Posts Tagged ‘Social Sciences’

How to learn and read English faster

July 4, 2013
Ko Nyo Win

အဂၤလိပ္စာဘယ္လိုဖတ္မလဲ?
လွ်ို႕၀ွက္ခ်က္ (၁)

ေတြးေတာျခင္း မျပဳပဲ အဂၤလိပ္စကားကို အလိုအေလွ်ာက္ေျပာျခင္း စကားလံုးမ်ားသည္ မိမိ၏ ပါးစပ္အတြင္းမွ အလိုအေလွ်ာက္လြယ္ကူစြာထြက္လာျခင္းတို႕သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာသူတိုင္း၏ ပန္းတိုင္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။အေျဖမွာ . You understand instantly. ထိုကဲ့သို႕ ျပဳလုပ္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာျခင္းနည္းလမ္းကို ေျပာင္းရန္ လိုအပ္ေပသည္။ပထမဆံုး လုပ္ရမည့္ အခ်က္မွာ English words ေတြကို ေလ့လာျခင္း အလုပ္ကို ရပ္တန္႕ဖို႕ပါပဲ။ဒါဟာ မွန္ကန္တဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ words ေတြကို မမွတ္သားသင့္ပါ။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ရဲ႕ ပညာေရး စနစ္ကို စတင္ေျပာရပါလိမ့္မယ္။

(more…)

ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ျပည္သူမ်ားအား မုန္းတီးသူမ်ားသို ့ ေမးခြန္း

April 25, 2012

Source: MMSYျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ျပည္သူမ်ားအား မုန္းတီးသူမ်ားသို ့ ေမးခြန္း  (ေပးစာ က႑)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္စလင္မ္မုန္းတီးေရးေရခ်ိန္ ျမင့္သထက္ျမင့္လာေနသည္။ ယခင့္ယခင္က မြတ္စလင္မ္မုန္းတီး ေရး စာေပမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ အစြန္းေရာက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားက ျဖန္ ့ေနေႀကာင္း ႀကားဖူးေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္မေတြ ့ဖူးမျမင္ဖူးခဲ့။ အင္တာနက္ေခတ္စားလာေသာ ယခုေခတ္သယမတြင္ မြတ္စလင္မ္ျပည္သူမ်ား အားပုတ္ခတ္ေရးသားေသာ အီးေမးလ္မ်ား၊ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ေကာ္မန္ ့မ်ားကုိ ေန ့စဥ္လိုလို ျမင္ေန ႀကားေနရသည္။ ဒီကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ ျပည္ သူမ်ားကိုေမးခြန္းတခ်ိဳ ့ေမးခ်င္သည္။ ေမးခြန္းမ်ား မေမးခင္ က်ေနာ့္အေႀကာင္း ေျပာပါမည္။

(more…)

Attitude determines altitude

January 11, 2012

Shared from Attitude determines altitude By SHAD SALEEM FARUQI from the Star

To seek and attain inner peace, live simply, think deeply, act nobly; and leave the world a better place than you found it.

In the journey of life, a new destination beckons you. We, the friends of your parents, pray fervently that your journey on the highway of life will be successful; that you will blaze new trails; that the road ahead will lead you to many summits; and that each panoramic view will stir in you a striving for the horizons beyond.

(more…)

Myanmar Government and opposition should try to understand the meaning of “Social equality”

August 9, 2011

Source: Social equality from Wikipedia

Social equality is a social state of affairs in which all people within a specific society or isolated group have the same status in a certain respect. At the very least, social equality includes equal rights under the law, such as security, voting rights, freedom of speech and assembly, and the extent of property rights.

However, it also includes concepts of economic equity, i.e. access to education, health care and other social securities. It also includes equal opportunities and obligations, and so involves the whole of society.

(more…)

We all are migrants and mixed blooded in Myanmar

April 14, 2011

Source:Migration period of ancient Burma, Wikipedia

Humans lived in the region that is now Burma as early as 11,000 years ago, but archeological evidence dates the first settlements at about 2500 BCE with cattle rearing and the production of bronze. By about 1500 BCE, ironworks were in existence in the Irrawaddy Valley but cities, and the emergence of city states, probably did not occur till the early years of the Common era when advances in irrigation systems and the building of canals allowed for year long agriculture and the consolidation of settlements.[2]

(more…)

Larger-than-life story of the two flowers – ကသစ္ပန္း and သခြပ္ပန္း

April 2, 2011

Śakra (သိၾကားမင္း) From Wikipedia

Thagyamin (သိၾကားမင္း[ðədʑámɪ́ɴ]; from Sanskrit Śakra), considered King of the Nats, is identified with the Buddhist deva Śakra and the Hindu deity Indra. He is often portrayed atop a three-headed white elephant, holding a conch shell in one hand, and a yak-tail whisk in the other. In traditional Burmese Buddhist belief, Thagyamin rules the nat deva plane of existence, called Trāyastriṃśa (တာဝတိံသာ).

(more…)

Queue etiquettes, morals, politics and Commercial Queuers

March 30, 2011

QUEUE or Cut queue without passively wait in line?

One of my friends (real close friend, FB friend and patient) Dr. Zuraidi Ishak (Ph.D. doctor) wrote, “Why, when we lined up at the post office, or at any place, another line must be fast moving faster? Why?”

(Dear friend Dr. Zuraidi Ishak, kindly allow me to write a blog posting based on your FB, QUEUE or passively wait in line?)

A queue in front of a shop – a common sight in the People’s Republic of Poland during the 1980s.

(more…)

The 16 Dreams of King Brahmadatta

December 24, 2010

Source: The 16 Dreams of King Brahmadatta

Please read the note at the end for explanation: Bayarnathi (Banares) and King Byamadat(Bramadutta) should be King Kawthala or Kawsala or Kosala.

Once upon a time there was a king called Brahmadatta who was ruling in Benares, in northern India. One night he had 16 frightening nightmare dreams. He awoke in the morning in a cold sweat, with his heart thumping loudly in his chest. The 16 dreams had scared him to death. He was sure they meant that something terrible was about to happen.

(more…)

Zin, please dare to Dream and dare to do any thing because Allah had created all human equal

January 7, 2010

Zin, please dare to Dream and dare to do anything because Allah had created all human equal.

Shoot for the moon.  Even if you miss, you’ll land among the stars.  ~Les Brown. Success isn’t a result of spontaneous combustion.  You must set yourself on fire.  ~Arnold H. Glasow
If anyone wishes to call me a megalomaniac, let them call me any name. Idare to xmillion times but not just exaggerated  x4 as some people wrongly thought.  I dare to dream and have the courage to try hard. If failed, I dare to start again or I try ways to use those failures as the pillars for my success. Alhamdullilah, Almighty Allah would definitely help me as HE had done before!

Because Allah had created all human equal and I don’t think anyone or anything is too great that I need to avoid addressing or dreaming. That great person may be a King or the President or the Prime Minister or a very rich and influential cooperate leader, I will never hesitate to communicate. But I would always pay my greatest respect but I dare to ask the favour or any legitimate request. (But never the monetary request.) But I am always scared about one thing, i.e. the anger of Allah for not asking from the Almighty but depending on the other human being. The story of our Nabi Yusuf’s failure to doa’ directly from Allah and asked the help of the fellow prisoner who was going to release always frightened me because Allah made him forget about the request for seven years. So I used to pray to Allah first and I always declare that if Allah agrees only the great leader who is a mere human being would be able to help me.

(more…)

If we want success, we all must dare to try even if there is a chance that we could fail

September 25, 2009
Those who dare to fail miserably can achieve greatly.
John F. Kennedy

Dare to Dream – A Challenge We Must Take Up

Source of picture http://secretpoliticalblog.blogspot.com/2009/09/dare-to-dream-challenge-we-must-take-up.html

“Dare to dream, surprise yourself with what you achieve
and create a better future for all of us.”

 Moe July

(more…)