Posts Tagged ‘Al-Baqara’

Many Muslims are thinking about leaving the hostile Myanmar but consider these facts

March 29, 2013

My friend Khalid Walid wrote:

တမန္ေတာ္ၿမတ္ႀကီး Hijra လုပ္ တဲ႕ အ ခ်ိန္ မွာ မကၠာ မွာ ရွိ တဲ႕ မြတ္စလင္ အား လုံး ထြက္ ခြာ သြား ႀက တယ္ လုိ႕ ယူ ဆ ပါ တယ္ ။ ဒါ ေပ မဲ႕ စစဦး မွာ အီသီယုိပီးယား ကုိ ထြက္ ခြာ ခုိင္း တဲ႕ အုပ္စု လည္ ရွိ ခဲ႕ ဘူး ပါ တယ္၊ ခု ေန တတ္ ႏုိင္ သူ ေတြ ဒီ က စြန္႕ ခြာ သြား ရင္ က်န္ တဲ႕သူ ေတြ အင္ အား ေလွ်ာ႕ သြား မလား ။ စိတ္ အား ငယ္ သြား မ လား…အား လုံး စြန္႕ ခြာ သြား သင္႕ သလား..?
SORRY, NO TIME TO EDIT THIS POSTING. Just write down copy/paste. No review, no editing nor proof reading A lot of grammar and syntax errors….In Sya Allah I will do later.
Please read back my old articles relevant to this issue:
  1. Hijrah or Migration clearly advised by Allah in Quran
  2. Hijrah denied by Muslim countries

So, it is evident that Migration is a natural phenomena even practiced by Prophets and “gods” but all the Muslim countries from OIC, OPEC including Malaysia refused to legalize the Migration of downtrodden Muslims around the world, including Burmese Muslims and Rohingyas from Myanmar.

scan0081
scan0082
scan0083

In the Qur’an: Al-Baqara
Lo! those who believe, and those who emigrate (to escape the persecution) and strive in the way of Allah, these have hope of Allah’s mercy. Allah is Forgiving, Merciful. (218)

(more…)

Muslims need to avoid extremism to get a moderate middle path leading to justice

March 27, 2012

Most of the Muslims generally need to practice moderation according to the following Quranic verses –i.e. verse 143 of the second chapter – al-Baqarah. Lord Buddha had also taught his followers to take a middle path, avoiding the extremism.

Surah Al-Baqara

Thus We have appointed you a middle nation, that ye may be witnesses against mankind, and that the messenger may be a witness against you. And We appointed the qiblah which ye formerly observed only that We might know him who followeth the messenger, from him who turneth on his heels. In truth it was a hard (test) save for those whom Allah guided. But it was not Allah’s purpose that your faith should be in vain, for Allah is Full of Pity, Merciful towards mankind. (143)
(more…)

Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un انا لله وانا اليه راجعون

January 9, 2011

Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un (انا لله وانا اليه راجعون)  Sura Al-Baqara, Verse 156. The full verse is as follows: الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون “Who, when a misfortune overtakes them, say: ‘Surely we belong to Allah and to Him shall we return’.”

ကြယ္လြန္သူအေပၚ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါးမွ က႐ုဏာေတာ္အျဖာျဖာ၊ မဂၤလာအျဖာျဖာ က်ေရာက္ပါေစသား။

အင္နာ လစ္လာဟိ ဝ အင္နာ အိလိုင္းဟိ ရားဂ်ိအူးန္

မုခ်ဧကံ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အဖို႔သာ ျဖစ္၍ ဧကန္အမွန္ ထိုအရွင္ျမတ္၏ ထံေတာ္သို႕သာ ျပန္လည္ သြားၾကရမည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

UPDATE on 21. July 2011

‎786. Al Fathiha. Obituary. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un انا لله وانا اليه راجعون
Daw Khin Than wife of Dr U Maung Maung Hnin (Dr Haji Ebrahim) had just passed away peacefully in Kuala Lumpur Malaysia.

I stayed in her house for three months when I arrived here. TQ Aunty, now I will pray for you.

Aunty Baby w/o late U Mg Mg Lwin (Contractor) 27 th. Rd Mdy had passed away with Myocardial Infarct at the hospital in Mdy.
She left behind_Daw Khin Wai Lwin, Daw Khin Mar Lwin, 3 sons who are doctors, we commonly know them as Cho Too(Dr Myo Lwin), Cho Pyone (Dr Tint Lwin in KL) and Cho Mar.

(more…)

Integrity, honesty, truthful and trustworthy

January 4, 2011

Source_Star:Associate with the truthful, trustworthy. IKIM VIEWS By DR MOHD SANI BADRON, Senior Fellow / Director, Centre for Economic and Social Studies, IKIM

Integrity reflects well the inner self of an honest man, who is conscious that to be morally corrupt means to violate the unity of his human self as a whole.

TRIED ethical virtues are called probity, while adherence to moral principles is termed integrity. According to the world view of Islam, integrity and probity are discussed in Islamic ethics under the rubric of sidq (truthful one).

(more…)

Hijrah or Migration clearly advised by Allah in Quran

December 8, 2010

This slideshow requires JavaScript.

(more…)

Hijrah denied by Muslim countries

December 6, 2010

So, it is evident that Migration is a natural phenomena even practiced by Prophets and “gods” but all the Muslim countries from OIC, OPEC including Malaysia refused to legalize the Migration of downtrodden Muslims around the world, including Burmese Muslims and Rohingyas from Myanmar.

Most of the facts are taken from various pages and articles of Wikipedia and from the Quran.

Muharram (Arabic: محرم) is the first month of the Islamic calendar.

Muslims started to count their calendar from the day of Hijrah, when our Prophet Muhammad (PBUH) migrated from Mecca to  to Madinah (approximately in July 622 A.D.).

Muharram is so called because it was unlawful to fight during this month; the word is derived from the word ‘haram’ meaning forbidden. It is held to be the most sacred of all the months, excluding Ramadan. It is also said that in this sacred month Allah created the universe and Adam was created as the first human who appeared in the universe and also Musa and Essa (Jesus Christ) were born.

(more…)

Muslims under the tyrant have a duty to fight back or migrate if they are weak

November 27, 2010

Allah says in the Qur’an: Al-Baqara
Lo! those who believe, and those who emigrate (to escape the persecution) and strive in the way of Allah, these have hope of Allah’s mercy. Allah is Forgiving, Merciful. (218)

Aisha, wife of the Prophet (pbuh) asked, “O Messenger of Allah, what kind of jihad is better?” He replied, “A word of truth in front of an oppressive ruler!” (Sunan Al-Nasa’i #4209)

(more…)

To know other faiths is to strengthen one’s own (in English, Burmese and Arabic)

September 17, 2010

In our Holy Quran, it is clearly stated that:

Al-Hujraat O mankind! We have created you from male and female, and have made you nations and tribes that ye may know one another. Lo! the noblest of you, in the sight of Allah, is the best in conduct. Lo! Allah is Knower, Aware. (13)

 

  1. We set you up as nations and tribes so that you may be able to recognize each other” (49:13).
  2. The division of human beings into nations, races, groups and tribes is for the sake of distinction, so that people of one race or tribe may meet and be acquainted with the people belonging to another race or tribe and co-operate with one another.
  3. This division of the human race is neither meant for one nation to take pride in its superiority over others nor is it meant for one nation to treat another with contempt or disgrace, or regard them as a mean and degraded race and usurp their rights.
  4. Indeed, the noblest among you before God are the most heedful of you (49:13). 

 

(more…)