က်န္းဟီ (သုိ႔မဟုတ္) တ႐ုတ္ၾသဇာကုိ ကမၻာျဖန္႔ခဲ့သည့္ မြတ္စလင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ (ျမန္မာစာတမ္းထုိး)

M-Media

က်န္းဟီ (သုိ႔မဟုတ္) တ႐ုတ္ၾသဇာကုိ ကမၻာျဖန္႔ခဲ့သည့္ မြတ္စလင္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ (ျမန္မာစာတမ္းထုိး)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: