Posts Tagged ‘Martin Luther King’

“ငါ့မွာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အိပ္မက္ တစ္ခုရွိတယ္” မာတင္လူသာကင္း (ဂ်ဴနီယာ)

May 23, 2013

“ငါ့မွာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အိပ္မက္ တစ္ခုရွိတယ္” မာတင္လူသာကင္း (ဂ်ဴနီယာ)

M-Media

မာတင္လူသာကင္း (ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၁၉၂၉ – ဧၿပီ ၄၊ ၁၉၆၈) ဟာ အာဖရိကန္-အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး လွဳပ္ရွားမွဳမွာ ထင္ရွားတဲ့ေခါင္းေဆာင္ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး တစ္ပါးျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းနာ မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး တုိးတက္ရရွိေရး လွဳပ္ရွားမွဳေတြကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္တယ္။

(more…)

ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာျပည္ၾကီးလဲ၊ ဟစ္တလာႏိုင္ငံေရးေလာကထဲ ေရာက္လာခါစအခ်ိန္ ဂ်ာမနီလိုျဖစ္ေနသလားပဲ

February 5, 2013
Never forget that everything Hitler did in Germany was legal.
*******************************************
(Martin Luther King, Jr. )

တစ္ခါတစ္ခါ စဥ္းစားမိတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာျပည္ၾကီးလဲ၊ ဟစ္တလာႏိုင္ငံေရးေလာကထဲ ေရာက္လာခါစအခ်ိန္ ဂ်ာမနီလိုျဖစ္ေနသလားပဲ၊ အစိတ္အပိုင္းေလးေတြအားျဖင့္ တစ္ခုစီေတာ့ သြားဆင္ေနတယ္၊ (ေနမ်ိဳးေ၀လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြကလဲ အဲဒီ အစိတ္အပိုင္းေလးေတြထဲ တစ္ခုအပါေပါ့) ကံေကာင္းေနေသးတာက အဲဒါေတြက လက္ရွိေတာ့ တစ္ကြဲတစ္ျပားစီျဖစ္ေနေသးတယ္၊ ေပါင္းစီးသြားမိတဲ့ အခ်ိန္ေတာ့ သြားၿပီပဲ။

Hate begets hate; violence begets violence

October 31, 2012

big image

The reverend Martin Luther King, Jr. (1929-1968) used the phrase when saying:[1][5][6]

Hate begets hate; violence begets violence; toughness begets a greater toughness. We must meet the forces of hate with the power of love… Our aim must never be to defeat or humiliate the white man, but to win his friendship and understanding.[1]

MYANMAR MINORITIES HAVE A DREAM

August 7, 2012

KingAnyone could SHARE or translate (edit or roughly) into Myanmar or other language or made into audio file  in Burmese as a speech like Martin Luther King.

MYANMAR MINORITIES HAVE A DREAM not unlike the American Dream

I hereby revised my article first published in Burma Digest and my blog, “Opening Heart on Equal Rights for All Ethnicities” which is actually Burmanized the famous, “I Have A Dream” speech given by Martin Luther King in the August 1963.

On the 12th February 1947, all of the Ethnic groups of Burma (now called Myanmar) had a dream to form the Union of Burma with the signing of the Panglon Agreement.

But their dreams changed to a dreadful nightmare under the successive Military rulers up to the present Myanmar Government. (more…)

A TIME TO PAUSE AND THINK by Dr. Thane Oke Kyaw-Myint

July 7, 2012

Source:A TIME TO PAUSE AND THINK by the FB of Thane Oke Kyaw-Myint

Like many of us, I felt very sad on hearing and reading about the civil unrest in Rakhine State. I learned that it started as a case of sexual assault, in which the perpetrators were of a different religion as well as ‘ethnicity’. The resentment and anger over this had led to people being hurt and killed, houses, monasteries and mosques being damaged and burnt and had become more a racial and religious conflict with much then anger and resentment over the case.

(more…)

Unjust law is no law at all

November 12, 2011

” Unjust law is no law at all” This is a statement made by St. Augustine, and quoted by Martin Luther King, Jr. in his “Letter from Birmingham Jail.” The quote is saying is that an unjust law is not legitimate — there is no moral reason that you should have to follow that law.  Because of this, it is a moral basis for the idea of civil disobedience that King and others followed.

Source: e-Notes_” Unjust law is no law at all

(more…)

88 Student Leader, Ko Mya Aye’s song about Democracy struggle

October 13, 2011

The probability that we may fail in the struggle ought not to deter us from the support of a cause we believe to be just.
Abraham Lincoln

Human progress is neither automatic nor inevitable… Every step toward the goal of justice requires sacrifice, suffering, and struggle; the tireless exertions and passionate concern of dedicated individuals.
Martin Luther King, Jr.

(more…)

7 sins of racial chauvinism

September 27, 2011
An anti-discrimination poster in Admiralty MTR...
Image via Wikipedia

Source: “7 sins of racial chauvinism” by K.K. Tan in The Sun

Racism is more defined by a blatant and systematic form of oppression by one race against another and was exemplified by the discrimination against black people in general (starting from the slave trade) by white people.

In more recent history, racism was manifested in the ill-treatment of coloured immigrants in post-war Europe, by the struggle of black leaders such as Martin Luther King in the US and most blatantly, in the late apartheid regime of South Africa.

(more…)

Dreams? Why not? We even need men, who can dream of things that never were

January 13, 2011

Dr Naing Wai Win wrote on his FB wall_Yes: I am a dreamer. For a dreamer is one who can only find his way by moonlight, and his punishment is that he sees the dawn before the rest of the world. And Ms Malica Rajawat commented: I am also a dreamer too….
And in my life, all my dreams guide me what I have to do…..
If you dream realistically, you can be the one what u want to be…..

As the DREAMS always fascinated me, I added the followings…

(more…)