Anti-Racist Policy of General Aung San

၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြေရးအတြက္ ဖဆပလ ပဏာမျပင္ဆင္မႈညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုညီလာခံတြင္ ဘာသာေရးကိုင္း႐ိႈင္းသည့္ ဒီးဒုတ္ ဦးဘခ်ဳိ က လြတ္လပ္ေရးရသည့္အခါတြင္ ဗုဒၶဘာသာကို ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းရန္ သင့္ ေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းသည္။

ဤအဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဦးဘခ်ဳိကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေခ်ပေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

“… သည္မွာ ဆရာ ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က လူႀကိဳက္ေအာင္ လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ သည္လို မဟုတ္ မဟတ္ ကိုယ္ထင္ရာေတြ ေလွ်ာက္လုပ္ေနၾကမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕တိုင္းျပည္ဟာ မၾကာမီ ပ်က္စီးၿပိဳကဲြၿပီး ကၽြန္သားေပါက္ျဖစ္သြားမွာဘဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႕တုိင္းျပည္မွာ အေလာင္းဘုရား လက္ထက္ကတည္းက မူဆလင္ေတြ႐ိွတယ္။ ဘရင္ဂ်ီေတြ႐ိွတယ္။ အစတုန္းက ႐ိွလာၾကတဲ့ နတ္ကိုးကြယ္တဲ့ ေတာင္းတန္းသားေတြ႐ိွတယ္။ အဲသည္ေတာင္တန္းသားေတြဟာ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္တုန္းက တခ်ဳိ႕ ခရစ္ယာန္ေတြျဖစ္ၿပီး အ႐ိုးစဲြ ေနၾကတာ႐ိွတယ္။

သူတို႕တစ္ေတြဟာ အားလုံးႏုိင္ငံသားေတြပဲ၊ တိုင္းျပည္ကို ကၽြန္တြင္းက လြတ္ေအာင္ တုိက္ထုတ္ၾက တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ခ်ည္းမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႕တေတြ ပါၾကတယ္။

ယခု ကၽြန္တြင္းက လြတ္မည္မႀကံေသးဘူး သူတုိ႕ေတြအေပၚမွာ အႏုိင္က်င့္ၿပီး ငါတုိ႕လူမ်ားစုရဲ႕ ဘာသာကို ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာျဖစ္ရမည္လို႕လုပ္လုိက္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ေခြးေလာက္ေတာင္ ေသာက္သုံးမက်တဲ့အေကာင္ေတြ ျဖစ္သြားၾကမွာေပါ့ဆရာ။

တုိင္းျပည္ကို တုိင္းျပည္ေရးလို ေတြးစမ္းပါ။ ဘာသာေရးေတြ ဘာေတြညာေတြ လုပ္မေနစမ္းပါႏွင့္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ တုိင္းျပည္တစ္ခုလုံး စည္းလုံးၾကဖို႕လိုတယ္၊

… ယခုအခ်ိန္မွာလိုခ်င္တာက ျပည္ေထာင္စုထဲမွာ ႐ိွေနၾကတဲ့ လူမ်ဳိးအားလုံး ဘာသာအားလုံး ဘယ္ေတာ့မွ မၿပိဳကဲြဘဲ ခဲြထြက္သြားမည့္လူေတြ ေပၚမလာေစဘဲ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ တစ္ခုတည္း ႐ိွေအာင္သြင္းၿပီး စည္းလုံးဖို႕လိုတယ္။ ႏုိင္္ငံေတာ္ဘာသာကို ဗုဒၶဘာသာလုပ္ခ်င္ရင္ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံေတာ္လို႕ ဆရာဘာသာ ဆရာေၾကညာ၊ ကၽြန္ေတာ္ မပါဘူး။”

Zaya Ditha

အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္

ရာဇဝင္ေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာင္း၍ၾကည့္ရႈမူ
အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာတို႔သည္
တည္တံ့၍မေန။
ေရာေႏွာ ျပန္႔ႏွံ႔လွ်က္ ရွိေလသည္။
ဘယ္ႏိုင္ငံတြင္မွ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းမရွိေခ်။
လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတြင္လည္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဘာသာတရားတို႔ကို
အားထား ယံုၾကည္မႈ ရွိၾကျပန္ေလသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ျဗိတိသွ်တို႔သည္
ဘာသာစကားတူ၏။
လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းမဟုတ္ေခ်။
ဆိုဗီယက္ ရုရွားမွာမူကား လူမ်ိဳးခ်င္းတူ၏။
ဘာသာစကားခ်င္းမတူၾကေခ်။
သို႔ျဖစ္ရကား
လူမ်ိဳးဆိုသည္မွာ
သုခဒုကၡအတူခံစားၾက၍
နီးနီးစပ္စပ္ အက်ိဳးခ်င္းထပ္ၿပီးလွ်င္
ႏွစ္ပရိေစၧဒရွည္လ်ားစြာ တစ္မ်ိဳးတစ္စားတည္းပင္ ဟု စိတ္ထားရွိသူတို႔ကို တစ္စုတည္းေပါင္း၍
ေခၚေဝၚျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။
အမ်ိဳးအႏြယ္၊ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာတရား၊
ေျပာဆိုမည့္ဘာသာစကားတို႔ကို
အေရးထားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း
စင္စစ္မွာ
ေအးအတူပူအမွ် ေကာင္းတူဆိုးဘက္
ပူးေပါင္းလွ်က္ေနလိုေသာ
အစဥ္အလာ ဆႏၵေပၚတြင္ ဝံသာႏုရကၡိတတရားသည္ တည္ေနေပ၏။

ယခုေခတ္တြင္
လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး
ရင္းႏွီးစြာ ဆက္သြယ္မႈေၾကာင့္ အတိုင္းအတိုင္းအျပည္ျပည္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားတို႔သည္
မိမိတို႔ေရာက္ရွိေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
အမ်ိဳးသားလုပ္လိုေသာဆႏၵရွိပါက
လုပ္ႏိုင္ေသာအခြင့္အေရးကို ေပးထားေပသည္။
ေရွးအခါက လူမ်ိဳးေရးတရားေၾကာင့္
တစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး ကြဲျပားျခားနားခဲ့ၾကေပသည္။
ယခုအခါ၌ လူမ်ိဳးေရးတရားသစ္ေၾကာင့္
တစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး ရင္းႏွီးစုရံုးၾကျပန္ေပသည္။
ဤသည္ကိုေထာက္ျခင္းအားျဖင့္
အမ်ိဳးသားအေရးကိစၥ၏အဓိပၸါယ္သည္
ေခတ္အားေလ်ာ္စြာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလွ်က္ရွိေနသည္ကို သိရွိသင့္ၾကေပသည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ၾကည့္ျပန္မူ
မိမိအမ်ိဳးကိုသာ တစ္ဖက္သတ္စိတ္ထားႏွင့္
ႀကီးပြားေစလိုေသာဆႏၵရွိ၍ ဖက္ဆစ္ဝါဒေၾကာင့္
ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးတို႔ ပ်က္စီးရပံုကို ျမင္ၾကရျပန္၏။
ဂ်ာမနီျပည္တြင္
ဂ်ာမန္တို႔၏ ျပင္းျပေသာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို
လမ္းေကာင္းသို႔မပို႔ဘဲ
လမ္းမွားသို႔ပို႔ေသာ ဖက္ဆစ္ဝါဒီလူစုေၾကာင့္
အတိဒုကၡေရာက္ၾကရေပျပီ။
သို႔အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ဝံသာႏုစိတ္ကို အလြဲသံုးစားမျပဳဘဲလွ်က္ (ဝါ)
မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို
အတိဒုကၡေရာက္ေအာင္ အသံုးမျပဳဘဲလွ်က္
အျမင္က်ယ္က်ယ္ႏွင့္
သေဘာႀကီးစြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ၾကေပသည္။ ။

၁၉၄၆ ခု၊ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္
ေရႊတိဂံုအလယ္ပစၥယံ ညီလာခံ မွ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းကို ေကာက္ႏႈတ္ ေရးသားသည္။ ။

Ashin Nay

4 Responses to “Anti-Racist Policy of General Aung San”

 1. drkokogyi Says:

  1 Burma advanced concept of General Aung San

  Race, religion, and language are thus by themselves not primary factors which go to the making of a nation but the historic necessity of having to lead common life together that is the pivotal principle of nationality and nationalism.

  Every student of social and political science knows very well that such slogans as race, religion, language do not alone constitute nationalism. There are one or more races in almost every country. Nowadays, we have different religions being embraced by members of the same nationality.

  What then constitutes nationalism?

  The main factor is the:

  having to lead together one common life
  sharing joys and sorrows,
  developing common interests
  and one or more common things like racial or linguistic communities,
  fostering common traditions of having been and being one which give us a consciousness of oneness and necessity of that oneness.

  “I want to address the Indians and Chinese residing in this country. We have no bitterness, no ill will for them, or for that matter for any race and nationality in the world. If they choose to join us, we will welcome them as our own brethren. The welfare of all people of this country irrespective of race or religion has always been the one purpose that I have set out to fulfill. In fact it is my life’s mission.”

  I recognize both the virtues and limitations of pure nationalism, I love its virtues, I don’t allow myself to be blinded by its limitations, though I knew that it is not easy for the great majority of any nation to get over these limitations. In so far as nationalism encourages us to love our people and love others. In so far as nationalism inculcates in us a sense of national and social justice which calls upon us to fight any system that is oppressive or tyrannical both in our country and the world, there I am completely with nationalism.

  I believe in the inherent right of a people to revolt against any tyranny that people may have over them. History has amply demonstrated the right of a people to its own freedom, and that once it is denied to them, even in the case of the peoples who belong to the same stock. There is therefore nothing wrong in the aspirations of a nation if it wants to regain the freedom that is its birthright and attempts to have it. Every nation in the world must be free not only externally (i.e., free from any foreign rule) but also internally.

  We cannot confine the definition of a nationality to the narrow bounds of race, religion, etc. Nations are extending the rights of their respective communities even to others who may not belong to them except by their mere residence amongst them and their determination to live and be with them. I am glad to know that you regard yourselves as nationals of this country. So far as I am concerned, I am perfectly prepared to embrace you as my own brothers and sisters.

  Reverend Sanghas! You have a tremendous role to play. This is the highest politics which you can do for your country and people. Go amongst our people, preach the doctrine of unity and love; carry the message of higher freedom to every nook and corner of the country, freedom to religious worship, freedom to preach and spread the Dharma anywhere and anytime, freedom from fear, ignorance, superstition, etc., teach our people to rely upon themselves and re-construct themselves materially, spiritually and otherwise. You have these and many more noble tasks before you.

  Race, religion, and language are thus by themselves not primary factors which go to the making of a nation but the historic necessity of having to lead common life together that is the pivotal principle of nationality and nationalism.

  Nowadays, with the increasing mutual intercourse of nations, there is such a provision in many of the constitutions of the world for naturalization of foreigners. But it is in history that opportunist political leadership taking advantage of the strong national sentiments of the people may try to exploit the nationalism of the people for their selfish individual or group interests. We must be careful of such exploitation of nationalism. For then racial strives and bitterness will be fomented and fostered among us by interested parties in order to divert our attention from the main objective.

  Some of us have been going still about the same old way of ‘dirty’ politics. But is politics really ‘dirty’. It is not politics which is dirty, but rather the persons who choose to dirty it are dirty.

  Source: Bo Gyoke’s speeches. https://drkokogyi.wordpress.com/2011/10/16/1-burma-advanced-concept-of-general-aung-san/

 2. drkokogyi Says:

  Master Pie

  ဤပါးစပ္မွ မေျပာေသာ နွင့္ မေျပာေတာ့ေသာ ကိစၥ မ်ား

  ၁ ဒုတိယ ပင္လံု
  ၂ ေတာင္တန္း ေပၚတို႔မွ တိုက္ပြဲမ်ား
  ၃ အေရွ႕ အေနာက္တို႕မွ ဒုကၡ သည္မ်ား/စခန္းမ်ား
  ၄ အျခားဘာသာဝင္တို႔၏ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ရာေနရာမ်ား
  ဖ်က္စီးခံရျခင္း ဖယ္ရွားခံရျခင္းနွင့္ ဆက္စပ္ေသာ
  အႀကမ္းဖက္မႈ႕မ်ား
  ၅ မိေခ်ာင္းကန္ သမီးကေလးအစရွိ လယ္သိမ္း ယာသိမ္း
  ကိစၥရပ္မ်ား
  ၆ လယ္တီ သိမ္ သံဃာ နွင့္ ေျမသိမ္းခံမ်ားအေရး
  ၇နိုင္ငံအတြင္းတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ ရာဇဝတ္မႈ႕မ်ား
  ၈ဌာနအဆင့္အသီးသီးတို႔၏အက်ဥ့္ပ်က္ လဘ္စားမႈ႕မ်ား
  ၉ နိုင္ငံေတာ္၏ံယံဇာတ နွင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတို႔အား
  ခရိုနီတို႔က မိုနိုပိုလီျပဳေနျခင္း
  ၁၀ ဘိန္း အထြက္တိုးလာျပီး နိွမ္နင္းမႈ႕နည္းပါးျခင္း၏
  အေႀကာင္းရင္း

  တခ်က္ျခင္း ဆက္ေရးလ်င္ကုန္မည္မဟုတ္ပါ၍ comment
  တြင္ျဖည့္ေပးႀကပါရန္။

 3. drkokogyi Says:

  Edward Win
  May 7, 2013
  ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၀) ရက္ ဖဆပလညီလာခံ (ေရႊြတိဂံုအလယ္ပစၥယံ)တြင္ သံဃာေတာ္ မ်ားအား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သာသနာေရး သီးျခား ေလွ်ာက္ထားခ်က္။

  “ဘာသာေရးသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕လူမႈကို ရႈပ္ေထြးေစသည္မဟုတ္။ ဘာသာတရားကို မွီ၍ အသက္ ေမြးၾကကုန္ေသာ သူတို႕သာလွ်င္ ရႈပ္ေထြးေစၾက၏။ ဘာသာတရားကို ၾကည့္ျပန္မူ ဤကဲ့သို႕ေသာ သူမ်ိဳးကို အားေပးျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရေပမည္။ သို႕ေသာ္လည္း အသီးအသီးေသာ ဘာသာတရားတို႕ကို မွီ၍ အသက္ေမြးၾကကုန္ေသာ သူမ်ားရွိခဲ့ဖူးေလၿပီ။

  ဥေရာပတိုက္၌ ရဟန္းမင္းၾကီးမ်ားႏွင့္ ဧကရာဇ္မင္းတို႕ အခ်င္းျဖစ္ပြားခဲ့ပံု၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ ႏိုင္ငံ၌ အရည္းၾကီးမ်ားႏွင့္ အေနာ္ရထာမင္းျမတ္အေရးေတြ႕ရပံု၊ အေနာက္ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား နယ္ခ်ဲ႕ရာတြင္ သမၼာက်မ္းစာကိုင္သူတို႕က ေရွ႕သြားလုပ္၍ အလံကိုင္သူႏွင့္ ကုန္သည္တို႕က ေနာက္မွ လိုက္ရပံု အေၾကာင္းစံုတို႕ကို ေထာက္ထားလ်က္ မည္သည့္ကာလေဒသ၌ မဆို ဘာသာတရားကို မွီ၍ အသက္ေမြးၾကသူမ်ား ရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္းကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ သတိရၾကေပလိမ့္မည္။

  ယခု ဘာသာတရားကို မွီ၍ အသက္ေမြးသူမ်ားဟု ဆိုရာ၌ ရွင္းလင္းရန္လိုေပေသး၏။ ဘုန္းၾကီးပင္ေခၚေခၚ ရဟန္းပင္ေခၚေခၚ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိ၏။ တစ္မ်ိဳးမွာ ဘာသာတရားကို မွီ၍ အသက္ေမြးသူမ်ားသာျဖစ္၍ ဘာသာတရားျပန္႕ပြားတိုးတက္မႈကို သတိျပဳျခင္း အားထုတ္ျခင္း မရွိေခ်။ ဘာသာတရားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေသာအမႈကိုပင္ ျပဳၾက၏။ တစ္မ်ိဳးမွာကား ဘာသာတရား တိုးတက္ျပန္႕ပြားမႈကို ေလးစား၍ ေလာကီသားတို႕၏ အမႈကို ေရွ႕ရႈျခင္းမရွိေခ်။

  ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏ တိုင္းျပည္တြင္ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားသည္ ရာဇ၀င္တစ္ေလွ်ာက္္လံုး ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕လူမ်ိဳး၏ ေရွ႕က မားမားမတ္မတ္ ရပ္လ်က္ ျမင့္ျမတ္ေသာ အမႈကိုသာ ျပဳခဲ့ၾကေပ၏။ ေရွးေခတ္မ်ား၌ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္မ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕တစ္မ်ိဳးလံုးကို ပညာသင္ေပးရန္ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေပသည္။ ယခုေခတ္၌ပင္ ေတာရြာမ်ားတြင္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ား ပညာသင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိေသာေၾကာင့္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ အမ်ိဳးသားတို႕သည္ စာေပတတ္ေျမာက္ၾကေပ၏။

  အခ်ဳပ္မွာ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ား၏ ေစတနာလံု႕လေၾကာင့္ ကြ်န္ုပ္တို႕၏ စိတ္ဓါတ္ ျမင့္ျမတ္မႈ အသြင္အျပင္ယဥ္ေက်းမႈတို႕သည္ အထူးသျဖင့္ တိုးတက္ခဲ့ေလသည္။ ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏ ထူးကဲေသာ ေက်းဇူးဥပကာရကို ခံေတာ္မူထိုက္ၾကပါေပ၏။

  ကြ်ႏု္ပ္တို႕ႏိုင္ငံတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကို သက္၀င္ယံုၾကည္ၾကသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားဘာသာတရားမ်ားကို မထိခိုက္ေစဘဲ ေျပာလိုသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ အတြင္း လိမ္းကပ္၍ လာခဲ့ေသာ ေၾကးေညွာ္တို႕ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ ပြတ္တိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာေရာင္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ အထြန္းေျပာင္ဆံုး ျဖစ္လာလိမ့္မည္ ဟူ၍ ယူဆရေပမည္။

  သို႕ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ယခု သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားအား သီးျခား၍ ေလွ်ာက္ထားလိုပါသည္ ဘုရား။ အရွင္သူျမတ္မ်ားဘုရား။ အရွင္ဘုရားတို႕သည္ အလြန္ထူးကဲေသာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ထမ္း ရဟန္းျမတ္မ်ား ျဖစ္ေတာ္မူၾကပါသည္။ အရွင္ဘုရားတို႕က သာသနာေတာ္ေရာင္ ထြန္းေျပာင္ေအာင္ အားထုတ္ေတာ္မူၾကပါ။ ကမၻာေလာကၾကီးကို သာသနာေရာင္ အလင္းေပးေတာ္မူၾကပါ။ သို႕မွသာလွ်င္ ကမၻာသူကမၻာသားတို႕ ေမတၱာပြားမ်ား၍ သမစိတၱႏွင့္ ညီအရင္း အကို ေမာင္ရင္းႏွစ္မ ကဲ့သို႕ ေနႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။

  အရွင္သူျမတ္မ်ားကို ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႕ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါသည္။ တစ္ကမၻာလံုး ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္သည္ကိုလည္း ျမင္ခ်င္လွပါသည္။ တပည့္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံမွာသာမက တစ္ကမၻာလံုးမွာပင္ ေမတၱာတရား သမစိတၱ သေဘာထားတို႕ကို ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းပကား အရွင္ဘုရားတို႕မွာ ရွိပါသည္။ ဤစြမ္းပကားကို သံုးရာ၌ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူပါလွ်င္ မနုႆလူတစ္မ်ိဳးလံုး အစဥ္အဆက္ ႏွစ္ပရိေစၦဒ ရွည္လ်ားစြာ ရွိခိုးပူေဇာ္ၾကပါလိမ့္မည္။ ဤကဲ့သို႕ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ သာသနာဖက္ကသာ ၾကည့္၍ ျမင့္ျမတ္သည္ မဟုတ္ပါ။ တပည့္ေတာ္တို႕၏ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာလည္း ေရာက္ပါသည္ဘုရား။

  တပည့္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႕ ၾကြေရာက္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေမတၱာတရား၊ညီညြတ္ေရး တရားကိုလည္း ေဟာေတာ္မူၾကပါ။ ျမင့္ျမတ္ေသာ လြတ္လပ္ေရး တရားကိုလည္း ေဟာေတာ္မူၾကပါ။

  ျမင့္ျမတ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးဆိုရာ၌ လြတ္လပ္စြာ ဘာသာတရား ကိုးကြယ္ႏိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ဘာသာတရားကို ကာလေဒသမေရြး ေဟာေျပာႏိုင္မႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္မႈ၊ လူအ လူန ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္မႈစသည္တို႕ ျဖစ္ပါသည္။

  အရွင္သူျမတ္တို႕သည္ သံုးလူ႕ထြတ္ထား ျမတ္စြာဘုရား ၾသ၀ါဒေပးေတာ္မူခဲ့သည့္အတိုင္း “အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ ” မေမ့မေလ်ာ့ဘဲ အစဥ္ထာ၀ရ အားထုတ္ၾကဖို႕ တပည့္ေတာ္တို႕ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးလံုးကို ဆိုဆံုးမေတာ္မူၾကပါဘုရား။ ဤသို႕ေသာ မိမိကုိယ္ကို မိမိသာလွ်င္ အားကိုးမႈျဖင့္ တပည့္ေတာ္တို႕၏ လူမ်ိဳးသည္ ေလာကုတ္ ေလာကီ ႏွစ္လီေသာ အက်ိဳးထူးမ်ားကို ခံစားႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။ အရွင္ျမတ္မ်ား၌ ဤကဲ့သို႕ မြန္ျမတ္ေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ရွိပါသည္။

  ဤမြန္ျမတ္ေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေတာ္မူၾကပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႕မွာ အရွင္သူျမတ္မ်ားကို ရိုေသေလးျမတ္စြာ တိုက္တြန္းစကား ေလွ်ာက္ထားျခင္းကိုသာ ျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ဖို႕ တာ၀န္ေက်ပြန္မည္ မေက်ပြန္မည္ ဟူေသာ ျပႆနာမွာ အရွင္ျမတ္မ်ားသာ ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကေပမည္။”

  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ (အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္၏ ဘာသာေရးအျမင္)

  Posted by ထက္စုႏွင္းဆီ (၀၆-၀၅-၂၀၁၁)

  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ တပ္မေတာ္ဖခင္ၾကီး၊ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာၾကီး၊ လူထုေခါင္း ေဆာင္ၾကီးစတဲ့ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသေတြနဲ႕ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ဥဒါန္းထားခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ အသက္ သံုးဆယ္စြန္းရံု လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္မွ်သာ ရွိေသးတယ္ လို႕ သိလိုက္ရတဲ့ အခ်ိန္က စၿပီး အံ့ၾသ ဘနန္းျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္၊ ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရး စတဲ့ အေတြးအျမင္ အသိပညာေတြေၾကာင့္သာ ဒီလို ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႕ပဲ ထင္ခဲ့တာပါ။

  ဒါေပမယ့္ အမွတ္မထင္ ဦးေအာင္ဆန္းရဲ႕ ဘာသာေရးအျမင္ကိုပါ ဖတ္လိုက္ရေတာ့ သူဟာ အရာရာမွာ ႏွံ႕စပ္ကြ်မ္း၀င္ေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္လို႕ အားရသြားပါတယ္။ ဒီေန႕ေခတ္ထိတိုင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြၾကားမွာ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေဆြးေႏြးေနၾကေပမယ့္ အလင္းမပြင့္ေသးတဲ့ အေတြး အျမင္ ေတြကို အသက္သံုးဆယ္၀န္းက်င္လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္က ျပတ္သားရွင္းလင္း အျမင္က်ယ္ေျပာစြာ ေျပာသြားခဲ့တာပါ။

 4. drkokogyi Says:

  ေျမမႈန္လြင္
  March 30, 2013 ·
  ယခုလက္ရိွ တုတ္ေတြ၊ ဓါးေတြကိုင္ထားတဲ့ ဘုန္ႀကီးပံုေတြေတြ႕ရေတာ့ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဦးႏုရဲ႕ ငါးႏွစ္ရာသီ ဗမာျပည္စာအုပ္ထဲက စာသားတခ်ဳိ႕ကို ျပန္လည္ေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္….
  “ကၽြန္ေတာ္မွားခ်င္လည္း မွားမည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ယံုၾကည္ခ်က္တစ္ခုမွာ အျခားမဟုတ္။ ဘုန္းႀကီးအားကိုးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူမ်ားမွာ အေခ်ာင္သမားမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ဟူေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ကိုယ္တိုင္က အပင္ပန္းလည္း မခံႏိုင္၊ အနစ္နာလည္း မခံႏိုင္သျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္မ်ားကို တစ္ပတ္ရိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးထဲ ဆြဲသြင္းျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္သည္။
  ရဟန္းမ်ားသည္ လူႏွင့္မတူ။ သိကၡာပုဒ္ေပါင္း အက်ဥ္းအားျဖင့္ ၂၂၇ပါး၊ အက်ယ္အားျဖင့္ ကုေဋ ကိုးေထာင္ေက်ာ္မွ် ထိန္းထားရသျဖင့္ ရဟန္း၏ ဘ၀သည္ အပ္ဖ်ားေပၚတြင္ မုန္ညင္းေစ့ တင္ထားရသလို အလြန္ႏူးညံ သိမ့္ေမြ႕လွသည္ဟု ဘုရားေဟာရိွ၏။
  ထိုသို႔ ႏူးညံသိမ့္ေမြ႕ေသာ ဘ၀ရိွသည့္ ကိုယ္ေတာ္မ်ားသည္ အလြန္ၾကမ္းတမ္းသည့္ ေလာကီအလုပ္မ်ားတြင္ အၾကမ္းတမ္းဆံုးဟု ဆိုအပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းကို အဘယ္မွာလ်င္ လုပ္၍ျဖစ္ႏိုင္ပါအံနည္း။
  ကိုယ့္ေက်ာင္း၊ ကိုယ့္သကၤန္းႏွင့္ လူသူအေတြ႔မခံဘဲ ႏူးညံသိမ့္ေမြ႕စြာ ပရိယက္ ပဋိပတ္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ အားထုတ္ေနသည့္ ကိုယ္ေတာ္မ်ားပင္လွ်င္ အာပတ္ မၾကာခဏသင့္၍ အာပတ္ေျဖရျခင္း၊ ဥပုဒ္ျပဳရျခင္း ၀တ္ေစာင့္ရျခင္း အစရိွေသာ ေဆးေၾကာရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို မၾကာခဏ လုပ္ရေသးသည္။
  လူအလုပ္ကို ၀င္၍လုပ္ၾကေသာ ကိုယ္ေတာ္မ်ားမွာမူကား အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာ ရိွေတာ့အံနည္း။ ထိုကိုယ္ေတာ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးထဲဆြဲသြင္းေသာ လူမ်ားသည္ ကုယ့္အျပစ္ ဘယ္ေလာက္ႀကီးသည္ကို မသိၾကသျဖင့္ သနားစရာပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။” (ဦးႏုေရး ငါးႏွစ္ရာသီ ဗမာျပည္မွ)
  လူေတြသတ္၊ မီးေတြရိႈ႕ေနတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ေတြေရာ လူေတြသတ္ မီးေတြရိႈ႕ျဖစ္ေအာင္ လံႈေဆာ္ခဲ့တဲ့ ကိုယ္ေတာ္ေတြေရာ ဘယ္လို အာပတ္ေျဖမလဲ သိခ်င္မိတယ္။ အာပတ္ေရာ ေျဖလို႔ ရပါ့မလား…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: