ဆရာမ စမ္းစမ္းႏြဲ႔ (သာယာ၀တီ)ေဟာေျပာသည့္ ဆရာ ေမာင္ေသာ္က အေၾကာင္း

ဆရာမ စမ္းစမ္းႏြဲ႔ (သာယာ၀တီ)ေဟာေျပာသည့္ ဆရာ ေမာင္ေသာ္က အေၾကာင္း

Myanmar Muslim Media
မတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၈

ၾကယ္ႀကီးငါးပြင့္ အေၾကာင္းေဟာေျပာပြဲ
ေနရာ၊ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီ (ရန္ကုုန္)
ေဟာေျပာသည့္ေန႔၊ ၁၈. ၃. ၂၀၁၈

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: