ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဴပ္ဆိုတာ …ျပည္သူေတြရဲ့အခြန္ကိုစားေနတဲ့၀န္ထမ္း…ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း

(ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဴ.ပ္ဆိုတာ
.ျပည္သူေတြရဲ့အခြန္ကိုစားေနတဲ့၀န္ထမ္း-
.ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း..)။
*ဆရာဦးကိုနီ*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: