ရွမ္းဆုိသည္မွာ

Alexandr Ben to မိုင္းလုံေစ်းေန႔💐

ရွမ္းဆုိသည္မွာ

ရွမ္းကုိ ေရွးျမန္မာေက်ာက္စာမ်ားတြင္ သ်ွမ္၊ သွ်ံ၊ သကၠတဘာသာအရ သ်ွာမ (श् याम) ဤေ၀ါဟာရသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ အာသံျပည္နယ္တြင္ေနထုိင္ေသာ (အရွမ္း)ေခါ္အဟုမ္၊ ဆုိင္ယမ္း Siam (ေရွးကယုိးဒယားလူမ်ိဳးတုိ႕ကုိေခၚဆုိေသာ) ၊ စိအန္ Chi-An ဟူေသာေ၀ါဟာရႏွင့္ထပ္တူျဖစ္သည္။ ရွမ္းကုိ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားအေခၚ တုိင္း ၊ ယုိးဒယားတြင္ ထုိင္း ဟုေခၚဆုိသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ၊ လြတ္လပ္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေရွးအက်ဆုံးသိရေသာ အမည္မွာ လ၀္ (ေလာ၀္ ၊ Laos ) သုိ႕မဟုတ္ (အုိက္ေလာ၀္) ဟုေခၚၿပီး ထုိင္းဘာသာစကားတြင္ (အုိက္လ၀္) သည္ လည္ပတ္သြားလာ သူဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။

Image may contain: 2 people, people smiling, people sitting and people standing

ယခုအခ်ိန္တြင္ လာအုိႏုိင္ငံ ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ပုိင္း က်ိဳင္းတုံေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ဗီယက္နာမ္ေျမာက္ပုိင္းဖက္ အေနာက္ဖက္ ေဒသတုိ႕တြင္ ေလာ၀္ဟုေခၚတြင္ေသာ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားေနထုိင္သည္။ ေရွးတရုတ္မွတ္တမ္းတုိ႕တြင္ အုိက္လ၀္ဟု ေဖာ္ျပသည္။ တရုတ္ျပည္တြင္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားကုိ (ပုိင္ယီ) ဟုေခၚသည္။ အ၀တ္ျဖဴ၀တ္သူမ်ား ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ေရွးတရုတ္တုိ႕သည္ မိမိမွလြဲ ၍က်န္လူမ်ိဳးမ်ားကုိ လူရုိင္းဟုသတ္မွတ္ကာ ထုိလူရုိင္းမ်ားတြင္ ပုိင္ယီးသည္ အယဥ္ေက်းဆုံးဟု သတ္မွတ္သည္။

Image may contain: 3 people, people smiling, people standing

ရွမ္းလူမ်ိဳးတုိ႕သည္ အၾကမ္းအားျဖင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ အာသံျပည္နယ္တြင္ေနထုိင္ေသာ တုိင္းအဟုမ္၊ ျဗဟၼပုၾတတြင္ေနထုိင္ေသာရွမ္းမ်ားကုိ တုိင္းကတ္ေစး (ကသည္းရွမ္း ဟုယူဆရသည္) ၊လာအုိႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္ေသာ ရွမ္းတုိ႕ကုိ တုိင္းေလာ၀္၊ ဟုိင္နန္ကြ်န္းတြင္ေနထုိင္ေသာရွမ္းတုိ႕ကုိ တုိင္းေအာင္န္ဘားအီ( ေအာင္ေဘးရွမ္း) ၊ မေလးျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ေနထုိင္ေသာ ရွမ္းတုိ႕ကုိ တုိင္းပါက့္ (ပက္ရွမ္း)၊ ယူနန္ျပည္တြင္ေနထုိင္ေသာရွမ္းတုိ႕ကုိ တုိင္းခယ္ ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္ေသာ ရွမ္းတုိ႕ကုိ ထုိင္းႏြဲ႕ သုိ႕မဟုတ္ ယြန္းရွမ္း ၊ ေျမာက္ဗီယက္နာမ္တြင္ ရွဂ်င္ရွမ္း၊တုိင္းလမ္ (တုိင္းတမ္)၊ တုိင္းခ၀္(ရွမ္းျဖဴ) ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း ခင္ျမစ္ေဒသတြင္ေနထုိင္ေသာ ရွမ္းတုိ႕ကုိ တုိင္းခင္ (ခုိခေ္) ၊ ေရြွလီျမစ္၀ွမ္းတြင္ေနထုိင္ေသာရွမ္းတုိ႕ကုိ တုိင္းေမာ၀္ (ေရြွလီကုိရွမ္းဘာသာတြင္ နမ့္ေမာ၀္ဟုေခၚသည္)၊ ပူတာအုိရွိခႏၲီးေျမျပန္႕ေနရွမ္းတုိ႕ကုိ တုိင္းခႏၲီး ၊ ေျမာက္ပုိင္းကုန္းျမင့္ေဒသတြင္ေနထုိင္ေသာ ရွမ္းတုိ႕ကို တုိင္းေန၊ ကခ်င္ေဒသရွမ္းတုိ႕ကုိ တုိင္းလ်န္ (ရွမ္းနီ) ၊ ေရြွေညာင္ေဒသရွမ္းတုိ႕ကုိ တုိင္းေယာမ္ေဟြ႕၊ ျမန္မာျပည္တြင္ေနထုိင္ေသာရွမ္းအမ်ားစု ပဲခူး၊ ရန္ကုန္၊ တုိက္ၾကီး၊ ေရြွက်င္ေက်ာက္ၾကီး စသျဖင့္ေသာေဒသမွရွမ္းတုိ႕ ကုိ တုိင္းတုိက္ (ရွမ္းၾကီး) စသျဖင့္စသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ကုိယ္တိုိင္ပင္ မလုိက္ႏုိင္ေအာင္ မ်ားျပားလြန္းသည္။

Image may contain: 3 people, people standing

ဤသည္မွာ နယ္ေျမအလုိက္သာရွိပါေသးသည္ ထုိနယ္ေျမတြင္ ထပ္မံကြဲထြက္သြားေသာရွမ္းမ်ားစြာရွိပါေသးသည္။။ ဟုိတေန႕က ကြ်န္ေတာ္ဖတ္မိေသာ တရုတ္ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ တရုတ္ျပည္တြင္ေနထိုိင္ေသာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္ခြဲေပါင္း (၅၆) မ်ိဳး ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပကတည္းကပင္ တစ္ကမ႓ာလုံး ရွမ္းလူမ်ိဳးတုိ႕မည္မွ်က်န္ေသးသနည္းဆုိသည္ကုိ ေျပာျပရန္ခက္ေနသည္။ ကမ႓ာတစ္၀ွမ္းကုိမဆုိထားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စု (၃၀) ေက်ာ္ရွိသည္။ ထုိ႕အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိေဒသအေတာ္မ်ားမ်ား၊ ၿမိဳ႕ရြာအေတာ္မ်ားမ်ား၏ အမည္မ်ားတြင္လည္း ရွမ္းဘာသာျဖင့္ မွည့္ေခၚၾကသည္။ ဥပမာ ပူတာအုိ (ပူေထာ၀္) ၊ ကသာ (ကတ္ဆာ) ၊ ကေလး (ကတ္ေလ့) ၊ ဟူးေကာင္း၊ စစ္ကုိင္း၊ ရွမ္းေခါက္ဆြဲ၊ ေခါပုတ္၊ ရွမ္းသုိင္း၊ ေစာဟူေသာေရွးျမန္မာအမည္၊ စသျဖင့္ မေရတြက္ႏုိင္ မ်ားျပားလွေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအသီးသီးတြင္ ရွမ္းအမည္ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပန္႕က်ဲေနရသနည္း။

Image may contain: 5 people, people smiling, people standing

အေျဖကရွင္းပါသည္။ ယခင္က တစ္စုတစ္စည္းတည္းရွိခဲ့ျခင္း အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ ၊ မည္သည့္ဘာသာစကား၊ မည္သည့္ယဥ္ေက်းမွုႏွင့္ မည္သုိ႕ ရပ္တည္ခဲ့သနည္းဆုိသည္ကုိ ဆက္လက္ဖတ္ရွုပါရန္…….

ေမတၱာျဖင့္

Alexandr Ben

Image may contain: 4 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: