ျမန္မာ့သမုိင္းမွာ အထူးဆန္းဆုုံး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္ပဲြႀကီး

But they are promising equally that they would practice more PATRIOTISM to protect the Bama race and Buddhism. In the process their unspoken promise is to step on the heads of Kalars.

U Aung Tin

 ျမန္မာ့သမုိင္းမွာ အထူးဆန္းဆုုံး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္ပဲြႀကီး

၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ျပည္ခုုိင္ျဖိဳးနဲ႔ NLDသာ ထိပ္တုုိက္ျပိဳင္ရမွာျဖစ္တယ္။

ျဖစ္ရုုိးျဖစ္စဥ္အတုိင္း ေရြးေကာက္ပဲြေတြရဲ့ သဘာဝအတုုိင္းဆုုိရင္ ပါတီႀကီးႏွစ္ခုုတုုိ႔ဟာ လႊတ္ေတာ္ကာလအတြင္း သူတုုိ႔ပါတီကသာလွ်င္ လူထု၊ လူတန္းစားအသီးသီးကုုိ ပုိအက်ိဳးျပဳခဲ့၊ ပိုကာကြယ္ခ့ဲပါတယ္ဆုုိျပီး သူတုုိ႔လုုပ္ခဲ့တာေတြကုုိ အျပိဳင္အဆုုိင္ အေထာက္အထားေတြ တင္ျပၾကမယ္။

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရရင္ ေနာက္လႊတ္ေတာ္ကာလမွာ လူထုု၊ လူတန္းစားေတြကုိ အခုထက္ပုုိျပီး အက်ိဳးျပဳမယ္။ အခုထက္ပိုုျပီး ကာကြယ္မယ္လုုိ႔ အျပိဳင္အဆုုိင္ ကတိေတြေပးရပါမယ္။

စဥ္းစားၾကပါဗ်ာ။ အဲဒီလုိလုပ္လုိ႔ ျဖစ္ႏုုိင္ပါ့မလား။ သဘာဝက်မလား။ ေျပာထြက္ရဲလား။

သူတုုိ႔ပါတီႀကီးႏွစ္ခုမွာ လူထု လူတန္းစားေတြ အက်ိဳးဘက္က ရြပ္ရြပ္ခၽြန္ခၽြန္ ခုခံကာကြယ္ေပးခဲ့တဲ့ အေထာက္အထားေတြ ရွိလား။ သူတိုု႔ပါတီႀကီးႏွစ္ခုက ကာကြယ္အက်ိဳးေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္လုိ႔ ျမင္တဲ့၊ ယုံၾကည္တဲ့၊ ခံစားတဲ့ လူထု၊ လူတန္းစားဆုိတာ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိလား။

ဒါေၾကာင့္ ပါတီႀကီးႏွစ္ခုုက လူထုု၊ လူတန္းစားအသီးသီးကုုိ လက္ေတြ႔ မဲဆြယ္တဲ့အခါမွာ –

ဥပမာ လယ္သမားေတြနဲ႔ေတြ႔လုုိ႔ လယ္သမားေတြကုိ ကတိေပးျခင္းေပးရင္ ျပည္ခုုိင္ျဖိဳးပါတီက က်ေနာ္တုုိ႔အာဏာရရင္ အရင္ကေလာက္ လယ္ေတြ မသိမ္းေတာ့ဘူး။ အရင္ကေလာက္ မရက္စက္ေတာ့ပါဘူး။ ေလ်ာ့သိမ္းပါမယ္။ ေလ်ာ့ရက္စက္ပါမယ္လိုု႔သာ ကတိေပးႏုုိင္မယ္။

NLDကလည္း က်ေနာ္တုုိ႔ အာဏာရရင္ လယ္သမားေတြကုုိ အရင္ကလုုိ ပစ္မထားေတာ့ဘူး။ မသိခ်င္ေယာင္ မေဆာင္ေတာ့ပါဘူး။ စကားတတ္တုုိင္း လွည့္ပတ္ေျပာမေနေတာ့ပါဘူး။ ဟုုိလူလုုပ္ရမွာ ဒီလူလုုပ္ရမွာလိုု႔ လူတစ္ကာကုိ လက္ညႈိး မထုုိးျပေတာ့ပါဘူး။ တစ္ကယ္ဘဲ၊ အဟုတ္ဘဲ၊ ဘုရားစူး မုိးၿကုိးပစ္ ကူညီပါေတာ့မယ္လိုု႔သာ ကတိေပးႏုုိင္ပါမယ္။

ဒီအတုုိင္းဘဲ အလုုပ္သမားနဲ႔ ေတြ႔ေတြ႔၊ ဆင္းရဲသား ျပည္သူေတြနဲ႔ ေတြ႔ေတြ႔၊ တုုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေတြ႔ေတြ႔၊ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ဘဲ ေတြ႔ေတြ႔၊ လူနည္းစုု လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူေတြနဲ႔ဘဲ ေတြ႔ေတြ႔ က်ေနာ္တုုိ႔ အရင္ကလုိ မဆုုိးေတာ့ပါဘူး။ အရင္ကေလာက္ မဆုုိးေတာ့ပါဘူး။ အရင္ကလုုိ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ မေနေတာ့ပါဘူးလိုု႔သာ ကတိေပးႏုုိင္ၾကမယ္။

ဒီလုုိမွ မဟုုတ္ဘဲ ဘာလုုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္လိုု႔ မ်က္ႏွာေျပာင္ေျပာင္နဲ႔ ေျပာမယ္ဆုုိရင္ ဘယ္လယ္သမား၊ အလုုပ္သမား၊ ဆင္းရဲသား၊ ေက်ာင္းသား လူနည္းစုုေတြက ယုုံၾကမွာလဲ။ ေျဗာင္လိမ္ရာက်ေနမွာေပါ့ဗ်ာ။ မဟုတ္ဘူးလား။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့သမုုိင္းမွာ အထူးဆန္းဆုုံး မဲဆြယ္ပဲြႀကီးလိုု႔ ေျပာရတာပါ ဟရုိ႕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: