ဦးသိန္စိန္အစိုးရ ရိုဟင္ဂ်ာကို မ်ိဳးျဖဳတ္ဖို႔ လုပ္လိုက္တဲ့ေသြးေႂကြး ကေတာ့ Crimes Against Humanity ေတြ Genocide ျပစ္မႈေတြနဲ႔ ICC မွာ ပထမဦးဆံုး ေပးဆပ္ရ ေတာ့မယ္

အေလာင္းဘုရား ထိုင္းမွာ သတ္ခဲ့တဲ့ လူေတြလည္း မနဲပါဘူး
ဗႏၶဳလ ရခိုင္ျပည္မွာသတ္ခဲ့တာလည္း အမ်ားႀကီးပါ
ဗႏၶဳလဘဲ မဏိပူ/အာသံေျမမွာ ရွမ္းနီေတြ တၿပံဳႀကီး သတ္ခဲ့ပါေသးတယ္

ထိုင္းေတြ ရွမ္းနီေတြကေတာ့မေျပာတတ္ဘူး
ရခိုင္ကေတာ့ ေသြးေႂကြးျပန္ေတာင္းေနၿပီ

ဦးသိန္စိန္အစိုးရ ေရွးေခတ္ကလူေတြလို ဇ မရွိေတာ့

မိန္းမရႊင္လို မိန္းမပ်က္ေတြလို ေအာက္တန္းက်တဲ့နည္း ေတြနဲ႔

ရိုဟင္ဂ်ာကို မ်ိဳးျဖဳတ္ဖို႔ လုပ္လိုက္တဲ့ေသြးေႂကြး ကေတာ့ Crimes Against Humanity ေတြ Genocide ျပစ္မႈေတြနဲ႔ ICC မွာ ပထမဦးဆံုး ေပးဆပ္ရ ေတာ့မယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: