ရိုဟင္ဂ ်ာျပႆသနာ အေျဖရွာျခင္း… ရာစုႏွစ္ တဝက္ေက ်ာ္ေလာက္ ခြဲျခား..ဖိႏွိပ္..ခ ် ဳပ္ခ ်ယ္ခံ ခဲ့ရတာဟာ…ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာ…အစၥလာမ္ျဖစ္ေနလို႔ပါ…

ျမန္မာနိုင္ငံထဲမွာ…အေျခအေနေတြဟာ…အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြအတြက္…အလြန္အင္မတန္ ဆိုးယြားေနပါတယ္…ရိုဟင္ဂ ်ာေတြဟာ…ရာစုႏွစ္ တဝက္ေက ်ာ္ေလာက္ ခြဲျခား..ဖိႏွိပ္..ခ ် ဳပ္ခ ်ယ္ခံ ခဲ့ရတာဟာ…ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာ…အစၥလာမ္ျဖစ္ေနလို႔ပါ….ျပည္တြင္းက ျမန္မာမြတ္စလင္မ ်ား အတြက္လည္း…လက္ရွိအေျခအေနေတြဟာ…ေတာ္ေတာ္ဆိုးေနပါတယ္…

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ျဖစ္ေနလို႔…ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ ်ရန္စခံေနရၿပီးေတာ့…လူေတြ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္… အသတ္ခံရမဲ့ေဘးကို…ေန႔စဥ္..စိုးရိမ္ေနရပါတယ္….ဥပေဒအရ…အကာအကြယ္လံုးဝမရဘဲ …ေျပာင္း ျပန္အေရးယူမႈေတြကိုဘဲ…ခံေနရပါတယ္…

ရိုဟင္ဂ ်ာျပႆသနာ အေျဖရွာျခင္း…..


-လြယ္လြယ္ကူကူဘဲေျပာလိုက္ၾကတယ္….ရိုဟင္ဂ ်ာ ျပႆသနာအေျဖရွာျခင္း…လို႔…

ဒုကၡေရာက္ေနၾကတာက…ရိုဟင္ဂ ်ာေတြေရာ…ျပည္မမွာရွိေနတဲ့ မြတ္စလင္ေတြေရာ…တျခား တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြတင္မက…အုပ္ခ ် ဳပ္သူ…ဗမာ စစ္ဗိုလ္ခ ် ဳပ္ႀကီးေတြနဲ႔ သေဘာထားမတူတဲ့ ဗမာလူမ ်ိ ဳးေတြပါ…ပါေနပါတယ္…အဖိႏွိပ္ခံေနရပါတယ္…အခြဲျခား..အႏွိပ္စက္ခံေနၾကရပါတယ္

ဒီအထဲမွာ…ရိုဟင္ဂ ်ာေတြနဲ႔ အတူ…ဆိုးဆိုးယြားယြား…ခြဲျခားဖိႏွိပ္ရန္ျပဳခံေနရတာ…ျပည္တြင္းက ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြျဖစ္ပါတယ္…အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြျဖစ္တဲ့အေပၚ…အစိုးရက… ဝီရသူ တို႔ ပညာဝရတို႔…ပါေမာကၡတို႔လို…ဘုန္းႀကီးဆိုးေတြကို…မဘသ ဆိုတဲ့ အၾကမ္းဖက္ အစၥလာမ္ဆန္႔က ်င္ ေရးအဖြဲ႕ေတြဖြဲ႕စည္းၿပီး…အခ ်ိန္နဲ႔အမွ ်တိုက္ခိုက္ေနသလို…ေနမ ်ိ ဳးေဝ…တို႔လို..လူေတြကို…ႀကံ့ခိုင္ေရး နဲ႔ စစ္တပ္/အစိုးရကပါအကာအကြယ္ေတြေပး…လက္သပ္ေမြးထားၿပီး…အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကို ရန္ရွာ…တိုက္ခိုက္ခိုင္းထားပါေသးတယ္….

ဒီဘုန္းႀကီးဆိုးေတြနဲ႔…ကေလကေခ ်ေတြကို…သူတို႔ေနာက္လိုက္ေတြနဲ႔ ႀကံ့ခိုင္ေရးေတြ…စစ္တပ္လူ ေတြ… အစိုးရလူေတြ ကတင္…ေထာက္ခံေနတာမဟုတ္ပါဘူး…ဒီမိုကေရစီကို လိုလားပါတယ္ဆိုတဲ့ အတိုက္အခံေတြကပါ…ေထာက္ခံၿပီး…အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြကို…ဆန္႔က ်င္တိုက္ခိုက္ ရန္ရွာေန ၾကတာပါ….

ဒီလို အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ေတြ…နိုင္ငံကို…စြန္႔ခြာထြက္ေျပးမႈေတြျဖစ္လာရပါတယ္… အဲ့ဒီလို နိုင္ငံစြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာသူေတြဟာ…ထိုင္းနိုင္ငံ…မေလးရွားနိုင္ငံနဲ႔…အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံေတြကို လာေရာက္ခိုလံႈေနထိုင္ၾကတဲ့အတြက္…UNHCR ကေန….ဒုကၡသည္မ်ားကို…ကူညီေစာင့္ေရွာက္ပါ တယ္…ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔…အလုပ္ေတြလုပ္လာၾကပါတယ္…

ဒုကၡသည္ေတြကို…ကူညီေနတယ္ဆိုေပမဲ့….ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ဘဝေတြ…အေျခအေနေတြဟာ…ဒုကၡသည္ဘဝမွာဘဲရွိေစတဲ့စီမံခ်က္ေတြဘဲ…ေတြ႕ေနရပါတယ္…UNHCR…က တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ ျခင္းခံထားရတဲ့ လူေတြရဲ႕ အေျခအေနကို…တင္ျပပါ့မယ္….

UNHCR ရဲ႕ ဒုကၡသည္အသိအမွတ္ျပဳကဒ္ျပားကိုင္ေဆာင္ထားသူမ ်ားဟာ…မေလးရွားနိုင္ငံအတြင္းမွာ တရားဝင္…အလုပ္..လုပ္ကိုင္ခြင့္…မရွိၾကပါဘူး…မည္သည့္ပိုင္ဆိုင္မႈကိုမွ…ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး… တရားဝင္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ထုတ္မေပးပါဘူး…တရားဝင္ပညာသင္ၾကားခြင့္မရၾကပါဘူး…

UNHCR က…အဆိုပါ ဒုကၡသည္မ ်ား၏ စား ဝတ္ ေနေရးအတြက္…ေထာက္ပ့ံမႈ.တစံုတရာ မရွိပါဘူး… က ်န္းမာေရးအတြက္…ေထာက္ပ့ံမႈအနည္းငယ္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း…ယခု…ရံပံုေငြေလ ်ာ့နည္းလာမႈကို အေၾကာင္းျပ၍…လံုးဝျဖတ္ေတာက္လိုက္ပါၿပီ… ကဒ္ျပားတခု..ေပးလိုက္ၿပီးေတာ့ …ေနခ ်င္တဲ့ေနရာ သြားေန…စားခ ်င္တာကိုယ့္ဟာကိုယ္ခိုးလုပ္စား…ကိုယ့္ေရာဂါကိုယ္ကု…မွီခိုသူ သားသမီးေတြလည္း.. ပညာမတတ္ ကေလကေခ ်ေတြျဖစ္ၾကဆိုတဲ့ ပံုစံနဲ႔ ပစ္ထားလိုက္တာပါ…

ထိုင္းနိုင္ငံက လူကုန္ကူးသမားေတြကို…ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမရွိေသးမွီအခ ်ိန္အထိ…ရိုဟင္ဂ ်ာ ေလွစီး ဒုကၡသည္အမ်ားအျပားေရာက္ရွိေနခဲ့ၾကၿပီး…UNHCR မွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ…ေနထိုင္ေနၾက သလို…ျပည္မေန ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားလည္း…အမ ်ားအျပားေရာက္ရွိၿပီး…တရားမဝင္ေနထိုင္ လွ ်က္ရွိ ေနပါတယ္…

ဒီလို…အေရအတြက္…ေျမာက္မ ်ားလွစြာေသာ…တရားဝင္ဒုကၡသည္မ ်ားနွင့္ တရားမဝင္ ဒုကၡသည္မ ်ား ဟာ…လက္ခံထားရွိတဲ့နိုင္ငံျဖစ္တဲ့ မေလးရွားနိုင္ငံအတြက္…အစစအရာရာမွာ…အေႏွာက္အရွက္…ဝန္ ထုတ္ဝန္ပိုးႀကီးျဖစ္လာရပါတယ္…

တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသူေတြကို…တတိယနိုင္ငံမ ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးတယ္ဆိုေပမဲ့လည္း… မေလးရွားနိုင္ငံထဲမွာ… ၁၀ႏွစ္…၁၅ႏွစ္ေလာက္ေနထိုင္ၿပီးသူေတြသာ…တတိယနိုင္ငံသို႔…အေျခခ ်ဖို႔… ေခၚယူေနတာ…ေတြ႕ေနရပါတယ္…

တတိယနိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာရသူတိုင္းဟာ…ႏွစ္ေပါင္းမ ်ားစြာ…မေလးရွားနိုင္ငံထဲမွာေနထိုင္ေစာင့္ဆိုင္း ေနစဥ္အတြင္း…အသက္ရွင္ရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္…မေလးရွားနိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒေတြကို ခ ်ိ ဳးဖာက္ၿပီး.. အလုပ္ေတြခိုးလုပ္ခဲ့ၾကရပါတယ္…သားေတြသမီးေတြကို…ပညာမဲ့ဘဝနဲ႔…အလုပ္ၾကမ္းသမားေတြ… ျဖစ္ေစခဲ့ရပါတယ္…

ဒုကၡသည္ေတြထဲမွာ…လူအမ ်ိ ဳးမ ်ိ ဳး…စိတ္အေထြေထြပါတာေၾကာင့္…ခိုးလုပ္ရတဲ့အလုပ္ေတြထဲမွာ…ရာဇဝတ္မႈနဲ႔ ညိစြန္းတဲ့အလုပ္ေတြလည္း…ပါလာပါေတာ့တယ္…ေလာင္းကစားလုပ္ငန္း…မူးယစ္ ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း…လုပ္ငန္းေတြမွာ…အလြန္အသံုးတဲ့..တဲ့လူတန္းစားေတြျဖစ္လာၾကပါတယ္…

ပညာသင္ၾကားခြင့္ မရၾကတဲ့လူငယ္ေတြကို…အျခား ဥပေဒျပင္ပက..အလုပ္ေတြ..လုပ္ခိုင္းဖို႔… သင္ၾကားျပသရတာက အလြန္လြယ္ကူလွပါတယ္…ဒီ့အတြက္…မေလးရွားတနိုင္ငံလံုးမွာ…လုယက္မႈ လူသတ္မႈ…ခိုးမႈ…လိမ္လည္မႈ…ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ…မူးယစ္ေဆးဝါးမႈေတြ…တိုးပြားလာခဲ့ရတယ္လို႔…ဆိုလွ ် င္…မွားတယ္လို႔ေျပာလို႔မရပါဘူး…

ဒီလို…အေျခအေနေတြ…ဆိုးယြားေနခ ်ိန္မွာ…ေနာက္ထပ္..ေလွစီးဒုကၡသည္ေတြထပ္ေရာက္လာျခင္းဟာ…ပိုမိုဆိုးယြားတဲ့အေျခအေနေတြထဲကို…မေလးရွားနိုင္ငံကို…တြန္းပို႔ေနျခင္းသာ…ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္…

ဘာေၾကာင့္မ်ား…မြတ္စလင္ဒုကၡသည္ေတြဟာ…မေလးရွားနိုင္ငံကိုဘဲ ဦးတည္ၿပီးလာေနၾကတာပါ လဲ…

ျမန္မာနိုင္ငံထဲမွာ…အေျခအေနေတြဟာ…အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြအတြက္…အလြန္အင္မတန္ ဆိုးယြားေနပါတယ္…ရိုဟင္ဂ ်ာေတြဟာ…ရာစုႏွစ္ တဝက္ေက ်ာ္ေလာက္ ခြဲျခား..ဖိႏွိပ္..ခ ် ဳပ္ခ ်ယ္ခံ ခဲ့ရတာဟာ…ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာ…အစၥလာမ္ျဖစ္ေနလို႔ပါ….ျပည္တြင္းက ျမန္မာမြတ္စလင္မ ်ား အတြက္လည္း…လက္ရွိအေျခအေနေတြဟာ…ေတာ္ေတာ္ဆိုးေနပါတယ္…

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ျဖစ္ေနလို႔…ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ ်ရန္စခံေနရၿပီးေတာ့…လူေတြ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္… အသတ္ခံရမဲ့ေဘးကို…ေန႔စဥ္..စိုးရိမ္ေနရပါတယ္….ဥပေဒအရ…အကာအကြယ္လံုးဝမရဘဲ …ေျပာင္း ျပန္အေရးယူမႈေတြကိုဘဲ…ခံေနရပါတယ္…

ဒီလို အေျခအေနမွာ….အစၥလာမ္နိုင္ငံတခုမွာေတာ့…အနိမ့္ဆံုး…ဘာသာတူတဲ့အေနနဲ႔…အခြင့္အေရး ေတြရမွာဘဲလို႔ ယံုၾကည္ၿပီးလာခဲ့ၾကတာပါ…ေနာက္ေနာင္…ျမန္မာျပည္ကို…စြန္႔ခြာလာသူေတြရွိဦးမယ္ ဆိုရင္လည္း…မေလးရွားနိုင္ငံကိုဘဲ…ဦးတည္ၿပီးလာၾကဦးမွာပါဘဲ…

အဲ့ဒီေတာ့….
ရိုဟင္ဂ ်ာျပႆသနာတခုထဲ ၾကည့္ၿပီး…ေျဖရွင္းလို႔ မရပါဘူး…ရိုဟင္ဂ ်ာေတြေရာ…ျမန္မာမြတ္စလင္ေတြ ေရာအားလံုးရဲ႕ ျပႆသနာကိုေျဖရွင္းရပါလိမ့္မယ္….ခန္႔မွန္းေျခအရ…ျမန္မာနိုင္ငံမွာ…မြတ္စလင္ ဦးေရ ဆယ့္သံုးသန္းကေန…ဆယ့္ငါးသန္းအထိရွိမယ္လို႔…ဆိုၾကပါတယ္….ရိုဟင္ဂ ်ာဦးေရက…၂သန္းခြဲ…သံုးသန္း ေလာက္ရွိမယ္ဆိုရင္…က ်န္ မြတ္စလင္ဦးေရက…ဆယ္သန္းပတ္ဝန္းက ်င္…ရွိေနပါလိမ့္မယ္…

မေလးရွားနိုင္ငံအေနနဲ႔…လူ ဘယ္ႏွစ္သန္းေလာက္ကို…လက္ခံနိုင္မယ္လို႔…ထင္ပါသလဲ….

လူ ဘယ္ႏွစ္သန္းေလာက္ကို…ယာယီလက္ခံထားၿပီး…UNHCR အစီအစဥ္နဲ႔…တတိယနိုင္ငံကို ပို႔ဖို႔ လုပ္ေပးနိုင္မယ္လို႔ထင္ပါသလဲ…

အေရးအႀကီးဆံုးက…လူေတြ…ထြက္ေျပးလာျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းကိုရွာေဖြၿပီး…ေနာက္ထပ္လူေတြ ထြက္မလာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္သာ…အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းျခင္း..ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္…

အဲ့ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ…ဒုကၡသည္ေတြကို…လက္ခံထားမယ္…တတိယနိုင္ငံကို…ပို႔မယ္ဆိုတဲ့နည္းနဲ႔သာ…ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္…ဒီကေန႔…လူတသိန္းကို…ေျဖရွင္းေပးလိုက္…မနက္ဖန္…ေနာက္ထပ္…လူႏွစ္သိန္း ထပ္ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္…သဘက္ခါမွာ…လူ သံုးသိန္းေလာက္ေရာက္လာပါလိမ့္ဦးမယ္…

ဒီကေန႔…ျမန္မာနိုင္ငံမွာ…စစ္ဗိုလ္ခ ် ဳပ္ေတြ…စိတ္ထင္တိုင္းလုပ္ကိုင္ေနနိုင္တာအတြက္…အာစီယံ နိုင္ငံ ေတြမွာလည္း…တာဝန္မကင္းခဲ့ပါဘူး…အာစီယံက…ေနရာေပးခဲ့လို႔…အာစီယံက အကာအကြယ္ေပးခဲ့ လို႔…စစ္ဗိုလ္ခ ် ဳပ္ေတြ…ဒီေလာက္အထိ…သက္ဆိုးရွည္ေနခဲ့တာပါ…

အဲ့ဒီေတာ့…ဒုကၡသည္မ်ားျပႆသနာကိုလည္းေျဖရွင္းၿပီးသားျဖစ္ေအာင္…အာစီယံနိုင္ငံေတြရဲ႕ အမွားကို လည္းျပင္ဆင္ၿပီးသားျဖစ္ေအာင္…အာစီယံနိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔…ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံမႈ ေတြကို…လံုးဝျဖတ္ေတာက္ၿပီးေတာ့…ျမန္မာနိုင္ငံကို…အာစီယံအသိုင္းအဝိုင္းကေန က ် ဥ္ပစ္သင့္ပါ တယ္…

မေလးရွားနိုင္ငံထဲမွာေရာက္ရွိေနတဲ့ …ဒုကၡသည္မ ်ားကို…ေငြကုန္ေၾကးက ်မ ်ားၿပီး…ကရိကထမ ်ားလွတဲ့ တတိယနိုင္ငံကို..ပို႔တာထက္က…မူရင္းျမန္မာနိုင္ငံကို…ျပန္လည္အေျခခ ် ေနထိုင္ေစျခင္းဟာ… အေကာင္းဆံုးေသာ…ေျဖရွင္းမႈျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔…ယံုၾကည္ပါတယ္…

ဒါေၾကာင့္…ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းမွာ…စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီထြန္းကားလာေအာင္…နိုင္ငံသားမ်ား… အခ ်င္းခ ်င္း…တန္းတူညီမွ်ေသာ…အခြင့္အေရးမ်ားရရွိလာေအာင္….ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အမွန္တကယ္ရရွိလာေအာင္…ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္သာလွ ် င္…ရိုဟင္ဂ ်ာျပသနာ… ျမန္မာ မြတ္စလင္ ျပႆသနာ…ဒုကၡသည္ျပႆသနာေတြကို…ဆံုခမ္းတိုင္ေျဖရွင္းတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း…တင္ျပလိုက္ရပါတယ္…

ေမာင္ေမာင္(ေရႊကရဝိက္)
၄-၆-၂၀၁၅

Advertisements

3 Responses to “ရိုဟင္ဂ ်ာျပႆသနာ အေျဖရွာျခင္း… ရာစုႏွစ္ တဝက္ေက ်ာ္ေလာက္ ခြဲျခား..ဖိႏွိပ္..ခ ် ဳပ္ခ ်ယ္ခံ ခဲ့ရတာဟာ…ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာ…အစၥလာမ္ျဖစ္ေနလို႔ပါ…”

 1. drkokogyi Says:

  Maung Maung Skw
  10 hrs ·

  Ko Ko Naing
  ·

  ႔ကိုယ္က အနီးကပ္ေလ႔လာရတဲ႔ သူဆုိေတာ႔ ခံစားခ်က္ကုိ မ်ဳိသိပ္မထားႏုိင္ေတာ႔သလုိ ျဖစ္မိတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ကေန ထြက္လာျပီး မေလးရွားေရာက္ရွိေနတဲ႔ ရုိဟင္ဂ်ာေတြရဲ႔ လူေနမွဳအဆင္႔အတန္း၊ သူတုိ႔ရဲ႔ စား၊၀တ္၊ေန၊ေရး ေတြကုိ သုေတသန ျပဳေနတဲ႔ အဂၤလန္က အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုနဲ႔ ဒီၾကားထဲမွာ သုေတသန လုပ္ၾကရာမွာ..ရုိဟင္ဂ်ာတစ္ခ်ဳိ႔ရဲ႔ မေလးရွားမွာ ေနေနရတဲ႔ ဘ၀ဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ေနရတာထက္ ပုိဆုိး၀ါးေၾကာင္းသိ႔ရွိရပါတယ္။ မေလးရွားမွာ ကုလသမဂၢ မဟာမင္းၾကီးရုံးမွ ဒုကၡသည္ အျဖစ္အသိအမွတ္မျပဳဘဲ၊ အေထာက္အထားမဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ႔ ရုိဟင္ဂ်ာေတြ တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာေနပါျပီ။

  ထုိရုိဟင္ဂ်ာေတြမွာ အနာဂတ္ေပ်ာက္ေနသလုိ ျဖစ္ေနပါျပီ။ ကုိယ္႔ႏုိင္ငံထဲမွာ ရုိဟင္ဂ်ာေတြ အခြင္႔အေရးရဖုိ႔၊ မိမတုိ႔ိ တုိင္းရင္းသားအခြင္႔အေရးကုိ မိမိတုိ႔ ျပန္ရဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာ၊ ကမၻာ႕ႏုိင္ငံအသီးသီးကလည္း စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္မိတယ္၊ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ ႏုိင္ငံသားေပးသင္႔တယ္ ဒီလုိေျပာဆုိမွဳေတြ ေျပာေနတာလည္း ၾကာလွပါျပီ။ ကမၻာက ထုိကဲ႔လုပ္ေဆာင္ေနတာဟာ အခ်ိန္ဆြဲေနတတ္ျပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာေတြရဲ႔ ဘ၀က လုံး၀အနာဂတ္ပ်က္စီးသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။

  က်ြန္ေတာ္ဆုိလုိ ခ်င္တာက ဒီရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ သူတုိ႔ က်န္းမာေရး၊ပညာေရး၊ အတြက္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြကေန အျပည္႔အ၀ လုပ္ေဆာင္ေပးသင္႔ပါတယ္။ ဒုကၡသည္ အျဖစ္ထားရွိျပီး၊ သူတုိ႔အနာဂတ္ကုိ ပ်က္စီးေနတာဟာ ေျဖရွင္းခ်က္မဟုတ္ပါ။ က်ြန္ေတာ္ ဆုိလုိခ်င္တာက ဒီလူေတြဟာ ဒီလုိ ဒုကၡေရာက္ေနတာကို ကမၻာ႔ကုလသမ၈ၢလည္း သိပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ကမၻာ႔ ကုလသမ၈ၢအေနျဖင္႔ ဘာေၾကာင္႔ ဒီလူေတြ မေလးရွားကုိ ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ဒုကၡသည္ ကတ္ျဖစ္ျဖစ္၊ ခုိလွုံခြင္႔ကတ္ျဖစ္ျဖစ္ ကုိင္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မေပးႏုိင္ရတာလဲ။ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ေနတယ္ဆုိတာ ျမန္မာအစုိးရကတင္ လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ ယူအန္ဆုိတဲ႔ ေကာင္ေတြကုိယ္တုိင္က လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႔ ေျပာရပါလိမ္႔မယ္။ မေလးရွား ယူအန္မွာ အကူအညီသြားေတာင္းတဲ႔ ရုိဟင္ဂ်ာဘယ္ႏွစ္ေယာက္ က်န္းမာေရးအကူအညီရလဲ ဆုိတာ လက္ခ်ဳိးေရတြက္လုိ႔ရပါတယ္။

  ဒီလုိ ပညာေရးအားနည္းေနတဲ႔ သူေတြ၊ အေထာက္အထားမဲ႔ ျဖစ္ေနတဲ႔ သူေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာက ပစ္ပယ္ထားတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္မွ သူတုိ႔ကုိ တတိယႏုိင္ငံပုိ႔တာဟာ သူတုိ႔ ကေလးေတြရဲ႔ အနာဂတ္၊ သူတုိ႔ကေလးေတြရဲ႔ ပညာေရးကုိ အလြန္တရာ ထိခုိက္ေစပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္က လာတဲ႔ ခ်င္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ကုိ မေလးရွားယူအန္ကေန အေမရိကားနဲ႔ က်န္တဲ႔ႏုိင္ငံေတြကုိ သူတုိ႔ ျမန္မာျပည္က လာျပီး သုံးႏွစ္ေတာင္မၾကာဘူး၊ တတိယႏုိင္ငံပုိ႔ေပးၾကတယ္။ သူတုိ႔ ခ်င္းေတြ လာတယ္ဆုိတာ အကုန္လုံး ဘြဲ႔ရ ပညာတတ္ေတြ လာျပီး အေမရိကားနဲ႔ တစ္ျခားႏုိင္ငံေတြမွာ အေျခခ်တာ ျဖစ္တယ္။ က်ြန္ေတာ္ သိရသေလာက္ေတာ႔ ျမန္မာအစုိးရက ခ်င္းေတြကုိလည္း ျပန္လည္ လက္ခံမယ္ဆုိလုိ႔ အခုမွသာလ်ွင္ ယူအန္က ဒုကၡသည္ အျဖစ္လက္မခံဘူးလုိ႔သာ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။

  ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ယူအန္အၾကီးအကဲ တကယ္သြားေရာက္ေလ႔လာၾကည္႔ေတာ႔မွ ဒီလူေတြဟာ စီးပြါးေရးအရ ဒုကၡသည္၊ စီးပြါးေရးအဆင္မေျပလုိ႔ ႏုိင္ငံထဲကေန ထြက္ေျပးလာျပီး ဒုကၡသည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိသာလ်ွင္ အျမင္ျမန္ရလာခဲ႔ေပမယ္႔၊ ေတာ္ေတာ္ ေနာက္က်သြားခဲ႔ပါျပီ။ က်ြန္ေတာ္ ေျပာတာက လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးကုိ မုန္းတီးျပီး ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါ။ အခု မေလးရွားကေန တတိယႏုိင္ငံပုိ႔ေနတဲ႔ ရုိဟင္ဂ်ာေတြဟာ မေလးရွားမွာ ေနလာခဲ႔တာ အနည္းဆုံး ၁၅ ႏွစ္ေလလာက္ မေလးရွားမွာေနလာျပီးမွ ခုခ်ိန္မွသာလ်င္ တတိယႏုိင္ငံပုိ႔ေဆာင္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

  ဒီအခ်က္ေတြကုိ က်ြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံတကာကုိ ေမးခြန္းထုတ္သင္႔တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အခုျမန္မာမြတ္စလင္မ္ေတြကုိ ယူအန္ကတ္ေပးတာ ကန္႔သတ္မွဳေတြ ရွိလာတယ္။ ဒါဆုိ ဒီျမန္မာမြတ္စလင္မ္ေတြက ခ်င္းေတြနဲ႔ စာရင္ ခ်င္းေတြထက္ ခြဲျခားခံရတဲ႔ သူေတြပါ။ ခ်င္းေတြဟာ ျမန္မာျပည္မွာ တုိင္းရင္းသား ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ ေဒသတစ္ခုမွာ ျပသနာတစ္ခုခု တက္ခဲ႔ရင္ေတာင္ သူတုိ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႔ ေနာက္တစ္ေနရာကုိ သြားေရာက္ျပီး စီးပြါးေရး လုပ္စားလုိ႔ ရပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာေတြအတြက္ အဓိကျပသနာ က ႏုိင္ငံသားမရတာ၊ ႏုိင္ငံသားမရေတာ႔ ဒီလူေတြ ႏုိင္ငံထဲမွာ သြားလာလုိလည္း မရ၊ပညာသင္လုိ႔လည္းမရ၊တစ္ျခားေဒသတစ္ခုကုိ တရား၀င္ေျပာင္းေရြ႔ေနထုိင္လုိ႔ မရတဲ႔အေပၚမွာ ဒီလူေတြ ရတဲ႔နည္းနဲ႔ ထြက္ေျပးလာရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

  တကယ္လုိ႔ ဒီလူေတြ တရား၀င္ေျပာင္းေရြ႔ခြင္႔ ရွိခဲ႔ျပီး၊ ျမန္မာျပည္ တစ္ျခားေနရာ တစ္ခုမွာ စီးပြါးေရးလုပ္ကုိင္ စားေသာက္ႏုိင္ရင္ေတာ႔ ဒီရုိဟင္ဂ်ာေတြ ခ်င္းေတြလုိ ထြက္ေျပးလာေတာ႔မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိ္င္ငံတကာ က ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ ခ်စ္သလုိဟန္ေဆာင္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ြန္ေတာ္ အမ်ားၾကီးေတြ႔ဖူးတယ္။ မေလးရွားမွာ ယူအန္ကတ္မရွိလုိ႔ တုိက္ေပၚက ျဖဳတ္က်ျပီး ေသမလုိျဖစ္တဲ႔ လူကိုေတာင္ သူတုိ႔က ဒုကၡသည္အျဖစ္ သတ္မွတ္မေပးေတာ႔ စာနာမွဳလုံး၀ မထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ရုိဟင္ဂ်ာေလွစီးထြက္ေျပးလာတဲ႔သူေတြက မီဒီယာအမ်ားၾကီးကုိ ဒီဒုကၡသည္ ကတ္မရတဲ႔အေၾကာင္းကုိ တင္ျပပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ မီဒီယာေတြကလည္း ဒါကုိ အေရးတယူ ဘာမွမေဖာ္ျပဘဲ၊ႏွုတ္ဆိပ္ေနတတ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာက ျမန္မာျပည္က ရုိဟင္ဂ်ာေတြအခြင္႔အေရး ရဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆုိေပမယ္႔ ျမန္မာျပည္အျပင္ဘက္မွာ အေထာက္အထားမဲ႔ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ႔ ရုိဟင္ဂ်ာေတြလည္း ဒုကၡသည္အျဖစ္ ၊ဒါမွမဟုတ္ ခုိလွဳံခြင္႔ေတာင္းသူ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖုိ႔ေတာ႔ လုိတယ္။ ဒီကတ္ရွိမွသာလ်ွင္ သူတုိ႔ရဲ႔ က်န္းမာေရး၊ပညာေရး၊သြားေရးလာေရးမွာ နဲနဲအဆင္ေျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။

  မေလးရွားႏုိင္ငံဘက္ကုိ ထြက္ေျပးလာေနတဲ႔ ေလွစီးဒုကၡသည္ေတြကို ခုိလွဳံခြင္႔ကတ္ သုိ႔ ဒုကၡသည္ကတ္ေပးဖုိ႔ ႏုိင္ငံတကာက မေလးရွားအစုိးရႏွင္႔ မေလးရွားယူအန္ကုိ တစ္ခုခုေတာ႔ ေျပာဆုိသင္႔ပါတယ္။ မေလးရွားအစုိးရက ဒုကၡသည္ ခုိလုွံခြင္႔ေပးဖုိ႔ ယူအန္ကုိခြင္႔ျပဳမွသာလ်ွင္ ယူအန္ကေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္တဲ႔အတြက္၊ ဒီကိစၥနဲ႔ ပက္သက္ျပီး မေလးရွားအစုိးရအားႏုိင္ငံတကာမွ ညွိႏုိင္းေပးသင္႔ပါတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္ေတြအေနျဖင္႔လည္႔ ဒါေတြကုိ အေလးအနက္ထားသင္႔တယ္။ေလွစီးဒုကၡသည္ေတြ အေၾကာင္းေတာ႔ ေျပာေနေပမယ္႔ ေလွစီးဒုကသည္ေတြနား သြားေရာက္ျပီး အားေပးစကားေတာင္ မေျပာတတ္တဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဒါေတြစဥ္းစားသင္႔ပါတယ္။

  ဆက္လက္ေရးသားပါမည္။

 2. drkokogyi Says:

  Maung Maung Skw added 2 new photos.
  Yesterday at 9:27am ·

  လြန္ခဲ့တဲ့..၃-ႏွစ္…ဒီေန႔လိုေန႔မွာဘဲ……
  ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕…ဘဝအေတြ႕အႀကံဳ…ခရီးသြားမွတ္တမ္းေလးေတြကို…ေရးသားထားတဲ့…
  စာအုပ္ကေလး…တရားဝင္ျဖန္႔ခ ်ီျခင္းအခန္းအနားကို….မႏၱေလးၿမိဳ႕…၂၂လမ္းက…ကရဝိက္ ကေဖးမွာ…ျပဳလုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္….
  ညေနပိုင္း…မွာ…ေတာင္ကုတ္မွာ…ျပည္မတြင္းကေန…ရခိုင္ျပည္ဘက္ကို ဘာသာေရးခရီးသြား ရာက…လိုင္းကားနဲ႔ျပန္လာၾကတဲ့…မြတ္စလင္၁၀-ေယာက္ကို…ရခိုင္အၾကမ္းဖက္သမားေတြက ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ ရက္ရက္စက္စက္…ရိုက္ႏွက္သတ္ျဖတ္လိုက္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္း ၾကား လိုက္ရတာပါဘဲ…
  ကၽြန္ေတာ့္စာအုပ္ဟာ…မေမွ ်ာ္လင့္ဘဲ…အတိုင္းအတာတခုအထိ..ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္…လို႔..ေျပာ လို႔ရေပမယ့္…လူေတြ…အမွတ္တရ…မရွိေတာ့ပါဘူး….
  ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ေတာင္…သတိတရ..မရွိလွေတာ့ပါဘူး…
  ဒါေပမဲ့…..
  ေတာင္ကုတ္မွာ…အသက္ေပးခဲ့ရတဲ့…ျမန္မာမြတ္စလင္.၁၀ေယာက္ရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ကေတာ့… ကမၻာဆံုးတိုင္…ေမ့ေဖ ်ာက္လို႔ရနိုင္မယ့္ ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ…..

 3. drkokogyi Says:

  Ahmad Zaw
  4 mins ·

  မွန္တယ္… ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ဘဂၤါလီမွန္သမွ်အလိုမရွိပါ… ဘဂၤါလီကိုရခိုင္ထက္ကို ရိုေတြက ပိုမုန္းပါတယ္….
  ဒါေပမယ့္ ေရာမခ်နက္…. ဘယ္ဟာဘဂၤါလီ ဘယ္ဟာရိုဟင္ဂ်ာ သင္ကိုယ္တိုင္လည္း မခြဲျခားတတ္ဖူး… အစိုးရေသာက္သံုးမက်လို႔ အကုန္ေရာေနတယ္… အဲလိုေရာတာက မြတ္စလင္မ္ပဲလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ဘူး… ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဘဂၤလီရခိုင္ေတြလည္းပါတယ္… အဲေတာ့ အစၥလာမ္မို႔လို႔ ျပသနာတက္တာပါ ၾကည့္မရပါဆိုတာကို ခင္ဗ်ားတို႔ ဖင္ပိတ္ဆက္ျငင္းေနတာ အေတာ္ Racist ဆန္လြန္းတယ္…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: