စစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုကို ပြန်လည် တုန့်ပြန်မည့် နည်းလမ်းနှင့် နည်းဗျူးဟာများ(ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး)

2 Responses to “စစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုကို ပြန်လည် တုန့်ပြန်မည့် နည်းလမ်းနှင့် နည်းဗျူးဟာများ(ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး)”

  1. David Law Says:

    Very powerful speech by Dr. Z. 👍

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: