည္ရိွပါသည္။ ေက်ာင္းသားအိပ္ေဆာင္ႏွစ္ေဆာင္မွာ ကေနာင္ေဆာင္ႏွင့္ မိႈင္းလံုးေဆာင္တို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္မူ သဇင္ေဆာင္ကိုထားရိွပါသည္။

ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အေဆာင္ေနထိုင္ခြင့္ သတ္မွတ္ရာတြင္ ကေလာၿမိဳ႕ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး တည္ရိွရာေနရာႏွင့္ ေ၀းကြာေသာအရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသာ ျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ကေလာၿမိဳ႕ပတ္လည္ မိုင္ ၅၀ အကြာ စက္၀ိုင္းေဒသအတြင္းရိွ ေရႊေညာင္၊ ေတာင္ႀကီး၊ ဟဲဟိုး၊ ေအာင္ပန္း၊ သာစည္၊ မိတၳီလာ၊ သဲေတာ၊ ၀မ္းတြင္း၊ ျမစ္သား၊ မလိႈင္၊ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ရမည္းသင္း၊ တပ္ကုန္း၊ ပ်ဥ္းမနား စေသာၿမိဳ႕မ်ား၌ ေနထိုင္ၾကသူ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အေဆာင္ေနခြင့္မရၾကေပ။ ထိုသူမ်ားသည္ ျပင္ပ ပုဂၢလိကေဆာင္မ်ား၌သာ ငွားရမ္းေနထိုင္ၾကရ၏။

ေက်ာင္းသားေဆာင္ႏွစ္ေဆာင္အနက္ ကေနာင္ေဆာင္သည္ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းႏွင့္ အေ၀းဆံုးျဖစ္ၿပီး ၿမိဳကြက္ႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာ၌ တည္ရိွပါသည္။ ေတာင္ကုန္းထက္၌တည္ရိွသည့္ အနီေရာင္ အုတ္တိုက္ႏွစ္ေဆာင္တြဲႀကီးျဖစ္၏။ ယင္းအေဆာက္အဦသည္ ကိုလိုနီေခတ္က ကင္းစ္၀ုဒ္ အမ်ဳိးသမီးေက်ာင္းေဆာင္အျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့ပါသည္။

မိႈင္းလံုးေဆာင္မွာမူ သြပ္မိုး၊
ပ်ဥ္ကာ ႏွစ္ခန္းတြဲ ေျခာက္ခန္းပါရိွေသာအေဆာင္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းႏွင့္နီးကပ္စြာတည္ရိွသည္။ အေဆာင္ထမင္းစားခန္းႏွင့္ ကပ္လ်က္အျခမ္းအား မွန္ကာရံထားၿပီး ေနာင္တြင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္ကို ထားရိွေပးပါသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အတြက္ သဇင္ေဆာင္မွာမူ ေက်ာင္းအေရွ႕ဘက္ ႏွစ္ဖာလံုခန္႔အကြာ၌တည္ရိွသည္။ သဇင္ေဆာင္ကို ဂ်ပန္ေခတ္က ကင္ေပတိုင္စခန္းဟူ၍လည္း ေျပာဆိုၾကသည္။

ေက်ာင္းသားေဆာင္မ်ားမွာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္သင္တန္းသား အရာရိွမ်ား၊ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ ၿမိဳ႕ျပေျမတိုင္း လက္ေတြ႔ေက်ာင္းသားမ်ား၊ လူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ား တည္းခိုရာ အေဆာင္ျဖစ္သြားပါသည္။

[ 21-January-2014 ]

သမိုင္းမွတ္တမ္း (၁၂) (၁၃) (၁၄)
===================

(၁၂) ေက်ာင္းေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း

၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ကေလာဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္း ေနာက္ဆံုးသုတ္ဆင္းသြားၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ရႈပ္ေထြးလာမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းပိတ္လိုက္ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္သို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လုိက္ရ၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေအးသာယာေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကရသည္။
၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္အထိ ကေလာဂ်ီတီအိုင္မွ ဆင္းခဲ့ၾကသူ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား အေရအတြက္မွာ ၂၁၁၃ ဦး ရိွခဲ့၏။

(၁၃) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ

ကေလာဂ်ီတီအိုင္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္က်င္းပပါသည္။ ယင္းအာစရိယပူေဇာ္ပြဲတြင္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္း စတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ကေလာဂ်ီတီအိုင္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ားအား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၾက၏။
ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲကို စဥ္ဆက္မျပတ္ က်င္းပလာခဲ့ရာ ယခုအခါ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ပင္ တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၁၆-၁၀-၂၀၀၅ တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲမွတ္တမ္းအရ ဆရာ၊ ဆရာမ စုစုေပါင္း ၁၀၄ ဦးရိွခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ယင္းစာရင္းအရ ဆရာဦးလွျမင့္(ကထိက)၊ ဆရာဦးခ်စ္ခိုင္(လက္ေထာက္ကထိက)၊ ဆရာဦးညြန္႔တင္(နည္းျပ)၊ ဆရာဦးေက်ာ္မင္း(နည္းျပ)၊ ဆရာဦးသိန္းေဇာ္(ၿမိဳ႕ျပ)၊ ဆရာမေဒၚျမသန္းခ်စ္(လက္ေထာက္ကထိက)၊ ဆရာဦးသန္းဦး(လက္ေထာက္ကထိက)၊ ဆရာဦးျမင့္ေမာင္(နည္းျပ)၊ ဆရာဦးထြန္းခင္(နည္းျပ)တို႔မွာ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရိွရ၏။

(၁၄) ေအးသာယာစက္မႈလက္မႈသိပၸံ

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေအးသာယာစက္မႈလက္မႈသိပၸံကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးအျဖစ္ စတင္တာ၀န္ယူရသူမွာ ဆရာႀကီးဦးေအာင္ႏိုင္ျဖစ္၏။
ဆရာႀကီးဦးေအာင္ႏိုင္သည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအးသာယာဂ်ီတီအိုင္ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသူ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာႀကီးဦးေအာင္ႏိုင္သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆရာႀကီးဦးေအာင္ေရႊက ဆက္ခံခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ ရာျပည့္ပြဲက်င္းပခ်ိန္တြင္ ဆရာႀကီးဦးေအာင္ေရႊ တာ၀န္ယူဆဲျဖစ္ပါသည္။

( ကေလာ/ေအးသာယာ ေက်ာင္းသမိုင္းမွတ္တမ္း ၿပီးပါၿပီ – Admin ep )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: