ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္ ဂုဏ္ျပဳ ဇာတ္လမ္း

ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္ ဂုဏ္ျပဳ ဇာတ္လမ္း
🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

♥️ဆရာ နတ္မွဴး၏ ၀တၳဳေက်ာ႐ိုးကို ယူ၍ ႐ိုက္ကူးသည္။

♦️ဒါ႐ိုက္တာ – သန္႔စင္ေအာင္ Home

 ၂၀-၁-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Strand Hotelတြင္
က်င္းပခ့ဲေသာ ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္ ၁၁၅ႏွစ္ေျမာက္
အခမ္းအနားတြင္ ျပသခ့ဲသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: