ရိုဟင္ဂ်ာကို တိုင္ရင္းသား မရွိဘူးဆိုသူမ်ား… ၾကည့္ၾကပါ

Rohingya soldier

NY Kogyi

ရဲထြဋ္ ႏွင္႔ မႈးေဇာ္ အတြက္ >>ရိုဟင္ဂ်ာကို တိုင္ရင္းသား မရွိဘူးဆိုသူမ်ား ။ ၾကည့္ၾကပါ။
ျမန္မာတပ္မ ေတာ္တြင္ 1966 မွ 1977 အထိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ေသာ တပ္ၾကပ္ အဒူမာလစ္ ။ လူမ်ိဳး ရုိဟင္ ဂ်ာ | ရခိုင္မွတ္ထမ္းကေျပာတ့ဲ႐ိုဟင္ဂ်ာ တိုင္းရင္းသား

ALP Rohingya 2 jpg ALP Rohingya 3 jpg ALP Rohingya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: