Posts Tagged ‘Universal Declaration of Human Rights’

အဖ်က္စြမ္းအားျပင္း၍ စံမမွီေသာ လ.ဝ.က ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားျပဳမႈ ဥပေဒ

August 4, 2013

အဖ်က္စြမ္းအားျပင္း၍ စံမမွီေသာ လ.ဝ.က ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားျပဳမႈ ဥပေဒ – ၾသဂုတ္-၁၊ ၂၀၁၃ M-Media ေဆာင္းပါးရွင္- ေမာင္သမာဓိ

no justice

လူနည္းစုသည္ လူမ်ားစု၏ ဆႏၵကုိ ေလးစားရမည္။ လူမ်ားစုသည္ လူနည္းစု၏ အခြင့္ အေရးမ်ား ကုိ အကာအကြယ္ ေပးရ မည္ဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီစံႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တည္ဆဲ လူ၀င္မႈ ႀကီးႀကပ္ေရးဥပေဒႏွင့္ ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားျပဳမႈ ဥပေဒ တုိ႔ေၾကာင့္ နစ္နာေနသူ လူနည္းစုဝင္တစ္ဦး၏ ႐ႈ႕ေထာင့္ မွ အျမင္ကုိ အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ၈၈၈၈ ဥပေဒေရးရာ အဖြဲ႔ ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ဂ႐ုျပဳ ေလ့လာႏုိင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

၁။ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး၊ က်ား မ လိင္ခြဲျခားဆက္ဆံေသာဥပေဒမ်ား ျဖစ္ေနျခင္း။

ႏိုင္ငံျခားသား အိမ္ေထာင္ဖက္(FRC)ကို  တရား၀င္ လက္ထပ္ထားေသာ ဗမာခ်င္း တူေသာ္လည္း ဖခင္ (ေယာက်ၤား) သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား  ျဖစ္လွ်င္ ေမြးလာေသာ ကျပား သားသမီးမ်ား(One-FRC)သည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ၿပည့္လွ်င္ အလုိေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာစစ္စစ္ မိခင္ (မိန္းမ)မွ ေမြးလာေသာ ကျပား သားသမီးမ်ား(One-FRC) သည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၉ ႏွစ္ၾကားတြင္ က်မ္းႀကိမ္မွသာ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ ရပါသည္။

(more…)

Advertisements

The Nuremberg principle IV :”Lame excuse ‘I was just following my superior’s orders”

March 7, 2013

Following ordersThe Nuremberg principles were a set of guidelines for determining what constitutes a war crime. The document was created by the International Law Commission of the United Nations to codify the legal principles underlying the Nuremberg Trials of Nazi party members following World War II.

Principle IV states: “The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him”.

This principle could be paraphrased as follows: “It is not an acceptable excuse to say ‘I was just following my superior’s orders'”.

(more…)

Daw Aung San Suu Kyi’s giving back the Nobel Prize speech

November 8, 2012

I have a strange, unbelievable dream as I never think that Daw Aung San Suu Kyi would never give-up her Noble Peace Prize even if she really understand and accept that she is not worthy of that Prize given to her just as a catalyst to accelerate or pressure the democratic change in Burma. But as this is a dream and is similar to one of her most famous speech, I just posted as a SATIRE.

(Her words in italics and mine normal fonts some are in the brackets and in brown colour in my blog.)

Following is the full text: Suu Kyi’s giving back of the Nobel Prize speech

(more…)

Advertisements

A Jingoist Media Foments Violence in Burma’s Arakan state

October 31, 2012

A Jingoist Media Foments Violence in Burma’s Arakan state

Is democracy creating more trouble?

Encouraged by a rabidly irresponsible nationalist press, the Buddhist nationalists that constitute Burma’s majority population, along with the ethnic Rakhine minority, have adopted a siege mentality that Rohingyas, whom they call “Bengali” illegal immigrants and terrorists, are causing the problems in their otherwise peaceful country. (more…)

Advertisements

30 Human Rights Declaration

October 15, 2012
Dagon University Students Union’s HR pic.s 7-30 added with The Universal Declaration of Human Rights video’s 6 screenshots

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Daw Suu’s words about the Universal Declaration of Human Rights

June 23, 2012
Source FB of Myo Minn Soe
အဓိပၸါယ္ေပါက္ေအာင္ ဘာသာျပန္ၾကည့္ထားပါတယ္
How often during my years under house arrest have I drawn strength from my favourite passages in the preamble to the Universal Declaration of Human Rights:

……. disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspirations of the common people,

လူ႔အခြင့္အေရးကို ပစ္ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ ရိုင္းစိုင္း ရက္စက္ေသာ အျပဳအမူမ်ား ျဖစ္ထြန္းခဲ့ရၿပီး ၎သည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စု၏ အသိတရားႏွင့္ခံစားခ်က္တြင္ နာက်င္ေပါက္ကြဲေစသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးျပည့္ဝေသာ လူ႔ေလာက ျဖစ္တည္လာမွု ေၾကာင့္သာ လူသားမ်ား သည္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ ႏွင့္ ယုံၾကည္ခြင့္ ကိုခံစားနိုင္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေၾကာက္ရြံ့ျခင့္ (ႏွင့္လိုအပ္ခ်က္) မ်ားမွ ကင္းေဝးေရးသည္ လူသားတို႔၏အျမင့္ဆုံးဆႏၵ ဟုဆိုသည္။

(more…)
Advertisements

Zarganar @ guardian.uk,”Burmese people are using their new freedom to express views which incite racial hatred”

June 20, 2012

A litmus test for the new Burma…Zarganar @ guardian.uk,

The entire situation is a litmus test for reform in our country, including for improvements in freedom of expression. When I read some of the language being used on social media, both inside and outside the country, I am concerned that the Burmese people are using their new freedom to express views which incite racial hatred.

Distributing the Universal Declaration of Human Rights used to get you a jail sentence. Fortunately that is no longer the case. The declaration says all human beings are born free and equal in dignity and rights. So the Burmese government needs to exercise its responsibility to protect the rights of all those in Burma, whatever their religion or ethnicity.

(more…)

Advertisements

TQ USA for standing with all the Human Rights Defenders

May 19, 2012
 

U.S. Department of State Mobile

Winners of the Human Rights Defenders Award

Media Note

Office of the Spokesperson, Washington, DC, May 18, 2012
Zarganar from Burma, and Zaw Min Htut, a Rohingya rights activist

The United States stands with these and all human rights defenders and civil society activists who work hard every day, in every part of the world, to make real the promise of the Universal Declaration of Human Rights.

(more…)

Advertisements

UN officials call for building on momentum to promote human rights everywhere

December 10, 2011

9 December 2011 – Building on the momentum for change triggered by the Arab Spring, top United Nations officials have urged everyone, everywhere to join in the Internet and social media campaign launched on the occasion of Human Rights Dayto help more people know, demand and defend their rights.

Advertisements

Human Rights in Islam

October 28, 2011

Human Rights in Islam

Source: ‘Allamah Abu al-‘A’la Mawdudi, al Tawhid Journal, vol. IV No. 3
Rajab-Ramadhan 1407

CHAPTER ONE HUMAN RIGHTS, THE WEST AND ISLAM

Before I discuss the human rights in Islam I would like to explain a few
points about two major approaches to the question of human rights: the Western  and Islamic. This will enable us to study the issue in its proper perspective  and avoid some of the confu- sion which normally befogs such a discussion.

(more…)

Advertisements
Advertisements